Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pawe ł Gartych kl. 4aE. a) Jako zjawisko fizyczne wywo ł ane wyst ę powaniem pola elektrycznego w ś rodowisku – Zjawisko uporz ą dkowanego ruchu ł adunków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pawe ł Gartych kl. 4aE. a) Jako zjawisko fizyczne wywo ł ane wyst ę powaniem pola elektrycznego w ś rodowisku – Zjawisko uporz ą dkowanego ruchu ł adunków."— Zapis prezentacji:

1 Pawe ł Gartych kl. 4aE

2 a) Jako zjawisko fizyczne wywo ł ane wyst ę powaniem pola elektrycznego w ś rodowisku – Zjawisko uporz ą dkowanego ruchu ł adunków elektrycznych przez badany przekrój poprzeczny ś rodowiska pod dzia ł aniem pola elektrycznego, Jest terminem u ż ywanym w elektrotechnice w dwóch odr ę bnych znaczeniach : b) Pewnej wielko ś ci skalarnej – Pr ą dem elektrycznym nazywamy stosunek elementarnego ł adunku elektrycznego q przenoszonego przez cz ą stki na ł adowane w ci ą gu pewnego elementarnego czasu t przez dany przekrój poprzeczny ś rodowiska, do tego czasu, czyli : Jego warto ść nazywa si ę nat ęż eniem pr ą du elektrycznego

3 Ł adunki elektryczne, to zwykle cz ą stki, które potrafi ą wytwarza ć pole elektryczne. Pr ą d tworzy ć mog ą zarówno ł adunki dodatnie jak i ujemne. Umownym kierunkiem pr ą du jest kierunek wyznaczony przez ruch ł adunków dodatnich (czyli kierunek zgodny z kierunkiem pola elektrycznego). W obwodzie z pr ą dem jest to kierunek od plusa do minusa.

4 - pr ą d sta ł y, - pr ą d zmienny, - pr ą d przemienny, - pr ą d okresowo zmienny, - pr ą d okresowo przemienny, - pr ą d sinusoidalnie zmienny (przemienny).

5 Pr ą d sta ł y jest to pr ą d, którego warto ść nat ęż enia jest sta ł a w funkcji czasu. W obwodzie elektrony poruszaj ą si ę w sposób ci ą g ł y, w jednym kierunku. Do oznaczania pr ą du sta ł ego stosujemy du żą liter ę alfabetu I. Zalet ą pr ą du sta ł ego jest to, ż e w przypadku zasilania takim pr ą dem warto ść chwilowa dostarczanej mocy jest sta ł a, co ma du ż e znaczenie dla wszelkich uk ł adów wzmacniania i przetwarzania sygna ł ów. Wi ę kszo ść pó ł przewodnikowych uk ł adów elektronicznych zasilana jest pr ą dem sta ł ym (a przynajmniej napi ę ciem sta ł ym). G ł ówn ą zalet ą takiego rozwi ą zania jest to, ż e urz ą dzenia zawieraj ą ce uk ł ady elektroniczne mog ą by ć zasilane bezpo ś rednio z przeno ś nych ź róde ł energii (baterii lub akumulatorów).

6 Pr ą d zmienny jest to pr ą d, którego warto ść nat ęż enia jest zmienna w funkcji czasu. Elektrony poruszaj ą si ę na przemian w jednym i drugim kierunku w przewodzie i we wszystkich elementach sk ł adowych obwodu.

7 Pr ą d przemienny jest to pr ą d zmienny, którego kierunek przep ł ywu zmienia si ę w czasie.

8 Pr ą d okresowo zmienny jest to pr ą d zmienny, którego zmiany powtarzaj ą si ę w czasie.

9 Pr ą d okresowo przemienny jest to pr ą d przemienny, którego zmiany powtarzaj ą si ę w czasie.

10 Pr ą d sinusoidalny jest to pr ą d przemienny, którego warto ść i kierunek nat ęż enia, zmieniaj ą si ę jak funkcja sinus (cosinus)

11 G ę sto ś ci ą pr ą du elektrycznego nazywamy stosunek pr ą du I do przekroju poprzecznego S przewodnika. G ę sto ść pr ą du oznaczamy przez J.

12 http://ultra.ap.krakow.pl/~whudy/pliki/ElektrotechnikaW01.pdf http://www.fizykon.org/elektrycznosc/el_co_to_jest_prad_elektryczny.htm Elektrotechnika - Stanis ł aw Bolkowski

13 Dzi ę kuj ę za uwag ę.


Pobierz ppt "Pawe ł Gartych kl. 4aE. a) Jako zjawisko fizyczne wywo ł ane wyst ę powaniem pola elektrycznego w ś rodowisku – Zjawisko uporz ą dkowanego ruchu ł adunków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google