Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ultrad ź wi ę kami nazywamy fale mechaniczne rozchodz ą ce si ę w o ś rodkach gazowych, ciek ł ych i sta ł ych maj ą ce charakter fal d ź wi ę kowych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ultrad ź wi ę kami nazywamy fale mechaniczne rozchodz ą ce si ę w o ś rodkach gazowych, ciek ł ych i sta ł ych maj ą ce charakter fal d ź wi ę kowych,"— Zapis prezentacji:

1

2 Ultrad ź wi ę kami nazywamy fale mechaniczne rozchodz ą ce si ę w o ś rodkach gazowych, ciek ł ych i sta ł ych maj ą ce charakter fal d ź wi ę kowych, o cz ę stotliwo ś ciach wy ż szych od górnej granicy s ł yszalno ś ci ucha ludzkiego f>16 kHz (20 kHz) Psy, myszy, szczury s ł ysz ą do 40 kHz Ultrad ź wi ę ki wydaj ą delfiny i nietoperze - echolokacja

3 Generowanie ultrad ź wi ę ków odbywa si ę zwykle za pomoc ą odwrotnego zjawiska piezoelektrycznego – za pomoc ą zmiennego potencja ł u elektrycznego pobudza si ę p ł ytk ę kwarcu do drga ń rezonansowych.

4 Cz ę stotliwo ść fal (f) jest sta ł a dla danego generatora i nie zmienia si ę przy przechodzeniu fal przez ró ż ne o ś rodki. W diagnostyce stosuje si ę fale o cz ę stotliwo ś ciach 1 do 15 MHz, a w terapii od 0.8 MHz do 1.2 MHz.

5 Pr ę dko ść fal ultrad ź wi ę kowych jest ró ż na w ró ż nych o ś rodkach: w powietrzu wynosi ~ 340 m/s, a w wodzie 1500 m/s, w ko ś ciach czaszki 3400 m/s, w tkance t ł uszczowej 1440 m/s, w mi ęś niach 1580 m/s. D ł ugo ść fali ultrad ź wi ę kowej zale ż y od cz ę stotliwo ś ci i pr ę dko ś ci rozchodzenia si ę fali: λ = v/f.

6 Nat ęż enie fali (g ę sto ść mocy): I = P/S, gdzie P – moc [W], S powierzchnia [m 2 ]. Nat ęż enie fali maleje wraz z odleg ł o ś ci ą od ź ród ł a, i to tym szybciej im wy ż sza jest cz ę stotliwo ść, a wi ę c krótsza jest d ł ugo ść fali.

7 Efekt mechaniczny. Na skutek drga ń o ś rodka (rozrzedze ń i zag ę szcze ń ) mo ż e doj ść do kawitacji (szczególnie przy cz ę stotliwo ś ciach zbli ż onych do 100 Hz), czyli powstawania miejscowej pró ż ni. Mo ż liwe jest równie ż (zjawisko tyksotropowe) powodowanie przechodzenia ż elu w zol i uzyskiwanie emulsji cieczy nie mieszaj ą cych si ę.

8 Efekt termiczny. Energia fal przekszta ł ca si ę w ciep ł o, szczególnie na granicy o ś rodków o ró ż nej pr ę dko ś ci przewodzenia d ź wi ę ków. Efekt ten jest wykorzystywany w terapii.

9 Efekt chemiczny. Ultrad ź wi ę ki mog ą powodowa ć rozpad cz ą steczek bia ł ka i jonizacj ę roztworów wodnych. Zwi ę kszaj ą dyfuzj ę przez b ł ony pó ł przepuszczalne.

10 Dzia ł anie na organizm: Ultrad ź wi ę ki o du ż ym nat ęż eniu > 10kW/m 2 mog ą powodowa ć uszkodzenia tkanek i narz ą dów oraz poparzenia. W przypadku ultrad ź wi ę ków o umiarkowanym nat ęż eniu w komórkach maleje pH, zmienia si ę aktywno ść enzymów i przemiana materii, ro ś nie temperatura, poprawia si ę ukrwienie. Ultrad ź wi ę ki o odpowiednim nat ęż eniu maj ą dzia ł anie przeciwbólowe, przeciwskurczowe i przeciwzapalne.

11 Infrad ź wi ę kami nazywamy fale mechaniczne rozchodz ą ce si ę w o ś rodkach gazowych, ciek ł ych i sta ł ych maj ą ce charakter fal d ź wi ę kowych (wibracje powietrzne), lecz o cz ę stotliwo ś ciach ni ż szych od dolnej granicy s ł yszalno ś ci ucha ludzkiego, f < 16 Hz (20 Hz).

12 Ź ród ł ami infrad ź wi ę ków mog ą by ć uderzenia piorunów, wiatry fenowe (mistral, halny, wstrz ą sy tektoniczne. W wyniku dzia ł alno ś ci cz ł owieka infrad ź wi ę ki powstaj ą podczas pracy du ż ych wentylatorów, silników wysokopr ęż nych, s ą obecne w halach fabrycznych, na statkach. Infrad ź wi ę ki, jak wszystkie fale o niskiej cz ę stotliwo ś ci rozchodz ą si ę na du ż e odleg ł o ś ci.

13 Infrad ź wi ę ki, podobnie jak wibracje, mog ą powodowa ć rezonans narz ą dów wewn ę trznych. Wywo ł uj ą bóle g ł owy, md ł o ś ci, bezsenno ść, obni ż enie nastroju, trwog ę i nerwice. Przy du ż ych nat ęż eniach mog ą powodowa ć omdlenia, krwotoki, a nawet zatrzymanie akcji serca.


Pobierz ppt "Ultrad ź wi ę kami nazywamy fale mechaniczne rozchodz ą ce si ę w o ś rodkach gazowych, ciek ł ych i sta ł ych maj ą ce charakter fal d ź wi ę kowych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google