Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorzy: Magda i Marta Pysznik Opiekun : E. Bieli ń ska, nauczyciel fizyki Publiczne Gimnazjum w Nowej Karczmie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorzy: Magda i Marta Pysznik Opiekun : E. Bieli ń ska, nauczyciel fizyki Publiczne Gimnazjum w Nowej Karczmie."— Zapis prezentacji:

1 autorzy: Magda i Marta Pysznik Opiekun : E. Bieli ń ska, nauczyciel fizyki Publiczne Gimnazjum w Nowej Karczmie

2 Fala to rozchodzenie si ę w przestrzeni zaburzenia stanu o ś rodka materialnego, czyli rozchodzenie si ę wszelkiego rodzaju drga ń.

3 W procesie rozchodzenia si ę fali zasadnicze znaczenie ma proces przekształcania potencjalnej energii mechanicznej (energii ci ś nienia b ą d ź napr ęż enia) w energi ę kinetyczn ą. Je ż eli po odkształceniu/spr ęż eniu o ś rodek znaczn ą cz ęść energii potencjalnej przekształci ponownie w energi ę kinetyczn ą, to fala mechaniczna mo ż e rozchodzi ć si ę na znaczne odległo ś ci.

4 Długo ść fali Długo ś ci ą fali nazywamy odległo ść jak ą przebywa fala w czasie jednego okresu. Kiedy nadchodzi fala o okre ś lonej cz ę stotliwo ś ci, jej grzbiety znajduj ą si ę w równych odległo ś ciach od siebie. Odległo ść zwi ą zana z jednym pełnym drganiem to długo ść fali. Fale o wy ż szej cz ę stotliwo ś ci maj ą mniejsz ą długo ść fali. Fale o ni ż szej cz ę stotliwo ś ci maj ą wi ę ksz ą długo ść fali.

5 Długo ść fali oznacza si ę greck ą liter ą lamba ( λ ). Długo ść ta zale ż y od cz ę stotliwo ś ci fali f i pr ę dko ś ci fali V. Zale ż no ść pomi ę dzy tymi wielko ś ciami jest nast ę puj ą ca:

6 Amplituda fali Jest to maksymalne wychylenie cz ą stki z poło ż enia równowagi. Amplituda fali to wysoko ść grzbietu lub gł ę boko ść doliny fali. Wi ę ksza amplituda oznacza, ż e fala niesie wi ę cej energii. Amplitud ę zwykle oznaczamy du żą liter ą A, lub te ż poprzez zapis y max.

7

8 Cz ę stotliwo ść fali Cz ę stotliwo ść fali mówi o szybko ś ci rozchodzenia si ę grzbietów fali. Jest to liczba pełnych drga ń fali, od grzbietu do grzbietu, na jedn ą sekund ę. Cz ę stotliwo ść mierzymy w hercach (f=[Hz]=[1/s]). Jeden herc to jedno pełne drganie na sekund ę. Dla przykładu fale radiowe UKF rozchodz ą si ę z cz ę stotliwo ś ci ą około 100 milionów herców. Nazwa tej jednostki pochodzi od nazwiska niemieckiego fizyka Heinricha Hertza.

9 Załamanie fali Fala zmienia pr ę dko ść rozchodzenia si ę wchodz ą c do o ś rodka o innej g ę sto ś ci.

10

11

12

13 Urodził si ę w Hamburgu w 1857 roku. Heinrich był w szkole jednym z najlepszych uczniów. Wykazywał zdolno ś ci nie tylko do matematyki i fizyki, ale tak ż e do przedmiotów humanistycznych. Hertz lubił pracowa ć w szkolnych warsztatach, zwłaszcza przy maszynach do obróbki metalu i drewna. Studiował na uniwersytecie w Berlinie fizyk ę pod kierunkiem wybitnego uczonego, Hermanna Helmholtza


Pobierz ppt "Autorzy: Magda i Marta Pysznik Opiekun : E. Bieli ń ska, nauczyciel fizyki Publiczne Gimnazjum w Nowej Karczmie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google