Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolska Wy ż sza Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Ś rodzie Wielkopolskiej doc. dr Anna Iwa ń czuk Rynki finansowe – cz. I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolska Wy ż sza Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Ś rodzie Wielkopolskiej doc. dr Anna Iwa ń czuk Rynki finansowe – cz. I."— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolska Wy ż sza Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Ś rodzie Wielkopolskiej doc. dr Anna Iwa ń czuk Rynki finansowe – cz. I

2 Plan wykładów Istota i podział rynku finansowego Rodzaje instrumentów finansowych Infrastruktura rynku finansowego Rynek pieni ęż ny Rynek kapitałowy Rynek depozytowo-kredytowy Rynek walutowy Rynek instrumentów pochodnych Nadzór nad rynkiem finansowym Giełda Papierów Warto ś ciowych w Warszawie

3 Istota i podział rynku finansowego

4 Pojęcie rynku finansowego Rynek, na którym dokonuje si ę transakcji instrumentami finansowymi. Na rynku finansowym nast ę puje przepływ kapitału mi ę dzy podmiotami dysponuj ą cymi nadwy ż kami i podmiotami zgłaszaj ą cymi zapotrzebowanie na ś rodki pieni ęż ne.

5 Podmioty rynku finansowego gospodarstwa domowe – osoby fizyczne przedsi ę biorstwa pa ń stwo jednostki samorz ą dowe podmioty zagraniczne instytucje finansowe (banki, SKOKi, fundusze inwestycyjne, emerytalne, zakłady ubezpiecze ń, firmy leasingowe)

6 Kapitałodawcy (podmioty z nadwy ż k ą ) Kapitałobiorcy (podmioty z niedoborem) Po ś rednicy finansowi (instytucje finansowe) Finansowanie bezpo ś rednie Finansowanie po ś rednie

7 Podział rynków finansowych pieni ęż ny i kapitałowy pierwotny i wtórny krajowy, regionalny, ogólno ś wiatowy giełdowy i pozagiełdowy papierów warto ś ciowych, instrumentów pochodnych, walutowy, depozytowo- kredytowy

8 Instrumenty rynku finansowego

9 Rodzaje instrumentów finansowych (1) Aspekt własno ś ciowy: o charakterze wierzycielskim (maj ą ce charakter po ż yczki – np. depozyty bankowe, weksle, obligacje) o charakterze własno ś ciowym (maj ą ce charakter udziału w maj ą tku, kapitale podmiotu gospodarczego – np. akcje)

10 Rodzaje instrumentów finansowych (2) Kryterium generowania dochodów: przynosz ą ce stały dochód (zazwyczaj s ą to obligacje) przynosz ą ce dochód zmienny (akcje)

11 Rodzaje instrumentów finansowych (3) Kryterium czasu: krótkoterminowe o terminie zapadalno ś ci do 1 roku (tzw. instrumenty pieni ęż ne) długoterminowe o terminie zapadalno ś ci powy ż ej 1 roku (tzw. instrumenty kapitałowe)

12 Rodzaje instrumentów finansowych (4) Podział ze wzgl ę du na charakter eminentna instrumentu: bezpo ś rednie instrumenty finansowe – emitowane przez niefinansowe podmioty gospodarcze, władze lokalne, centralny, rz ą dy po ś rednie instrumenty finansowe - emitowane przez instytucje finansowe

13 Infrastruktura rynku finansowego

14 Elementy infrastruktury Instytucje i systemy: umo ż liwiaj ą ce dokonywanie płatno ś ci organizuj ą ce obrót instrumentami finansowym umo ż liwiaj ą ce rozliczanie i rozrachunek zawartych transakcji zapewniaj ą ce ochron ę uczestnikom rynku poprawiaj ą ce przejrzysto ść informacyjn ą reguluj ą ce funkcjonowanie systemu finansowego nadzoruj ą ce rynek finansowy

15 Infrastruktura w Polsce (1) Giełda Papierów Warto ś ciowych w Warszawie pozagiełdowe rynki obrotu instrumentami finansowymi Warszawska Giełda Towarowa Rejestr Papierów Warto ś ciowych Krajowy Depozyt Papierów Warto ś ciowych Izba Rozliczeniowa WGT Ministerstwo Finansów Komisja Nadzoru Finansowego

16 Infrastruktura w Polsce (2) Narodowy Bank Polski systemy płatno ś ci w złotych: SORBNET, ELIXIR systemy płatno ś ci w euro: TARGET2-NBP, SORBNET-EURO, EuroELIXIR Bankowy Fundusz Gwarancyjny system rekompensat KDPW fundusz rozliczeniowy KDPW Biuro Informacji Kredytowej

17 Rynek pieniężny

18 Pojęcie rynku pieniężnego Rynek pieni ęż ny to rynek, na którym dokonuje si ę krótkoterminowych operacji lokacyjnych i depozytowych oraz obraca krótkoterminowymi papierami warto ś ciowymi. Inaczej rynek pieni ęż ny mo ż emy zdefiniowa ć jako rynek płynnych aktywów finansowych, na którym spotyka si ę popyt z poda żą kapitału o terminach płatno ś ci do jednego roku.

19 Cechy rynku pieniężnego segment rynku finansowego w du ż ym stopniu kontrolowany przez bank centralny rynek wyst ę powania znacznej liczby po ś redników finansowych ź ródło utrzymania płynno ś ci finansowej wszystkich podmiotów gospodarczych miejsce kształtowania bazowych stóp procentowych rynek wyznaczaj ą cy poziom kursów walutowych

20 Elementy składowe rynku pieniężnego rynek mi ę dzybankowy detaliczny rynek bankowy (lokacyjno-kredytowy), rynek krótkoterminowych bonów lokacyjnych rynek walutowy

21 Rynek mi ę dzybankowy - obejmuje transakcje, których stronami s ą banki. Najcz ęś ciej s ą to krótkoterminowe transakcje po ż yczkowe depozytów (lokat) bankowych, a tak ż e transakcje kupna-sprzeda ż y bonów skarbowych. Rynek pozabankowy - na tym rynku odbywaj ą si ę transakcje krótkoterminowymi instrumentami dłu ż nymi kreowanymi przez przedsi ę biorstwa, krótkoterminowymi skarbowymi papierami warto ś ciowymi wyst ę puj ą cymi w obrocie pozabankowym, a tak ż e komunalnymi krótkoterminowymi papierami dłu ż nymi oraz instrumentami krótkoterminowymi kreowanymi przez banki komercyjne nabywane zazwyczaj przez podmioty niefinansowe.

22 Funkcje rynku pieniężnego przynoszenie dochodu od wolnych w danym momencie aktywów wyrównywanie krótkoterminowych zaburze ń płynno ś ci uczestników rynku oraz minimalizacj ę kosztów osi ą gni ę cia i utrzymania płynno ś ci finansowej podmiotów gospodarczych dokonywanie transformacji terminów instrumentów finansowych ułatwianie efektywnej alokacji ś rodków pieni ęż nych w systemie gospodarczym funkcja informacyjna dla banków komercyjnych odno ś nie kosztów pozyskania ś rodków umo ż liwianie realizacji polityki pieni ęż nej

23 Uczestnicy rynku pieniężnego instytucje finansowe ( w tym banki komercyjne oraz Narodowy Bank Polski) organy pa ń stwowe samorz ą dy terytorialne podmioty gospodarcze osoby fizyczne

24 Instrumenty rynku pieniężnego lokaty i depozyty mi ę dzybankowe bony skarbowe bony pieni ęż ne bony komercyjne certyfikaty depozytowe operacje warunkowe

25 Stopy procentowe rynku międzybank. WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – ś rednia stopa procentowa, jak ą banki s ą gotowe zapłaci ć za ś rodki pieni ęż ne otrzymane jako depozyt mi ę dzybankowy (cena zakupu), WIBOR – Warsaw Interbank Offered Rate – ś rednia stopa procentowa, po jakiej banki s ą gotowe zło ż y ć posiadane ś rodki pieni ęż ne na lokaty w innych bankach (cena sprzeda ż y). WIBID { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/821157/slides/slide_25.jpg", "name": "Stopy procentowe rynku międzybank.", "description": "WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – ś rednia stopa procentowa, jak ą banki s ą gotowe zapłaci ć za ś rodki pieni ęż ne otrzymane jako depozyt mi ę dzybankowy (cena zakupu), WIBOR – Warsaw Interbank Offered Rate – ś rednia stopa procentowa, po jakiej banki s ą gotowe zło ż y ć posiadane ś rodki pieni ęż ne na lokaty w innych bankach (cena sprzeda ż y). WIBID

26 Terminy lokat międzybankowych NazwaOpis O/Nover nightLokata dostarczana dzisiaj – zwrot jutro T/Ntommorow-nextLokata dostarczana jutro – zwrot następnego dnia roboczego S/Nspot-next Lokata dostarczana z datą transakcji natychmiastowej – zwrot następnego dnia roboczego S/Wone-week Lokata dostarczana z datą transakcji natychmiastowej – zwrot 7 dni później 2Wtwo-weeks Lokata dostarczana z datą transakcji natychmiastowej – zwrot 2 tygodnie później 1Mone-month Lokata dostarczana z datą transakcji natychmiastowej – zwrot 1 miesiąc później 3Mthree-months Lokata dostarczana z datą transakcji natychmiastowej – zwrot 3 miesiące później 6Msix-months Lokata dostarczana z datą transakcji natychmiastowej – zwrot 6 miesięcy później 9Mnine-months Lokata dostarczana z datą transakcji natychmiastowej – zwrot 9 miesięcy później 1Yone-year Lokata dostarczana z datą transakcji natychmiastowej – zwrot 12 miesięcy później

27 Rynek kapitałowy

28 Cechy rynku kapitałowego inwestorzy poszukuj ą mo ż liwo ś ci długoterminowych inwestycji z oczekiwaniem du ż ego zysku (spekulacja) przedsi ę biorstwa mog ą wyst ę powa ć w 2 obszarach – jako inwestorzy lub emitenci (po ż yczkobiorcy). stopa zwrotu podlega wahaniom, jest uzale ż niona od ró ż nych determinant ekonomicznych i nieekonomicznych. wyst ę puje ryzyko inwestycji, znaczne wi ę ksze ni ż na rynku pieni ę ż nym du ż e zró ż nicowanie instrumentów finansowych pod wzgl ę dem ryzyka du ż e znaczenie odgrywa informacja

29 Funkcje rynku kapitałowego wycena kapitału ustalenie realnej rynkowej warto ś ci kapitału wyemitowanego przez dany podmiot) mobilizacja kapitału (nast ę puje przepływ kapitału mi ę dzy podmiotami posiadaj ą cy mi nadwy ż k ę, a tymi które potrzebuj ą ś rodków na inwestycj e) bezpiecze ń stwo i płynno ść inwestycji

30 Podziały rynku kapitałowego ze wzgl ę du na strony transakcji: pierwotny i wtórny ze wzgl ę du na zakres oferty: publiczny i niepubliczny ze wzgl ę du na regulacj ę : giełdowy, pozagiełdowy, prywatny

31 Akcje Akcja to podstawowy instrument rynku kapitałowego; papier warto ś ciowy o charakterze własno ś ciowym, który ś wiadczy o udziale jej posiadacza w kapitale spółki akcyjnej. Ze wzgl ę du na sposób przenoszenia tytułu własno ś ci do praw maj ą tkowych, akcje dziel ą si ę na imienne oraz okaziciela.

32 Elementy dokumentu akcyjnego dane dotycz ą ce firmy (emitenta) i siedziby spółki oznaczenie s ą du, w którym spółka jest zarejestrowana oraz numeru (liczby rejestru) data zarejestrowania spółki i emisji akcji warto ść nominalna, liczba, seria, rodzaj danej akcji oraz uprawnienia szczególne akcji przy akcjach imiennych - wysoko ś ci dokonanej wpłaty ograniczenia co do przeniesienia własno ś ci akcji przepisy statutu o zwi ą zanych z akcj ą obowi ą zkach co do ś wiadcze ń na rzecz spółki

33 Wartość akcji warto ść nominalna, okre ś lona jako warto ść kapitału akcyjnego spółki przypadaj ą ca na jedn ą akcj ę warto ść emisyjna, okre ś lona jako cena, po jakiej akcja jest sprzedana przez emitenta jej pierwszemu wła ś cicielowi warto ść ksi ę gowa, okre ś lona jako warto ść aktywów netto spółki przypadaj ą ca na jedn ą akcj ę warto ść rynkowa, czyli cena akcji na rynku, która powstaje w wyniku spotkania si ę popytu z poda żą akcji na rynku

34 Obligacje Obligacja jest papierem dłu ż nym, narz ę dziem kredytu dla jej emitenta. Emitent jest dłu ż nikiem wła ś ciciela obligacji (obligatariusza) i zobowi ą zuje si ę wobec niego do spełnienia okre ś lonego ś wiadczenia, które mo ż e mie ć charakter pieni ęż ny lub niepieni ęż ny. Emisja obligacji jest jedn ą z form pozyskania ś rodków finansowych przez przedsi ę biorstwa, zwi ą zki samorz ą dowe lub pa ń stwo. Emitent obligacji odpowiada całym swoim maj ą tkiem za zobowi ą zania wynikaj ą ce z obligacji.

35 Prawa nabywcy obligacji w przypadku ś wiadczenia pieni ęż nego - zwrotu, w ś ci ś le okre ś lonym terminie, po ż yczonej kwoty wraz z nale ż nymi odsetkami, w przypadku ś wiadczenia niepieni ęż nego - przyznania mu pewnych praw np. do udziału w przyszłych zyskach emitenta, zamiany obligacji na akcje spółki b ę d ą cej emitentem tych obligacji, czy te ż prawa pierwsze ń stwa do obj ę cia emitowanych w przyszło ś ci akcji spółki.

36 Elementy dokumentu obligacji podstawa prawna emisji (uchwała wła ś ciwych władz o emisji obligacji) nazwa (firma) emitenta nazwa obligacji i cel jej wyemitowania warto ść nominalna data, od której nalicza si ę oprocentowanie oraz jego wysoko ś ci zakres i forma zabezpieczenia albo informacja o jego braku data i miejsce wystawienia obligacji

37 Rodzaje obligacji (1) Kryterium: emitent obligacji skarbowe - emitowane i gwarantowane przez Skarb Pa ń stwa; zazwyczaj s ą długoterminowe (15-30 letnie), ale np. w Polsce emitowane s ą na okresy krótsze: roczne, dwuletnie, trzyletnie, itp. korporacyjne (przedsi ę biorstw) - emitowane przez firmy; nie maja gwarancji Skarbu Pa ń stwa komunalne, gminne, municypalne - emitowane przez zwi ą zki samorz ą dowe - miasta, gminy, powiaty

38 Rodzaje obligacji (2) Kryterium: termin wykupu krótkoterminowe - okres ich wykupu jest krótszy ni ż 5 lat ś rednioterminowe - obligacje o okresie wykupu od 5 do 10 lat długoterminowe - wykup obligacji nast ę puje w okresie powy ż ej 10 lat

39 Rodzaje obligacji (3) Kryterium: oprocentowanie o stałym oprocentowaniu - oprocentowanie nie zmienia si ę przez cały czas, a ż do terminu wykupu zmiennym oprocentowaniu - ich oprocentowanie zale ż y od ustalonego wska ź nika (inflacji, stopy rentowno ś ci bonów skarbowych) w okresie poprzedzaj ą cym wypłat ę odsetek indeksowane - wysoko ść odsetek oraz kwota wykupu mo ż e by ć uzale ż niona od np. cen złota, wska ź nika wzrostu cen zerokuponowe - emitowane po cenie ni ż szej ni ż nominalna, a wykupywane po cenie nominalnej


Pobierz ppt "Wielkopolska Wy ż sza Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Ś rodzie Wielkopolskiej doc. dr Anna Iwa ń czuk Rynki finansowe – cz. I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google