Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pytania warte uwagi:. Powszechnie uwa ż a si ę, ż e jeden nie ma jakiej ś wielkiej wagi, jednak sugeruj ą c si ę znanym przys ł owiem - grosz do grosza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pytania warte uwagi:. Powszechnie uwa ż a si ę, ż e jeden nie ma jakiej ś wielkiej wagi, jednak sugeruj ą c si ę znanym przys ł owiem - grosz do grosza."— Zapis prezentacji:

1 Pytania warte uwagi:

2 Powszechnie uwa ż a si ę, ż e jeden nie ma jakiej ś wielkiej wagi, jednak sugeruj ą c si ę znanym przys ł owiem - grosz do grosza i b ę dzie kokosza. Z jednego g ł osu uzbiera si ę 10, potem 100, 1000 i tak dalej. Tak naprawd ę, ka ż dy g ł os jest na wag ę zwyci ę stwa.

3 Tak, oczywi ś cie, ż e warto. Oddaj ą c swój g ł os mamy ś wiadomo ść, ż e sami decydujemy o tym kto ma rz ą dzi ć i nie jeste ś my zdani na czyj ąś ł ask ę.

4 Z roku na rok jest coraz wi ę cej, ch ę tnej m ł odzie ż y by aktywnie dzia ł a ć w tej strefie. W wielu miastach istniej ą m ł odzie ż owe rady miasta, które aktywnie w imieniu m ł odzie ż y wspó ł pracuj ą z doros ł ymi radami by jak najlepiej funkcjonowa ł o miasto.

5 W wyborach krajowych wybieramy w ł adz ę samorz ą dow ą, czyli tak ą, która ma za zadnie rz ą dzi ć naszym pa ń stwem. Za ś w wyborach parlamentarnych wybieramy parlamentarzystów, którzy b ę d ą uchwala ć rzeczy nie tylko dotycz ą cych naszego pa ń stwa. Tak ż e innych krajów. Wybory te s ą bardziej odleg ł e Polsce, ale tak samo wa ż ne.

6 Pytania warte uwagi: Karolina Janus Izabella Chwastek


Pobierz ppt "Pytania warte uwagi:. Powszechnie uwa ż a si ę, ż e jeden nie ma jakiej ś wielkiej wagi, jednak sugeruj ą c si ę znanym przys ł owiem - grosz do grosza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google