Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów t ł uszczowych, g ł ównie triacylogliceroli. Reszty kwasowe wyst ę puj ą ce w cz ą steczkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów t ł uszczowych, g ł ównie triacylogliceroli. Reszty kwasowe wyst ę puj ą ce w cz ą steczkach."— Zapis prezentacji:

1

2 Zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów t ł uszczowych, g ł ównie triacylogliceroli. Reszty kwasowe wyst ę puj ą ce w cz ą steczkach t ł uszczów zawieraj ą zwykle od 12 do 18 atomów w ę gla. glicerol + kwas tłuszczowy tłuszcz + woda

3 S ą naturalnymi zwi ą zkami organicznymi zbudowanymi z atomów w ę gla, tlenu i wodoru o bardzo zró ż nicowanej budowie. S ą równie ż grup ą zwi ą zków chemicznych zwi ą zanych z kwasami t ł uszczowymi i jednego tylko alkoholu glicerolu (gliceryny).

4 Ogólny wzór t ł uszczów CH 2 O CR 1 CH O CR 2 CH 2 O CR 3 GDZIE: R1, R2, R3- grupy węglowodorowe pochodzące od kwasów tłuszczowych (mogą być jednakowe, lub różne) O O O

5 Ze wzgl ę du na pochodzenie (ro ś linne, zwierz ę ce) Ze wzgl ę du na obecno ść wi ą za ń podwójnych Ze wzgl ę du na stan skupienia (sta ł e, ciek ł e)

6 T Ł USZCZERO Ś LINNEZWIERZ Ę CE STA Ł EMas ł o kakaowe, mas ł o orzechowe Mas ł o, smalec, s ł onina, ł ój CIEK Ł EOliwa z oliwek, olej lniany, olej rzepakowy, olej sojowy, olej s ł onecznikowy Tran

7

8

9 nienasycone, w których wyst ę puj ą reszty kwasów t ł uszczowych posiadaj ą cych w ł a ń cuchu w ę glowodorowym wi ą zania podwójne; t ł uszcze te wyst ę puj ą w du ż ych ilo ś ciach w ro ś linach i zwykle w temperaturze pokojowej s ą ciek ł e nasycone, w których wyst ę puj ą reszty kwasów t ł uszczowych posiadaj ą cych w ł a ń cuchu w ę glowodorowym wy łą cznie wi ą zania pojedyncze; t ł uszcze te s ą produkowane przede wszystkim przez organizmy zwierz ą t

10 NASYCONE NIENASYCONE

11 Dostarczenie znacznej ilo ś ci energii Z jednego grama t ł uszczu organizm ludzki uzyskuje oko ł o 37,7 kJ energii, a wi ę c w przybli ż eniu dwa razy wi ę cej ni ż z bia ł ka i sacharydów. S ą tak ż e g ł ównym ź ród ł em niezb ę dnych nienasyconych kwasów t ł uszczowych (NNKT) i witamin rozpuszczalnych w t ł uszczach (A, D, E, K) Niektóre kwasy t ł uszczowe bior ą tak ż e udzia ł w syntezie niektórych hormonów tkankowych, m.in. Prostaglandyn S ą one g ł ównym ź ród ł em glicerolu i kwasów t ł uszczowych, z których organizm syntezuje inne lipidy T ł uszcze wchodz ą w sk ł ad tkanki t ł uszczowej która stanowi izolacj ę ciepln ą

12 Tkanka t ł uszczowa

13 Tkanka t ł uszczowa w skórze cz ł owieka

14 36% - t ł uszcze jednonienasycone (dawka minimalna) 30% - t ł uszcze nasycone (dawka maksymalna) 18% - t ł uszcze wielonienasycone (dawka minimalna) 9% - glicerole 6% - transizomery (dawka maksymalna)

15

16 Tłuszcze zwierzęce- masło i smalec- są ciałami stałymi, a tłuszcz roślinny- olej słonecznikowy – jest cieczą Wszystkie tłuszcze mają charakterystyczny zapach i barwę Nie rozpuszczają się w wodzie olej rozpuszcza się w wodzie Masło po ogrzaniu szybko się topi

17 Źródła: Internet (strona Google) ; Podręcznik do klasy trzeciej gimnazjum Ciekawa chemia część 3 wyd. WSiP autor Hanna Gulinska, Jarosław Haładuda, Janina Smolińska ; Encyklopedia PWN – http://portalwiedzy.onet.pl/87977,,,,tluszcze _skladnik_pokarmowy,haslo.html

18 OPRACOWANE PRZEZ: ANET Ę KONIECZN Ą MARI Ę TEPER DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów t ł uszczowych, g ł ównie triacylogliceroli. Reszty kwasowe wyst ę puj ą ce w cz ą steczkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google