Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Arkusz kalkulacyjny wprowadzenie Opracowanie: mgr Tomasz Durawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Arkusz kalkulacyjny wprowadzenie Opracowanie: mgr Tomasz Durawa."— Zapis prezentacji:

1 Arkusz kalkulacyjny wprowadzenie Opracowanie: mgr Tomasz Durawa

2 Poj ę cia podstawowe

3 Arkusz kalkulacyjny Jest to program umo ż liwiaj ą cy wprowadzanie i edycj ę danych, tworzenie tabel i wykresów oraz wykonywanie ró ż norodnych oblicze ń. Jest dost ę pny np. w pakietach MS Works, Microsoft Office. Definicja

4 Komórka Podstawowy element arkusza, miejsce, przeci ę cia wiersza i kolumny. Ka ż da komórka w arkuszu ma swój w ł asny niepowtarzalny adres. Definicja

5 Zakres komórek Jest to obszar obejmuj ą cy spójny blok komórek, do którego identyfikacji jest u ż ywany adres pierwszej (po ł o ż onej najwy ż ej i pierwszej z lewej strony) oraz ostatniej komórki (po ł o ż onej najni ż ej i pierwszej z prawej strony) Deficja

6 Formu ł a Wyra ż enie okre ś laj ą ce dzia ł anie arytmetyczne, statystyczne lub inne, które stanowi sposób obliczania zawarto ś ci danej komórki arkusza. Definicja

7 Pasek formu ł y Miejsce wy ś wietlania wpisanych danych lub formu ł, które mo ż e podlega ć edycji Definicja

8 Pole nazwy Miejsce wy ś wietlania adresu aktywnej komórki Definicja

9 Adresowanie komórek

10 Adresowanie wzgl ę dne Polega ono na takim zapami ę tywaniu jej po ł o ż enia aby po skopiowaniu formu ł y do innych obszarów kolejne adresy komórek wyst ę puj ą cych w tej formule automatycznie dopasowywa ł y si ę do nowego po ł o ż enia Definicja

11 Adresowanie bezwzgl ę dne Polega na takim zapami ę taniu jej po ł o ż enia, aby po skopiowaniu formu ł y do innych komórek adres jej nie uleg ł zmianie. Efekt ten uzyskuje si ę za pomoc ą symbolu $ Definicja

12 Adresowanie mieszane Polega ono na takim zapami ę taniu jej po ł o ż enia, aby po skopiowaniu formu ł y do innych obszarów zmieni ł a si ę tylko nazwa kolumny lub tylko numer wiersza Definicja


Pobierz ppt "Arkusz kalkulacyjny wprowadzenie Opracowanie: mgr Tomasz Durawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google