Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opór elektryczny. Na pocz ą tku XIX wieku Georg Ohm stwierdzi ł, ż e nat ęż enie pr ą du w metalach jest proporcjonalne do przy ł o ż onego napi ę cia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opór elektryczny. Na pocz ą tku XIX wieku Georg Ohm stwierdzi ł, ż e nat ęż enie pr ą du w metalach jest proporcjonalne do przy ł o ż onego napi ę cia."— Zapis prezentacji:

1 Opór elektryczny

2 Na pocz ą tku XIX wieku Georg Ohm stwierdzi ł, ż e nat ęż enie pr ą du w metalach jest proporcjonalne do przy ł o ż onego napi ę cia o ile w trakcie pomiarów utrzymuje si ę sta łą temperatur ę metalowej próbki.

3 - + I S E L Mamy pewien przewodnik jak na rysunku. Teoretycznie elektrony przewodnictwa mog ą przeby ć odleg ł o ść równ ą wielu ś rednicom atomów ( ś redni ą warto ść tej odleg ł o ś ci oznaczymy przez L) zanim zderz ą si ę z jakim ś atomem. Ś redni czas mi ę dzy zderzeniami b ę dzie wi ę c dany wzorem

4

5 Tak wi ę c pr ę dko ść unoszenia mo ż emy zapisa ć Na podstawie wyra ż enia na nat ęż enie pr ą du oraz pr ę dko ś ci unoszenia otrzymamy I U S l Nast ę pnie we ź my odcinek obwodu o d ł ugo ś ci l. Spadek napi ę cia na tym elemencie wynosi wstawiamy do wyra ż enia na I:

6

7 Opór elektryczny danego przewodnika tak d ł ugo si ę nie zmieni jak d ł ugo pozostanie sta ł y opór w ł a ś ciwy. A to z kolei jest uwarunkowane niezmienniczo ś ci ą temperatury. Cz ę sto pos ł ugiwa ć si ę mo ż emy przewodnictwem w ł a ś ciwym (konduktywno ś ci ą ) materia ł (20°C) [ m] Srebro 1.6 10 8 Mied ź 1.7 10 8 Aluminium 2.8 10 8 Wolfram 5.6 10 8 Nikiel 6.8 10 8 Ż elazo 10 10 8 Stal 18 10 8 Mangan 44 10 8 Stopiony NaCl 2.7 10 3 German 4.6 10 1 bursztyn 1.0 10 18

8 Kiedy nast ę puje zmiana temperatury przewodnika, jego opór w ł a ś ciwy zmienia si ę wed ł ug wzoru: Wielko ś ci z indeksem 0 s ą podawane dla temperatury 273K, Wspó ł czynnik temperaturowy oporu mo ż emy wyliczy ć z wyra ż enia: Poniewa ż niewiele si ę on ró ż ni od warto ś ci 1/273K co charakteryzuje termiczny wspó ł czynnik rozszerzalno ś ci gazów opór w ł a ś ciwy mo ż emy zapisa ć w postaci

9 ZALE Ż NO ŚĆ OPORU W Ł A Ś CIWEGO OD TEMPERATURY Metal Pó ł przewodnik Nadprzewodnik TTT

10 ZALE Ż NO ŚĆ NAT ĘŻ ENIA PR Ą DU OD NAPI Ę CIA I I Metal dioda próżniowa U U I I Elektrolit termistor U U

11 Je ż eli do ź ród ł a energii elektrycznej pod łą czymy odbiornik, wówczas w jego wn ę trzu nast ę puje przenoszenie ł adunku dq w przedziale czasu dt o warto ś ci Idt. Towarzyszy temu spadek potencja ł u co z kolei poci ą ga za sob ą spadek energii potencjalnej Energia nie znika oczywi ś cie ale przekszta ł ca si ę inn ą form ę, co odbywa si ę dzi ę ki mocy Je ż eli do łą czonym elementem jest opornik energia potencjalna zamienia si ę w ciep ł o Joulea

12 JAMES PRESCOTT JOULEHEINRICH LENZ

13 Ilo ść ciep ł a wydzielanego w czasie przep ł ywu pr ą du elektrycznego przez przewodnik elektryczny jest wprost proporcjonalna do iloczynu oporu elektrycznego przewodnika, kwadratu nat ęż enia pr ą du i czasu jego przep ł ywu Wynika to ze wzoru na energi ę po uwzgl ę dnieniu prawa Ohma Taki sam zabieg powoduje, ż e oprócz podstawowego wzoru na moc pr ą du otrzymujemy równie ż oraz Oba wyra ż enia mówi ą o rozpraszaniu energii w oporniku i stosujemy je tylko przy zamianie energii elektrycznej na ciepln ą przy okre ś lonym R.

14 Tadeusz Bielecki


Pobierz ppt "Opór elektryczny. Na pocz ą tku XIX wieku Georg Ohm stwierdzi ł, ż e nat ęż enie pr ą du w metalach jest proporcjonalne do przy ł o ż onego napi ę cia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google