Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydy krajobrazu Typy krajobrazów Krajobrazy nizinne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydy krajobrazu Typy krajobrazów Krajobrazy nizinne."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Wydy krajobrazu Typy krajobrazów

4 Krajobrazy nizinne

5

6 Krajobrazy wy ż ynne G ł ówne cechy krajobrazu wy ż ynnego to: pofa ł dowana powierzchnia terenu, charakterystyczne formy terenu – ska ł ki, w ą wozy, skarpy, jaskinie, zró ż nicowane pokrycie terenu.

7 Krajobrazy górskie G ł ówne cechy krajobrazu górskiego to: silnie pofa ł dowana powierzchnia terenu, du ż e wysoko ś ci bezwzgl ę dne, w ą skie, kr ę te, szybko p ł yn ą ce rzeki, pi ę trowy uk ł ad ro ś linno ś ci, s ł abe zaludnienie.

8 Krajobrazy rolnicze – wiejskie G ł ówne cechy krajobrazu rolniczego (wiejskiego) to: du ż e otwarte przestrzenie p ł aska lub lekko pofa ł dowana powierzchnia terenu, sezonowa zmienno ść pokrycia terenu, niska i rozproszona zabudowa, s ł abe zaludnienie.

9 Krajobrazy miejskie

10 G ł ówne cechy krajobrazu miejskiego to: silne przekszta ł cenie krajobrazu naturalnego, g ę sta, zwarta i wysoka zabudowa, g ę sta sie ć ulic, du ż e nat ęż enie ruchu (ludzi, pojazdów), przewa ż nie p ł aska powierzchnia terenu, zmniejszona przezroczysto ść powietrza.

11 Krajobrazy przemys ł owe Krajobraz przemys ł owy mo ż e by ć przyk ł adem najwi ę kszej ingerencji cz ł owieka w ukszta ł towanie powierzchni Ziemi. Odnosi si ę to przede wszystkim do tzw. odkrywkowego pozyskiwania surowców mineralnych.

12

13

14 Elementy krajobrazu (Przyk ł adowe )

15

16


Pobierz ppt "Wydy krajobrazu Typy krajobrazów Krajobrazy nizinne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google