Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynki finansowe obejmuj ą wszystkie mo ż liwe roszczenia –dlatego mówimy o rynkach a nie o rynku RYNKI FINANSOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynki finansowe obejmuj ą wszystkie mo ż liwe roszczenia –dlatego mówimy o rynkach a nie o rynku RYNKI FINANSOWE."— Zapis prezentacji:

1 Rynki finansowe obejmuj ą wszystkie mo ż liwe roszczenia –dlatego mówimy o rynkach a nie o rynku RYNKI FINANSOWE

2

3 Stopa procentowa może jeszcze spaść

4

5

6

7

8 Bariery transakcji na rynku finansowym Asymetria informacji Łatwo ś c selekcji negatywnej Ryzyko nadu ż ycia zaufania Umowno ść standardów finansowych Du ż y wpływ czynników psychologicznych na decyzje

9

10

11 Umowność standardów oceny aktywów- a kryzys finansowy Kryzys powoduje brak płynno ś ci na rynku Cz ęść aktywów- obroty zawieszone lub ceny du ż o ni ż sze Problem: jak ą warto ść zapisa ć w bilansie? Klasycznie:warto ś c godziwa (mark-to- market) Niektóre kraje (USA) wprowadziły sztuczn ą (teoretyczn ą )warto ść wyceny

12 Podział głowny: rynek pienięzny i kapitalowy. Kryteria RYNEK PIENI ĘŻ NY – roszczenia wymagalne do 1 roku RYNEK KAPITAŁOWY- roszczenia ś rednio i długo okresowe oraz papiery udziałowe - Kryterium czasu: okres dysponowania ś rodkami finansowymi - Kryterium celu: rynek pieni ę zny finansuje bie żą c ą działalno ś c a kapitałowy- inwestycje

13

14

15 Inne kryteria podziału rynków fin. Dochód: instrumenty o stałym i zmiennym dochodzie (obligacje –akcje) Czas zapadalno ś ci- od emisji do wykupu-instrumenty krótkoterminowe, ś rednio, długoterminowe, bezterminowe cel : finansowanie bie żą ce- finansowanie inwestycji Czas transakcji: rynek spot –rynek futures Formy organizacyjne: rynek giełdowy-pozagiełdowy Zasi ę g terytorialny: rynek lokalny,krajowy, mi ę dzynarodowy

16 Płynno ść DochódRyzyko

17 I.RYNKI PIENIĘZNE uwaga: rynki pieniężne są zawsze większe niż kapitałowe

18 Cechy rynku pieniężnego Bardzo wysoka płynno ść Rynek o najwi ę kszym rozmiarze (warto ść, ilo ść transakcji, cz ę stotliwo ść, szybko ść ) Rynek scentralizowany, obecnie głownie elektroniczny Wystandaryzowany,(niekoniecznie swapy) Transakcje hurtowe Dominuj ą ca rola banków

19 Płynnośc, dochód, ryzyko instrumentPłynnoścDochódryzyko Pieniądz,MO lokata na rachunku. Bon skarbowy Obligacja SP Obligacja firmy Akcja Instrument pochodny Kupon gry loteryjnej

20

21

22 Podstawowe stopy procentowe-Polska

23 Stopa referencyjna (operacji otwartego rynku) Minimalna rentowno ść 7-dniowych bonów pieni ęż nych emitowanych przez NBP. Operacje otwartego rynku- zakup/sprzeda ż krótkoterminowych papierów warto ś ciowych na rynku mi ę dzybankowym Nazywana jest tak ż e stop ą repo –okre ś la minimaln ą rentowno ść operacji otwartego rynku

24 Operacje otwartego rynku, przykład

25 Stopa rezerw obowiązkowych Procent wielko ś ci depozytu wło ż onego do banku komercyjnego, który bank komercyjny musi odprowadzi ć na swój rachunek w banku centralnym. Słu ż y do sterowania zdolno ś ci ą kreacji pieni ą dza przez banki komercyjne

26 Stopa lombardowa Cena,po której bank centralny udziela bankom komercyjnym po ż yczek pod zastaw papierów warto ś ciowych (głównie skarbowych)

27 Stopa depozytowa NBP okre ś la oprocentowanie 1- dniowych depozytów,składanych przez banki komercyjne do banku centralnego (NBP)

28 Stopa redyskontowa Cena, po której bank centralny skupuje od banków komercyjnych weksle handlowe, z pó ź niejszym terminem płatno ś ci, ju ż zdyskontowane. Redyskonto to mar ż a banku centralnego, pomniejszenie ceny zakupu weksli. Faktycznie jest to kredyt krótkookresowy, udzielony bankowi komercyjnemu, przy skupie weksli z pó ź niejszym terminem płatno ś ci

29 TRANSMISJA CENY PIENIĄDZA Podstawowa stopa banku centralnego Stopa na rynku mi ę dzybankowym (LIBOR, WIBOR) Stopa kredytów prime –komercyjnych Stopa kredytów mieszkaniowych Stopa kredytów gotówkowych Coraz drożej …….

30 Notowania:6.11.2014

31 Stopa podstawowa a cena kredytu

32 cena złota (aktywu równego pieniądzom)

33 Kantory, USD Euro

34 FOREX

35 Electronic Broking Services (EBS) szacuje, ż e jakie ś 30–35 proc. wolumenu obrotów na jego platformie zapewniaj ą transakcje HFT. – transakcje wysokiej cz ę stotliwo ś ci. Szybko ść ma zasadnicze znaczenie, a nasilenie si ę konkurencji mi ę dzy firmami HFT spowodowało, ż e zmalały dodatkowe korzy ś ci osi ą gane dzi ę ki szybko ś ci).

36 (10.01.2014)

37 Rynek FOREX + obroty innych instytucji finansowych

38 Obroty instytucji fin.w stosunku do obrotów instytucji nie-finansowych Udział transakcji na rynku FOREX -geograficznie Wolumen obrotów EBS (elektronicznych), transakcje algorytmiczne i manualne


Pobierz ppt "Rynki finansowe obejmuj ą wszystkie mo ż liwe roszczenia –dlatego mówimy o rynkach a nie o rynku RYNKI FINANSOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google