Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TURCJA. Turcja to kraj Eurazji po ł o ż ony pomi ę dzy Europ ą i Azj ą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TURCJA. Turcja to kraj Eurazji po ł o ż ony pomi ę dzy Europ ą i Azj ą"— Zapis prezentacji:

1 TURCJA

2 Turcja to kraj Eurazji po ł o ż ony pomi ę dzy Europ ą i Azj ą

3

4 Edremit jest po ł o ż one w zatoce o tej samej nazwie; Zatoce Edremit, na morzu Egejskim.

5 Po ł o ż enie Turcji pomi ę dzy Europ ą i Azj ą czyni z niej pa ń stwo o wielkim znaczeniu geostrategicznym. Dzi ę ki strategicznemu po ł o ż eniu, du ż ej gospodarce i sile militarnej, Turcja jest g ł ówn ą si łą w swoim rejonie.

6 Turcja to mozaika ró ż nych bogactw natury: rozleg ł ych pasm górskich, wymar ł ych wulkanów, p ł askowy ż ów, dolin oraz równin. Najwyższa góra w Turcji : Góra Ağrı

7 W Turcji wyst ę puje wiele dzikich zwierz ą t, w tym ponad 114 gatunków ró ż nych ssaków. Żółwie i foki występują morzach Śródziemnym i Egejskim. Wyst ę puje tutaj tak ż e ponad 400 gatunków ptaków. Niektóre z nich w Europie ju ż wygin ęł y, jak na przyk ł ad s ę p czarny.

8 Przez wieki, w Turcji ś ciera ł y si ę ró ż ne religie. Nie tylko chrze ś cija ń stwo i islam, ale tak ż e wiele innych. Dlatego mo ż na tutaj odnale źć wiele miejsc, ś wi ą ty ń i ruin po ś wieconych ró ż norakim bogom.

9 Wszystkie religie i wierzenia ż yj ą w Turcji w pokoju. Duch pokoju i tolerancji otacza ten kraj.

10 TURCJA jest bogata w wiele ciekawych miejsc takich jak: błyskotliwe wybrzeża, wysokie góry otoczone świeżym powietrzem, a także perły kultury i historii... Dom Naj ś wi ę tszej Maryi Panny Ephesus; staro ż ytne miasto Azji Mniejszej

11 Turcja ma bardzo bogat ą tradycj ę ta ń ców ludowych, które s ą ró ż ne w poszczególnych cz ęś ciach kraju. Ka ż dy taniec jest kolorowy, rytmiczny i elegancki.

12 Styl ż ycia w Trucji to wyra ź na mozaika tradycji wschodu i zachodu a tak ż e staro ż ytno ś ci nowoczesno ś ci

13 Tury ś ci s ą cz ę sto mile zaskoczeni go ś cinno ś ci ą Turków. Którzy z ch ę ci ą pomagaj ą i rozmawiaj ą z turystami. Go ś cinno ść i przyjacielskie nastawienie do innych to fundament tureckiej kultury. Wierz ą oni, ż e tury ś ci powinni by ć traktowani jak: Go ś cie pos ł ani przez Boga.

14 Turecka kuchnia jest uwa ż ana za jedn ą z najlepszych na ś wiecie dzi ę ki swojej ró ż norodno ś ci a tak ż e bogactwu sk ł adników i przepisów pochodz ą cych z ró ż nych zak ą tków ś wiata. Dzi ę ki temu odpowiada ona ludziom nie tylko z Turcji ale ca ł ej Europy, Azji i Afryki.

15 Tradycyjne stroje:

16 Tradycyjne wyroby r ę czne to tak ż e mozaika ró ż norodnego dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego Turcji. Produkcja niektórych z nich zosta ł a zapocz ą tkowana przez staro ż ytne cywilizacje, tysi ą ce lat temu.

17 Turcja … tutaj znajdziesz po trochu wszystkiego...


Pobierz ppt "TURCJA. Turcja to kraj Eurazji po ł o ż ony pomi ę dzy Europ ą i Azj ą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google