Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CREATIVE BRIEF. PYTANIA KIM? KIM? CZYM? CZYM?CO?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CREATIVE BRIEF. PYTANIA KIM? KIM? CZYM? CZYM?CO?"— Zapis prezentacji:

1 CREATIVE BRIEF

2 PYTANIA KIM? KIM? CZYM? CZYM?CO?

3 ALE CO JEST WA Ż NE? Jakie s ą najtrwalsze cechy marki? Jakie s ą najtrwalsze cechy marki? Dlaczego potrzebujemy reklamy? Dlaczego potrzebujemy reklamy? Do kogo jest ona skierowana? Do kogo jest ona skierowana? Co konsument obecnie my ś li? Co konsument obecnie my ś li? Jakie b ę d ą efekty reklamy? Jakie b ę d ą efekty reklamy? Jakie by ł y efekty reklamy? Jakie by ł y efekty reklamy? 1 najsilniejszy argument 1 najsilniejszy argument Dlaczego odbiorca powinien uwierzy ć ? Dlaczego odbiorca powinien uwierzy ć ?

4 KIM JESTE Ś MY ? Jaki jest nasz aktualny udzia ł w rynku? Jaki jest nasz aktualny udzia ł w rynku? Jak wygl ą da sprzeda ż w rozbiciu na regiony i produkty? Jak wygl ą da sprzeda ż w rozbiciu na regiony i produkty? Jaka jest wielko ść bud ż etu marketingowego, w tym reklamowego ( w jaki sposób jest on ustalany? Jaka jest wielko ść bud ż etu marketingowego, w tym reklamowego ( w jaki sposób jest on ustalany? Jakie by ł y nasze dotychczasowe kampanie reklamowe i gdzie by ł y prowadzone? Jaki jest nasz aktualny udzia ł w rynku? Jakie by ł y nasze dotychczasowe kampanie reklamowe i gdzie by ł y prowadzone? Jaki jest nasz aktualny udzia ł w rynku? Jak wygl ą da sprzeda ż w rozbiciu na regiony i produkty? Jak wygl ą da sprzeda ż w rozbiciu na regiony i produkty? Jaka jest wielko ść bud ż etu marketingowego, w tym reklamowego ( w jaki sposób jest on ustalany? Jaka jest wielko ść bud ż etu marketingowego, w tym reklamowego ( w jaki sposób jest on ustalany? Jakie by ł y nasze dotychczasowe kampanie reklamowe i gdzie by ł y prowadzone? Jakie by ł y nasze dotychczasowe kampanie reklamowe i gdzie by ł y prowadzone?

5 KIM S Ą NASI RYWALE ? Kim s ą nasi konkurenci? Kim s ą nasi konkurenci? Kto jest liderem rynku a kto numerem dwa? Kto jest liderem rynku a kto numerem dwa? Jakie s ą udzia ł y rynkowe poszczególnych firm? Jakie s ą udzia ł y rynkowe poszczególnych firm? Kto w bran ż y jest bardzo silny, a kto podatny na ataki konkurentów? Kto w bran ż y jest bardzo silny, a kto podatny na ataki konkurentów? Jak i gdzie reklamuje si ę konkurencja 9 ile wydaje na reklam ę ) ? Jak i gdzie reklamuje si ę konkurencja 9 ile wydaje na reklam ę ) ? Jakie ceny stosuj ą konkurenci? Jakie ceny stosuj ą konkurenci? Jak organizuj ą dystrybucj ę swoich wyrobów? Jak organizuj ą dystrybucj ę swoich wyrobów?

6 KIM S Ą NASI KLIENCI? KIM S Ą NASI KLIENCI? Kto inicjuje zakup? Kto inicjuje zakup? Kto wywiera wp ł yw na wybór marki? Kto wywiera wp ł yw na wybór marki? Kto faktycznie dokonuje zakupu? Kto faktycznie dokonuje zakupu? Kto kupuje? Kto kupuje? Kim s ą ci ludzie: Kim s ą ci ludzie: co my ś l ą co my ś l ą czego chc ą czego chc ą co ich popycha do dzia ł ania co ich popycha do dzia ł ania co czytaj ą ( ogl ą daj ą ) co czytaj ą ( ogl ą daj ą ) gdzie mieszkaj ą gdzie mieszkaj ą ile maja pieni ę dzy ile maja pieni ę dzy

7 KIM S Ą NASI KLIENCI? KIM S Ą NASI KLIENCI? Kiedy rozpoczyna si ę proces zakupu? Kiedy rozpoczyna si ę proces zakupu? Gdzie si ę odbywa ( w domu, czy w sklepie) ? Gdzie si ę odbywa ( w domu, czy w sklepie) ? Jak szybko przebiega? Jak szybko przebiega? Czy klient kupuje spontanicznie, czy raczej planuje zakupy? Czy klient kupuje spontanicznie, czy raczej planuje zakupy? Gdzie z regu ł y kupuje? Gdzie z regu ł y kupuje? Jakie informacje s ą klientowi potrzebne do dokonania wyboru? Jakie informacje s ą klientowi potrzebne do dokonania wyboru? Które marki s ą zdaniem klientów podobne do siebie, a które si ę ró ż ni ą ? Które marki s ą zdaniem klientów podobne do siebie, a które si ę ró ż ni ą ? Które marki s ą najbardziej znane? Które marki s ą najbardziej znane?

8 KIM S Ą NASI KLIENCI? KIM S Ą NASI KLIENCI? Które marki klienci kupuj ą najcz ęś ciej? Które marki klienci kupuj ą najcz ęś ciej? Które marki klienci znaj ą i kupowali je w przesz ł o ś ci? Które marki klienci znaj ą i kupowali je w przesz ł o ś ci? Które marki kupione zosta ł y w przesz ł o ś ci tylko raz i odrzucone? Które marki kupione zosta ł y w przesz ł o ś ci tylko raz i odrzucone? Które marki by ł y wypróbowane i dlaczego? Które marki by ł y wypróbowane i dlaczego? Jaki jest image poszczególnych marek? Jaki jest image poszczególnych marek? Kim s ą zdaniem klientów u ż ytkownicy poszczególnych marek? Kim s ą zdaniem klientów u ż ytkownicy poszczególnych marek?

9 KIM S Ą NASI KLIENCI? KIM S Ą NASI KLIENCI? Jakie s ą silne i s ł abe strony konkuruj ą cych marek? Jakie s ą silne i s ł abe strony konkuruj ą cych marek? Ulubione formy promocji sprzeda ż y? Ulubione formy promocji sprzeda ż y? Które z reklam wydaj ą si ę klientom najbardziej, a które najmniej przekonuj ą ce? Które z reklam wydaj ą si ę klientom najbardziej, a które najmniej przekonuj ą ce? Jakie korzy ś ci nale ż y podkre ś la ć w reklamie? Jakie korzy ś ci nale ż y podkre ś la ć w reklamie? Jakie media wykorzystywa ć ? Jakie media wykorzystywa ć ?

10 KIM S Ą NASI KLIENCI? KIM S Ą NASI KLIENCI? Czy jest grupa klientów która kupuje nieproporcjonalnie du ż e ilo ś ci danego produktu? Czy jest grupa klientów która kupuje nieproporcjonalnie du ż e ilo ś ci danego produktu? Jak nasz produkt u ż ywany jest przez mniejszo ść ? Jak nasz produkt u ż ywany jest przez mniejszo ść ? Czy kto ś s ł awny u ż ywa naszej marki? Czy kto ś s ł awny u ż ywa naszej marki? Czy produkt kupowany jest przez wi ę kszo ść ludzi, czy tylko przez nielicznych? Czy produkt kupowany jest przez wi ę kszo ść ludzi, czy tylko przez nielicznych? Czy dana mark ę kupuj ą eksperci? Czy dana mark ę kupuj ą eksperci?

11 CZYM KONKURUJEMY? CZYM KONKURUJEMY? Jak ą pozycje w ś wiadomo ś ci klientów zajmuj ą nasze marki a jakie konkurencyjne? Jak ą pozycje w ś wiadomo ś ci klientów zajmuj ą nasze marki a jakie konkurencyjne? Jaki jest image naszych marek, a jaki wizerunek naszej firmy? Jaki jest image naszych marek, a jaki wizerunek naszej firmy? Czy bardziej jeste ś my znani z powodu niskich cen, czy wysokiej jako ś ci produktów ( a mo ż e nasza s ł awa bierze si ę z perfekcyjnego opanowania ma ł ego segmentu rynku)? Czy bardziej jeste ś my znani z powodu niskich cen, czy wysokiej jako ś ci produktów ( a mo ż e nasza s ł awa bierze si ę z perfekcyjnego opanowania ma ł ego segmentu rynku)?

12 CO CHCEMY OSIAGN ĄĆ ? Zwi ę kszy ć popyt na dana kategorie produktu czy dan ą mark ę ? Zwi ę kszy ć popyt na dana kategorie produktu czy dan ą mark ę ? Utrzymywa ć obecnych klientów, odzyska ć utraconych czy odebra ć klientów konkurencji? Utrzymywa ć obecnych klientów, odzyska ć utraconych czy odebra ć klientów konkurencji? Zwi ę kszy ć cz ę stotliwo ść zakupów danej marki, liczb ę jej zastosowa ń czy tez zu ż ycie danej marki? Zwi ę kszy ć cz ę stotliwo ść zakupów danej marki, liczb ę jej zastosowa ń czy tez zu ż ycie danej marki? Jaki udzia ł w rynku planujemy ( realistycznie) osi ą gn ąć ? Jaki udzia ł w rynku planujemy ( realistycznie) osi ą gn ąć ? W jakim czasie planujemy osi ą gn ąć te cele? W jakim czasie planujemy osi ą gn ąć te cele?


Pobierz ppt "CREATIVE BRIEF. PYTANIA KIM? KIM? CZYM? CZYM?CO?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google