Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNKI FINANSOWE Rynki finansowe obejmują wszystkie możliwe roszczenia –dlatego mówimy o rynkach a nie o rynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNKI FINANSOWE Rynki finansowe obejmują wszystkie możliwe roszczenia –dlatego mówimy o rynkach a nie o rynku."— Zapis prezentacji:

1 RYNKI FINANSOWE Rynki finansowe obejmują wszystkie możliwe roszczenia –dlatego mówimy o rynkach a nie o rynku

2

3 Stopa procentowa może jeszcze spaść

4

5

6

7

8 Bariery transakcji na rynku finansowym
Asymetria informacji Łatwośc selekcji negatywnej Ryzyko nadużycia zaufania Umowność standardów finansowych Duży wpływ czynników psychologicznych na decyzje

9

10

11 Umowność standardów oceny aktywów-a kryzys finansowy
Kryzys powoduje brak płynności na rynku Część aktywów- obroty zawieszone lub ceny dużo niższe Problem: jaką wartość zapisać w bilansie? Klasycznie:wartośc godziwa (mark-to- market) Niektóre kraje (USA) wprowadziły sztuczną (teoretyczną )wartość wyceny

12 Podział głowny: rynek pienięzny i kapitalowy. Kryteria
RYNEK PIENIĘŻNY – roszczenia wymagalne do 1 roku RYNEK KAPITAŁOWY- roszczenia średnio i długo okresowe oraz papiery udziałowe Kryterium czasu: okres dysponowania środkami finansowymi Kryterium celu: rynek pienięzny finansuje bieżącą działalnośc a kapitałowy- inwestycje

13

14

15 Inne kryteria podziału rynków fin.
Dochód: instrumenty o stałym i zmiennym dochodzie (obligacje –akcje) Czas zapadalności- od emisji do wykupu-instrumenty krótkoterminowe, średnio, długoterminowe, bezterminowe cel : finansowanie bieżące- finansowanie inwestycji Czas transakcji: rynek spot –rynek futures Formy organizacyjne: rynek giełdowy-pozagiełdowy Zasięg terytorialny: rynek lokalny,krajowy, międzynarodowy

16 Płynność Dochód Ryzyko

17 I.RYNKI PIENIĘZNE uwaga: rynki pieniężne są zawsze większe niż kapitałowe

18 Cechy rynku pieniężnego
Bardzo wysoka płynność Rynek o największym rozmiarze (wartość, ilość transakcji, częstotliwość, szybkość) Rynek scentralizowany, obecnie głownie elektroniczny Wystandaryzowany,(niekoniecznie swapy) Transakcje hurtowe Dominująca rola banków

19 Płynnośc, dochód, ryzyko
instrument Płynnośc Dochód ryzyko Pieniądz,MO lokata na rachunku. Bon skarbowy Obligacja SP Obligacja firmy Akcja Instrument pochodny Kupon gry loteryjnej

20

21

22 Podstawowe stopy procentowe-Polska

23 Stopa referencyjna (operacji otwartego rynku)
Minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez NBP. Operacje otwartego rynku- zakup/sprzedaż krótkoterminowych papierów wartościowych na rynku międzybankowym Nazywana jest także stopą repo –określa minimalną rentowność operacji otwartego rynku

24 Operacje otwartego rynku, przykład

25 Stopa rezerw obowiązkowych
Procent wielkości depozytu włożonego do banku komercyjnego, który bank komercyjny musi odprowadzić na swój rachunek w banku centralnym. Służy do sterowania zdolnością kreacji pieniądza przez banki komercyjne

26 Stopa lombardowa Cena ,po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych (głównie skarbowych)

27 Stopa depozytowa NBP określa oprocentowanie 1- dniowych depozytów ,składanych przez banki komercyjne do banku centralnego (NBP)

28 Stopa redyskontowa Cena, po której bank centralny skupuje od banków komercyjnych weksle handlowe, z późniejszym terminem płatności, już zdyskontowane. Redyskonto to marża banku centralnego, pomniejszenie ceny zakupu weksli. Faktycznie jest to kredyt krótkookresowy, udzielony bankowi komercyjnemu , przy skupie weksli z późniejszym terminem płatności

29 TRANSMISJA CENY PIENIĄDZA
Podstawowa stopa banku centralnego Stopa na rynku międzybankowym (LIBOR, WIBOR) Stopa kredytów prime –komercyjnych Stopa kredytów mieszkaniowych Stopa kredytów gotówkowych Coraz drożej…….

30 Notowania:

31 Stopa podstawowa a cena kredytu

32 cena złota (aktywu równego pieniądzom)

33 Kantory, USD Euro

34 FOREX

35 Electronic Broking Services (EBS) szacuje, że jakieś 30–35 proc
Electronic Broking Services (EBS) szacuje, że jakieś 30–35 proc. wolumenu obrotów na jego platformie zapewniają transakcje HFT. – transakcje wysokiej częstotliwości. Szybkość ma zasadnicze znaczenie, a nasilenie się konkurencji między firmami HFT spowodowało, że zmalały dodatkowe korzyści osiągane dzięki szybkości).

36 ( )

37 Rynek FOREX + obroty innych instytucji finansowych

38 Obroty instytucji fin.w stosunku do obrotów instytucji nie-finansowych
Udział transakcji na rynku FOREX -geograficznie Wolumen obrotów EBS (elektronicznych), transakcje algorytmiczne i manualne


Pobierz ppt "RYNKI FINANSOWE Rynki finansowe obejmują wszystkie możliwe roszczenia –dlatego mówimy o rynkach a nie o rynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google