Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekologia to nauka o zwi ą zkach mi ę dzy organizmami, a otaczaj ą cym je ś rodowiskiem. Termin ekologia pochodzi od greckich s ł ów: oikos, co oznacza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekologia to nauka o zwi ą zkach mi ę dzy organizmami, a otaczaj ą cym je ś rodowiskiem. Termin ekologia pochodzi od greckich s ł ów: oikos, co oznacza."— Zapis prezentacji:

1

2 Ekologia to nauka o zwi ą zkach mi ę dzy organizmami, a otaczaj ą cym je ś rodowiskiem. Termin ekologia pochodzi od greckich s ł ów: oikos, co oznacza dom, miejsce ż ycia, i logos- s ł owo, nauka; tak wi ę c ekologia oznacza nauk ę o miejscu ż ycia organizmów. Obecnie ekologi ę mo ż na okre ś li ć najogólniej jako nauk ę o ekonomice przyrody. Szerzej – jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, badaj ą wzajemne zale ż no ś ci pomi ę dzy organizmami, a ś rodowiskiem.

3 Ochrona ś rodowiska – zachowanie, w ł a ś ciwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i sk ł adników przyrody, w szczególno ś ci dziko wyst ę puj ą cych ro ś lin i zwierz ą t oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. Ochrona ś rodowiska to równie ż utrzymanie otoczenia w czysto ś ci, minimalizacja zanieczyszcze ń, czy zu ż ywanie mediów takich jak woda, energia cieplna itp.

4

5

6

7 a) krajowy: Okre ś la gospodark ę odpadami typu: - odpady komunalne - odpady niebezpieczne (m.in. oleje, zu ż yte baterie i aluminium, odpady medyczne, pojazdy wycofane z eksploatacji, zu ż yty sprz ę t elektryczny, azbest, pestycydy, materia ł y wybuchowe) - odpady pozosta ł e m.in. zu ż yte opony

8 Uwzgl ę dnia równie ż prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami, czyli system ulepszaj ą cy gospodark ę odpadami, przyj ę te cele zwi ą zane z gospodark ą zu ż ytymi oponami oraz system gospodarowania odpadami –zu ż yte opony. Zu ż yte opony powstaj ą w wyniku bie żą cej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ilo ść wytworzonych odpadów szacuje si ę na podstawie ilo ś ci kupowanych opon na wymian ę lub na podstawie ilo ś ci zarejestrowanych pojazdów, uwzgl ę dniaj ą c czas zu ż ycia opony. Szacuje si ę, ż e w 2004r. wytworzono ko131tys.zu ż ytych opon. Sie ć zbierania zu ż ytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia, firmy eksploatuj ą ce pojazdy, stacje demonta ż u, gminy.

9 Ilo ść zu ż ytych opon b ę dzie wzrasta ć. Prognoza ta przedstawia si ę nast ę puj ą co: -2010r.-135 tys. odpadów -2014r.- 150 tys. odpadów -2018r. – 165tys. odpadów Krajowy plan gospodarki odpadami uwzgl ę dnia, ż e w okresie od 2007 do 2018r. celem nadrz ę dnym jest rozbudowa rynku zagospodarowania zu ż ytych opon (odzysk i recykling). Zak ł ada on równie ż : -rozbudow ę infrastruktury technicznej zbierania zu ż ytych opon(szczególnie od ma ł ych i ś rednich przedsi ę biorstw). -kontrol ę w ł a ś ciwego post ę powania ze zu ż ytymi oponami

10 Zaleca si ę stosowanie nast ę puj ą cych metod i technik zagospodarowania zu ż ytych opon: -bie ż nikowanie -wytwarzanie granulatu gumowego -odzysk energii poprzez wspó ł spalanie w elektrowniach, cementowniach lub elektrociep ł owniach spe ł niaj ą cych wymagania w zakresie wspó ł spalania odpadów.

11 b) miejski: Miejski plan gospodarki odpadami uwzgl ę dnia szczegó ł owy opis gospodarowania nieczysto ś ciami i odpadami w naszym mie ś cie. Nie ma w nim jednak zapisu, który okre ś la ł by, co dzieje si ę ze zu ż ytymi oponami. ( ź ród ł o: www.environet.eu/pub/pubpol/kgno2010.polf,www.environet.eu/pub/pubpol/kgno2010.polf Krajowy Plan Gospodarki Odpadami-Projekt 2010)


Pobierz ppt "Ekologia to nauka o zwi ą zkach mi ę dzy organizmami, a otaczaj ą cym je ś rodowiskiem. Termin ekologia pochodzi od greckich s ł ów: oikos, co oznacza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google