Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZWOROK Ą TY TRAPEZY LATAWCE TRAPEZOIDY DELTOIDY ROMBY RÓWNELOG Ł OBOKI PROSTOK Ą TY KWADRATY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZWOROK Ą TY TRAPEZY LATAWCE TRAPEZOIDY DELTOIDY ROMBY RÓWNELOG Ł OBOKI PROSTOK Ą TY KWADRATY."— Zapis prezentacji:

1

2 CZWOROK Ą TY TRAPEZY LATAWCE TRAPEZOIDY DELTOIDY ROMBY RÓWNELOG Ł OBOKI PROSTOK Ą TY KWADRATY

3 Trapezoid : Trapezoid : ma dwie przecinaj ą ce si ę przek ą tne; trapezoid nie ma osi symetrii; Latawiec : Latawiec : maj ą c dwie pary równych boków maj ą o ś symetrii, przechodzi ona przez wspólne ko ń ce s ą siednich, równych boków; maj ą dwie przek ą tne, przecinaj ą ce si ę pod k ą tem prostym (deltoid); maj ą przynajmniej jedn ą par ę k ą tów przystaj ą cych ;

4 Trapez : Trapez równoramienny : przek ą tne trapezu równoramiennego maj ą równe d ł ugo ś ci; k ą ty przylegaj ą ce do ka ż dej podstawy trapezu równoramiennego maj ą równe miary; na ka ż dym trapezie równoramiennym mo ż na opisa ć okr ą g; ma dwie przecinaj ą ce si ę przek ą tne; odcinek łą cz ą cy ś rodki ramion trapezu jest równoleg ł y do podstaw i jego d ł ugo ść jest ś redni ą arytmetyczn ą podstaw

5 Równoleg ł obok : ma dwie przek ą tne; boki równoleg ł e s ą równe; k ą ty le żą ce naprzeciw siebie maj ą równe miary; suma miar s ą siednich k ą tów wynosi 180 o ; przek ą tne dziel ą si ę w punkcie przeci ę cia na po ł owy; Romb : Romb : boki s ą parami równoleg ł e i równe; k ą ty le żą ce naprzeciw siebie maj ą równe miary; suma miar s ą siednich k ą tów wynosi 180 o ; przek ą tne s ą prostopad ł e; przek ą tne dziel ą si ę w punkcie przeci ę cia na po ł owy;

6 Prostok ą t : boki s ą parami równoleg ł e i równe; przek ą tne s ą równe; przek ą tne dziel ą si ę w punkcie przeci ę cia na po ł owy; Kwadrat : przek ą tne kwadratu s ą wzajemnie prostopad ł e oraz maj ą jednakow ą d ł ugo ść ; punkt przeci ę cia przek ą tnych dzieli ka ż d ą z nich na dwie równe cz ęś ci; punkt przeci ę cia przek ą tnych jest ś rodkiem symetrii kwadratu;

7 Trapez prostok ą tny : nie ma osi symetrii; ma dwa k ą ty proste; suma miar wszystkich k ą tów wynosi 360 ;

8 Latawiec : Trapez : d 1 przek ą tna latawca d 2 przek ą tna latawca a dolna podstawa b górna podstawa h wysoko ść

9 Równoleg ł obok : Romb : a podstawa h wysoko ść a podstawa h wysoko ść d 1 przek ą tna rombu d 2 przek ą tna rombu

10 Kwadrat : Prostok ą t : a podstawa b wysoko ść a bok

11


Pobierz ppt "CZWOROK Ą TY TRAPEZY LATAWCE TRAPEZOIDY DELTOIDY ROMBY RÓWNELOG Ł OBOKI PROSTOK Ą TY KWADRATY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google