Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Renata Majewska. Ka ż dy chyba zak ł adaj ą c rodzin ę chcia ł by, aby by ł a wspania ł a. Ż eby wszyscy si ę kochali i szanowali. Niektórzy chcieliby,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Renata Majewska. Ka ż dy chyba zak ł adaj ą c rodzin ę chcia ł by, aby by ł a wspania ł a. Ż eby wszyscy si ę kochali i szanowali. Niektórzy chcieliby,"— Zapis prezentacji:

1 Renata Majewska

2 Ka ż dy chyba zak ł adaj ą c rodzin ę chcia ł by, aby by ł a wspania ł a. Ż eby wszyscy si ę kochali i szanowali. Niektórzy chcieliby, aby by ł a dok ł adnie taka jak rodzina z której pochodz ą, inni wr ę cz przeciwnie - widz ą c du ż o mankamentów tej rodziny marz ą, aby - by ł a jej przeciwie ń stwem. Jednym marzenia si ę spe ł niaj ą, innym niestety nie. Charakteryzuje si ę ona na pewno:

3 1. Elastyczno ść, ale z istniej ą cymi granicami mi ę dzy rodzin ą a reszt ą ś wiata 2. Rozwini ę ty subsystem rodziców i dzieci 3. W subsystemie rodziców najwa ż niejszymi osobami s ą rodzice 4. S ą jasno okre ś lone granice dla ka ż dego cz ł onka rodziny. 5. Otwarta komunikacja

4 Relacje: "nauczyciel - rodzic - ucze ń " - rzeczywisto ść szkolna

5 Peter Mittler twierdzi, ż e przyczyny braku wspó ł pracy rodziców i nauczycieli tkwi ą mi ę dzy innymi w: Niedostatecznym przygotowaniu nauczycieli. Brak treningów dla nauczycieli kszta ł tuj ą cych postawy otwarte na rodziców i zapoznaj ą cych z efektywnymi formami wspó ł pracy z rodzicami. Psychologicznym i spo ł ecznym dystansie mi ę dzy nauczycielami i rodzicami. Nauczyciele maj ą du ż e trudno ś ci w traktowaniu rodziców jak partnerów. Nierealistycznych wymaganiach i oczekiwaniach. Dotyczy to zarówno nauczycieli i rodziców wobec siebie, jak i ka ż dego z nich wobec dziecka.

6 Obserwatorzy Rodzice walcz ą cy Rodzice zasoby Rodzice jako uczniowie Kolejna grupa rodziców to ci, którzy zg ł aszaj ą si ę do pracy w radzie rodziców, s ą reprezentantami rodziców

7 Wspó ł praca rodziców i nauczycieli mo ż e wi ę c mie ć miejsce i by ć po ż yteczna je ś li: Przygotujemy do niej nauczycieli. Zach ę cimy rodziców. Okre ś limy dziedziny i teren wspó ł pracy nauczycieli i rodziców.

8 Organizacja pracy szko ł y, uwzgl ę dniaj ą ca mo ż liwo ś ci szko ł y, potrzeby dzieci, potrzeby rodziców. W pewnym stopniu tre ś ci nauczania. Program wychowawczy sprzyjaj ą cy rozwijaniu u uczniów postaw twórczych, pro spo ł ecznych, patriotycznych. Dzia ł ania wychowawcze zapobiegaj ą ce patologii typu: przemoc, narkomania. Dzia ł ania samopomocowe rodziców. Szko ł a w ś rodowisku.

9 Dzi ę kuj ę i ż ycz ę powodzenia


Pobierz ppt "Renata Majewska. Ka ż dy chyba zak ł adaj ą c rodzin ę chcia ł by, aby by ł a wspania ł a. Ż eby wszyscy si ę kochali i szanowali. Niektórzy chcieliby,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google