Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROK KAROLA GODULI. Stowarzyszenia Przyjació ł Szkó ł im. Karola Goduli Rudzkie placówki o ś wiatowe, maj ą c na uwadze jak wa ż n ą rol ę odegra ł Karol.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROK KAROLA GODULI. Stowarzyszenia Przyjació ł Szkó ł im. Karola Goduli Rudzkie placówki o ś wiatowe, maj ą c na uwadze jak wa ż n ą rol ę odegra ł Karol."— Zapis prezentacji:

1 ROK KAROLA GODULI

2 Stowarzyszenia Przyjació ł Szkó ł im. Karola Goduli Rudzkie placówki o ś wiatowe, maj ą c na uwadze jak wa ż n ą rol ę odegra ł Karol Godula w rozwoju Górnego Ś l ą ska, postanowi ł y uczci ć ten fakt powo ł uj ą c do ż ycia

3 Za ł o ż eniem Stowarzyszenia jest: Przybli ż enie sylwetki Karola Goduli, a w szczególno ś ci: przedsi ę biorczo ś ci i pracy, dzi ę ki której zbudowa ł imperium gospodarcze, wp ł ywu dzia ł a ń Patrona na zmian ę ówczesnej i przysz ł ej rzeczywisto ś ci ekonomiczno - spo ł ecznej Górnego Ś l ą ska, Rozwoju industrialnego, a zarazem cywilizacyjnego naszej cz ęś ci Europy.

4 Cele Stowarzyszenia Tworzenie instytucjonalnych ram wspó ł pracy i wymiany do ś wiadcze ń pomi ę dzy szko ł ami, nauczycielami, uczniami i rodzicami, w systemie dydaktyczno - wychowawczym eksponuj ą c przedsi ę biorczo ść jaka cechowa ł a Patrona. Podejmowanie wszechstronnych dzia ł a ń maj ą cych na celu propagowanie idei i warto ś ci uosabianych przez Patrona, promowanie przedsi ę biorczo ś ci i dziedzictwa Karola Goduli. Rozwój aktywno ś ci spo ł ecznej poprzez prowadzenie dzia ł alno ś ci medialnej promuj ą cej akcje ś rodowisk szkolnych i pozaszkolnych. Integracja ś rodowisk zwi ą zanych z osob ą Karola Goduli.

5 Cele Stowarzyszenia Upowszechnianie w ś ród cz ł onków Stowarzyszenia, a tak ż e w ś ród zainteresowanych szkó ł, nauczycieli, uczniów i rodziców idei nowatorstwa pedagogicznego. Pobudzanie, ambicji pedagogów, s ł u żą c rad ą tym, którzy poszukuj ą jak najlepszych metod nauczania i wychowania m ł odzie ż y ku warto ś ciom i postawie jakie cechowa ł y Karola Godul ę. Wzmacnianie inicjatyw pedagogicznych zmierzaj ą cych do wdra ż ania do praktyki szkolnej dba ł o ś ci o rozwój osobowy wychowanków. Wymiana do ś wiadcze ń dotycz ą cych pracy pedagogicznej.

6 Realizacja celów Stowarzyszenia Planuje si ę podj ę cie nast ę puj ą cych dzia ł a ń : 1. Zaprosi ć do wspó ł pracy szko ł y nosz ą ce imi ę Karola Goduli oraz inne szko ł y, osoby i instytucje w celu upowszechnienie wiedzy na temat Patrona. 2. Zaplanowa ć harmonogram planowanych dzia ł a ń. 3. Nawi ą za ć wspó ł prac ę z rudzkim Muzeum im. M. Chroboka w celu przeprowadzenia lekcji muzealnych po ś wi ę conych sylwetce Karola Goduli. 4. Podj ąć wspó ł prac ę z parafi ą w Rudzie Ś l ą skiej - Goduli, w której znajduje si ę witra ż przedstawiaj ą cy posta ć bohatera w celu rozwini ę cia zainteresowa ń sztuk ą i uzyskania dodatkowych informacji nt. bohatera i historii wykonania pracy.

7 7. Pozyskiwa ć sponsorów w ś ród okolicznych przedsi ę biorców w celu ufundowania wspomnianej ju ż tablicy pami ą tkowej i stypendium dla najbardziej przedsi ę biorczego ucznia w ś ród: a) gimnazjów b) szkó ł ponadgimnazjalnych. 8. Zorganizowa ć prelekcj ę z udzia ł em pracownika Uniwersytetu Ś l ą skiego lub innej placówki dla przedstawicieli ró ż nych szkó ł w celu propagowania szeroko poj ę tego regionalizmu oraz zapoznania uczniów z sylwetk ą K. Goduli. Realizacja celów Stowarzyszenia

8 9. Przeprowadzi ć konkurs na projekt (Szlakiem Karola Goduli) w celu opracowania albumów, prezentacji, zebrania i opracowania materia ł ów, które zwi ą zane s ą z jego ż yciem i ewentualnie zorganizowa ć wystaw ę z tych ż e materia ł ów. 10. Nawi ą za ć wspó ł prac ę z Wy ż sz ą Szko łą Przedsi ę biorczo ś ci w celu zorganizowania olimpiady lub innego konkursu umo ż liwiaj ą cego uzyskanie indeksu dla ucznia szkó ł ś rednich. Realizacja celów Stowarzyszenia

9 Ruda Ś l ą ska Zespó ł Szkó ł Ponadgimnazjalnych nr 3 Szko ł a Podstawowa nr 40 Bytom Gimnazjum nr 6 Chorzów Górno ś l ą ska Wy ż sza Szko ł a Przedsi ę biorczo ś ci Szko ł y nosz ą ce imi ę Karola Goduli strona internetowa Stowarzyszenia Przyjació ł Szkó ł im. Karola Goduli


Pobierz ppt "ROK KAROLA GODULI. Stowarzyszenia Przyjació ł Szkó ł im. Karola Goduli Rudzkie placówki o ś wiatowe, maj ą c na uwadze jak wa ż n ą rol ę odegra ł Karol."

Podobne prezentacje


Reklamy Google