Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykona ł Mateusz Lipski. Wzmacniacz operacyjny to wielostopniowy, wzmacniacz ró ż nicowy pr ą du sta ł ego, charakteryzuj ą cy si ę bardzo du ż ym ró

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykona ł Mateusz Lipski. Wzmacniacz operacyjny to wielostopniowy, wzmacniacz ró ż nicowy pr ą du sta ł ego, charakteryzuj ą cy si ę bardzo du ż ym ró"— Zapis prezentacji:

1 Wykona ł Mateusz Lipski

2 Wzmacniacz operacyjny to wielostopniowy, wzmacniacz ró ż nicowy pr ą du sta ł ego, charakteryzuj ą cy si ę bardzo du ż ym ró ż nicowym wzmocnieniem napi ę ciowym rz ę du stu kilkudziesi ę ciu decybeli i przeznaczony zwykle do pracy z zewn ę trznym obwodem sprz ęż enia zwrotnego, który decyduje o g ł ównych w ł a ś ciwo ś ciach ca ł ego uk ł adu.

3 Ró ż nicowe wzmocnienie napi ę ciowe jest to stosunek zmiany napi ę cia wyj ś ciowego do zmiany ró ż nicowego napi ę cia wej ś ciowego:

4 Wej ś ciowe napi ę cie niezrównowa ż enia W idealnym wzmacniaczu operacyjnym je ż eli na obu wej ś ciach jest napi ę cie równe 0, to na wyj ś ciu te ż powinno by ć napi ę cie równe 0. Ale w rzeczywistych wzmacniaczach tak nie jest. Wej ś ciowym napi ę ciem odniesienia okre ś la si ę napi ę cie mi ę dzy wej ś ciami wzmacniacza, gdy na wyj ś ciu panuje napi ę cie równe 0. Wzmocnienie sygna ł u wspó ł bie ż nego Napi ę cie wyj ś ciowe wzmacniacza mo ż e zale ż e ć te ż od sumy napi ęć na wej ś ciach wzmacniacza. Wspó ł czynnik wzmocnienia sygna ł u wspó ł bie ż nego okre ś la wzór:

5 Wspó ł czynnik t ł umienia sygna ł u wspó ł bie ż nego W miejsce wzmocnienie sygna ł u wspó ł bie ż nego cz ę sto podawany jest wspó ł czynnik t ł umienia sygna ł u wspó ł bie ż nego (ang. Common Mode Rejection Ratio, CMRR), który lepiej okre ś la w ł asno ś ci wzmacniacza. Okre ś la go wzór: Wspó ł czynnik CMRR wyra ż any jest zazwyczaj w decybelach. Wyj ś ciowe napi ę cie niezrównowa ż enia Napi ę cie na wyj ś ciu wzmacniacza, gdy na obu wej ś ciach napi ę cie jest równe zero. Rezystancja wej ś ciowa Okre ś la si ę : Rezystancj ę sygna ł u ró ż nicowego, okre ś lon ą jako rezystancj ę mi ę dzy wej ś ciami wzmacniacza przy podawaniu napi ę cia mi ę dzy wej ś cia. Rezystancj ę sygna ł u wspó ł bie ż nego, okre ś lon ą mi ę dzy jednym z wej ść a mas ą. Rezystancja wyj ś ciowa Okre ś la si ę jako rezystancj ę wyj ś cia przy obu sygna ł ach wej ś ciowych równych zero.

6 Wspó ł czynnik t ł umienia wp ł ywu zasilania Wspó ł czynnik t ł umienia wp ł ywu zasilania, okre ś la si ę jako stosunek zmiany napi ę cia zasilania do wywo ł ywanej przeze ń zmiany napi ę cia wyj ś ciowego. Wspó ł czynnik PSRR wyra ż any jest zazwyczaj w decybelach. Zakres zmian napi ę cia wej ś ciowego Zakres zmian napi ę cia na ka ż dym z wej ść wzgl ę dem masy, przy których wzmacniacz pracuje poprawnie. Maksymalne napi ę cie wyj ś ciowe Jest to maksymalne napi ę cie jakie mo ż na uzyska ć na wyj ś ciu bez nasycenia wzmacniacza. Maksymalny pr ą d wyj ś ciowy Jest to maksymalny pr ą d jaki mo ż e przep ł ywa ć przez wyj ś cie wzmacniacza przy jego prawid ł owej pracy. Wej ś ciowy pr ą d polaryzuj ą cy Minimalne nat ęż enie pr ą du na wej ś ciach wzmacniacza wymagane do jego prawid ł owej pracy.

7 Szybko ść zmian napi ę cia wyj ś ciowego Pasmo przenoszenia wzmacniacza przy otwartej p ę tli sprz ęż enia zwrotnego. Szumy wzmacniacza Pobór mocy Cz ę stotliwo ść graniczna Cz ę stotliwo ść graniczna - jest to cz ę stotliwo ść, przy której wzmocnienie wzmacniacza maleje do jedno ś ci. Cz ę stotliwo ść graniczna zale ż y od pasma przenoszenia. Czas narastania odpowiedzi na skok jednostkowy Parametr jest zdefiniowany jako maksymalny czas zmiany na wyj ś ciu wzmacniacza w uk ł adzie o wzmocnieniu równym 1 i du ż ym sygnale wej ś ciowym. Pomiaru parametru dokonuje si ę w uk ł adzie wtórnika napi ę cia lub uk ł adzie odwracaj ą cym. Do wej ś cia wzmacniacza doprowadza si ę impulsy prostok ą tne o odpowiednio du ż ej amplitudzie i ma ł ym czasie narastania. Czas narastania, równy czasowi wzrostu napi ę cia w zakresie liniowym, okre ś la si ę z oscylogramu przebiegu czasowego napi ę cia wyj ś ciowego. Wspó ł czynnik cieplny wej ś ciowego napi ę cia niezrównowa ż enia

8 Idealny wzmacniacz operacyjny charakteryzuje si ę niesko ń czenie wielk ą rezystancj ą wej ś ciow ą R we i niesko ń czenie wielkim wzmocnieniem napi ę ciowym A u - wzmocnieniu podlega napi ę cie ró ż nicowe U o = A u U d = A u (U + U ). W rzeczywistych uk ł adach rezystancja wej ś ciowa jest bardzo du ż a, rz ę du megaomów, natomiast wzmocnienie napi ę ciowe rz ę du stu-kilkudziesi ę ciu decybeli.

9 Ujemne sprz ęż enie zwrotne zmniejsza wzmocnienie, co jednak nie jest negatywnym zjawiskiem, a po żą danym, poniewa ż : 1. poszerza zakres pracy liniowej, 2. zmniejsza wra ż liwo ść na zak ł ócenia, 3. poszerza pasmo przenoszenia, 4. parametry wzmacniacza obj ę tego p ę tl ą sprz ęż enia zwrotnego zale żą w zasadzie wy łą cznie od elementów wchodz ą cych w sk ł ad obwodów sprz ęż enia zwrotnego.

10 1. niesko ń czenie du ż y wspó ł czynnik wzmocnienia (w rzeczywisto ś ci kilkaset tysi ę cy) 2. nieograniczone pasmo przenoszenia 3. bardzo du ż a sprawno ść (niesko ń czenie du ż a impedancja wej ś ciowa, bardzo ma ł a impedancja wyj ś ciowa) 4. zale ż no ść sygna ł u wyj ś ciowego od wej ś ciowego jest ca ł kowicie liniowa 5. je ż eli sygna ł wej ś ciowy jest równy zero, to na wyj ś ciu sygna ł jest równie ż równy zero

11 Wzmocnienie napi ę ciowe: K u = - R 2 /R 1 Napi ę cie wyj ś ciowe: U wy =U we *K u

12 Wzmocnienie napi ę ciowe: K u = (R 2 +R 1 )/R 1 Napi ę cie wyj ś ciowe: U wy =U we *K u

13 Wzmocnienie napi ę ciowe: K u = R 2 /R 1 Napi ę cie wyj ś ciowe: U wy =(U we2 - U we1 )*K u

14 Wzmocnienie napi ę ciowe: K u = - R 2 /R 1 Napi ę cie wyj ś ciowe: U wy =(U we2 + U we1 )*K u

15 Napięcie wyjściowe:

16 acyjny, eracyjne,


Pobierz ppt "Wykona ł Mateusz Lipski. Wzmacniacz operacyjny to wielostopniowy, wzmacniacz ró ż nicowy pr ą du sta ł ego, charakteryzuj ą cy si ę bardzo du ż ym ró"

Podobne prezentacje


Reklamy Google