Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Jarosz Justyna Szwagierczak GR.12Z3. PLANOWANIE Planowanie polega w du ż ej mierze na decydowaniu o podj ę ciu działa ń zorientowanych na wywoływanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Jarosz Justyna Szwagierczak GR.12Z3. PLANOWANIE Planowanie polega w du ż ej mierze na decydowaniu o podj ę ciu działa ń zorientowanych na wywoływanie."— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Jarosz Justyna Szwagierczak GR.12Z3

2 PLANOWANIE Planowanie polega w du ż ej mierze na decydowaniu o podj ę ciu działa ń zorientowanych na wywoływanie zjawisk (zdarze ń, faktów), które by samoistnie nie zaistniały.- Ko ź mi ń ski Planowanie to wytyczanie celów organizacji i okre ś lanie sposobu ich najlepszej realizacji. - Griffin

3 NARZ Ę DZIA PLANISTYCZNE Narz ę dzia planistyczne to działania, które w zale ż no ś ci od sytuacji wykorzystuj ą odpowiednie narz ę dzia w celu pełnej analizy i oceny danego przypadku.

4 TECHNIKI PODEJMOWANIA DECYZJI Programowanie liniowe Analiza punktu krytycznego Symulacje PERT Drzewo decyzyjne

5 Macierz wypłat Prognozowanie : analiza szeregów czasowych modelowanie przyczynowe Modele zapasów Model dystrybucji Teoria gier Sztuczna inteligencja

6 WADY Nie zawsze odzwierciedlaj ą rzeczywisto ść Wysoki koszt Ryzyko, ż e ekspert zajmuj ą cy si ę procedurami matematycznymi nie zrozumie lub nie doceni słuszno ś ci zarz ą dzania i jej czynników

7 ZALETY Dost ę pno ść Wykorzystanie procesów matematycznychPodj ę cie racjonalnej decyzji

8 Reasumuj ą c, narz ę dzia i techniki planistyczne s ą ś rodkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Dobry menad ż er musi potrafi ć oceni ć sytuacj ę i podj ąć odpowiednie kroki. Z ka ż dym z tych narz ę dzi, z ka ż d ą technik ą oraz ich wykorzystywaniem przez mened ż era wi ążą si ę rozmaite atuty i słabo ś ci. Kluczem do sukcesu jest wiedza o tym, kiedy któr ą technik ę mo ż na i nale ż y stosowa ć, a tak ż e umiej ę tno ść odczytywania wyników i ich zastosowania w praktyce. W jednej sytuacji dana technika mo ż e by ć idealna w drugiej nie b ę dzie w pełni efektywna, st ą d wa ż na jest charakterystyka danych narz ę dzi, ż eby by ć w stanie podj ąć najlepsz ą decyzj ę.

9 Dzi ę kujemy za uwag ę


Pobierz ppt "Katarzyna Jarosz Justyna Szwagierczak GR.12Z3. PLANOWANIE Planowanie polega w du ż ej mierze na decydowaniu o podj ę ciu działa ń zorientowanych na wywoływanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google