Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki wpływające na kursy walut Aleksandra Herla Katarzyna Kulawik Grzegorz W ą sowicz Aleksandra Herla Katarzyna Kulawik Grzegorz W ą sowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki wpływające na kursy walut Aleksandra Herla Katarzyna Kulawik Grzegorz W ą sowicz Aleksandra Herla Katarzyna Kulawik Grzegorz W ą sowicz."— Zapis prezentacji:

1 Czynniki wpływające na kursy walut Aleksandra Herla Katarzyna Kulawik Grzegorz W ą sowicz Aleksandra Herla Katarzyna Kulawik Grzegorz W ą sowicz

2 Rynek walutowy to barometr kondycji ka ż dej gospodarki. Na podstawie kierunków zmian kursu waluty mo ż na wnioskowa ć, czy ekonomia w danym kraju idzie w dobrym, czy w z ł ym kierunku. Waluta jest wi ę c barometrem sytuacji gospodarczej kraju. Kurs walutowy to cena danej waluty wyra ż ona w innej walucie. Rynek walutowy to barometr kondycji ka ż dej gospodarki. Na podstawie kierunków zmian kursu waluty mo ż na wnioskowa ć, czy ekonomia w danym kraju idzie w dobrym, czy w z ł ym kierunku. Waluta jest wi ę c barometrem sytuacji gospodarczej kraju. Kurs walutowy to cena danej waluty wyra ż ona w innej walucie.

3 Polityka monetarna – Bank centralny ka ż dego kraju prowadzi okre ś lon ą polityk ę monetarn ą, która stanowi o koszcie pieni ą dza, którego miernikiem s ą stopy procentowe. Ich wysoko ść ma bezpo ś redni wp ł yw na rentowno ść d ł u ż nych papierów skarbowych. Polityka monetarna – Bank centralny ka ż dego kraju prowadzi okre ś lon ą polityk ę monetarn ą, która stanowi o koszcie pieni ą dza, którego miernikiem s ą stopy procentowe. Ich wysoko ść ma bezpo ś redni wp ł yw na rentowno ść d ł u ż nych papierów skarbowych. Czynniki wp ł ywaj ą ce na kurs walutowy

4 Polityka gospodarcza –Dzia ł ania podejmowane przez rz ą d pa ń stwa, wywo ł uj ą ce skutki ekonomiczne. Najwi ę kszym s ą decyzje w zakresie finansów publicznych i podatków. Wska ź niki makroekonomiczne –Opisuj ą stan gospodarki na podstawie danych makroekonomicznych Polityka gospodarcza –Dzia ł ania podejmowane przez rz ą d pa ń stwa, wywo ł uj ą ce skutki ekonomiczne. Najwi ę kszym s ą decyzje w zakresie finansów publicznych i podatków. Wska ź niki makroekonomiczne –Opisuj ą stan gospodarki na podstawie danych makroekonomicznych Czynniki wp ł ywaj ą ce na kurs walutowy

5 Sytuacja polityczna na ś wiecie –Napi ę cia polityczne pomi ę dzy poszczególnymi krajami lub zagro ż enie konfliktem wojennym mo ż e w znacz ą cy sposób wp ł yn ąć na ryzyko inwestycyjne w danym regionie ś wiata. Sytuacja polityczna na ś wiecie –Napi ę cia polityczne pomi ę dzy poszczególnymi krajami lub zagro ż enie konfliktem wojennym mo ż e w znacz ą cy sposób wp ł yn ąć na ryzyko inwestycyjne w danym regionie ś wiata. Czynniki wp ł ywaj ą ce na kurs walutowy

6 Operacje carry trade –Polega na wykorzystaniu ró ż nicy stóp procentowych w ró ż nych krajach. –W ca ł ej operacji dokonuje si ę dwukrotnej wymiany walut. Operacje carry trade –Polega na wykorzystaniu ró ż nicy stóp procentowych w ró ż nych krajach. –W ca ł ej operacji dokonuje si ę dwukrotnej wymiany walut. Czynniki wp ł ywaj ą ce na kurs walutowy

7 Sytuacja polityczna i spo ł eczna –Spokój spo ł eczny, brak strajków – zaufanie do inwestycji, –Doj ś cie do w ł adzy nieodpowiednich ugrupowa ń politycznych, niezadowolenie spo ł eczne – niekorzystne dla wzrostu gospodarczego –Wyniki bada ń spo ł ecznych Sytuacja polityczna i spo ł eczna –Spokój spo ł eczny, brak strajków – zaufanie do inwestycji, –Doj ś cie do w ł adzy nieodpowiednich ugrupowa ń politycznych, niezadowolenie spo ł eczne – niekorzystne dla wzrostu gospodarczego –Wyniki bada ń spo ł ecznych Czynniki wp ł ywaj ą ce na kurs walutowy

8 Inwestycje bezpo ś rednie i portfelowe –Inwestycje zagraniczne powoduj ą, ż e do kraju nap ł ywa kapita ł w formie waluty, np. dolary lub euro. Wymiana waluty obcej na walut ę kraju inwestycji powoduje wzmocnienie jej warto ś ci. Inwestycje bezpo ś rednie i portfelowe –Inwestycje zagraniczne powoduj ą, ż e do kraju nap ł ywa kapita ł w formie waluty, np. dolary lub euro. Wymiana waluty obcej na walut ę kraju inwestycji powoduje wzmocnienie jej warto ś ci. Czynniki wp ł ywaj ą ce na kurs walutowy

9 Bilans p ł atniczy –Obraz wszystkich przep ł ywów pieni ęż nych wynikaj ą cych z obrotów kraju z zagranic ą, jakie mia ł y miejsce w ci ą gu roku. Bilans p ł atniczy –Obraz wszystkich przep ł ywów pieni ęż nych wynikaj ą cych z obrotów kraju z zagranic ą, jakie mia ł y miejsce w ci ą gu roku. Czynniki wp ł ywaj ą ce na kurs walutowy

10 Rezerwy walutowe –Aktywa nale żą ce do banku centralnego w zagranicznych walutach Wypowiedzi osobisto ś ci –To co mówi ą osoby wp ł ywowe w danym pa ń stwie mo ż e mie ć znacz ą cy wp ł yw na decyzje inwestorów walutowych. Rezerwy walutowe –Aktywa nale żą ce do banku centralnego w zagranicznych walutach Wypowiedzi osobisto ś ci –To co mówi ą osoby wp ł ywowe w danym pa ń stwie mo ż e mie ć znacz ą cy wp ł yw na decyzje inwestorów walutowych. Czynniki wp ł ywaj ą ce na kurs walutowy

11 Dziękujemy za uwagę!!! Aktualny kurs walut: WalutaKupnoSprzeda ż Euro Dolar Korona czeska Funt


Pobierz ppt "Czynniki wpływające na kursy walut Aleksandra Herla Katarzyna Kulawik Grzegorz W ą sowicz Aleksandra Herla Katarzyna Kulawik Grzegorz W ą sowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google