Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szko ł a demokracji Martyna Pankowska 3c Zuzanna G ł ogowska 3c.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szko ł a demokracji Martyna Pankowska 3c Zuzanna G ł ogowska 3c."— Zapis prezentacji:

1 Szko ł a demokracji Martyna Pankowska 3c Zuzanna G ł ogowska 3c

2 Demokracja  Co to tak w ł a ś ciwie znaczy ?  Czy demokracja jest nam w ż yciu potrzebna ?

3 Demokracja  Demos + kratos  Ustrój polityczny, w którym ź ród ł o w ł adzy stanowi wola wi ę kszo ś ci ludzi

4 Plan dzia ł ania  Cz.1-Prezentacja jednostek samorz ą dowych  Cz.2-Dyskusja  Cz.3-Postanowienia i wnioski z debaty

5 JAKIE S Ą ZASADY DOBREGO FUNKCJONOWANIA SAMORZ Ą DU?

6 Cz ęść 1

7 Samorz ą d Uczniowski

8 Samorz ą d SP 17

9 Rada Rodziców

10 Klub Humanitarny

11 Dreams&Teams

12 Connecting Classrooms

13 Nauczyciel WOSU  Pani Hanna Troszczy ń ska

14 Cz ęść 2

15 Na czym wzoruje si ę ustrój naszej organizacji?

16 Jakie s ą zadania SU?

17 Z kim powinien wspó ł pracowa ć samorz ą d?

18 Jak ą rol ę powinni sprawowa ć nauczyciele?

19 A jak ą rodzice ?

20 Czy mo ż na stworzy ć samorz ą d z uczniami, nauczycielami i rodzicami?

21 Czy Liga Klas powinna mie ć swój regulamin?

22 Jak usprawni ć komunikacj ę mi ę dzy samorz ą dem a uczniami?

23 Czy potrzebne s ą wybory?

24 Czy powinien by ć 1 przewodnicz ą cy odpowiedzialny za wszystko ?

25 Czy casting jest lepszy od wyborów?

26 Co znaczy okre ś lenie „dobry samorz ą d” ?

27 Cz ęść 3 Wnioski z debaty

28

29 Dzi ę kujemy za udzia ł w debacie !


Pobierz ppt "Szko ł a demokracji Martyna Pankowska 3c Zuzanna G ł ogowska 3c."

Podobne prezentacje


Reklamy Google