Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ś wiatowa Organizacja Zdrowia podaje, ż e ze wzgl ę du na zmiany klimatyczne zwi ę ksza si ę ilo ść komarów przenosz ą cych malari ę, ż ó

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ś wiatowa Organizacja Zdrowia podaje, ż e ze wzgl ę du na zmiany klimatyczne zwi ę ksza si ę ilo ść komarów przenosz ą cych malari ę, ż ó"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6

7

8 Ś wiatowa Organizacja Zdrowia podaje, ż e ze wzgl ę du na zmiany klimatyczne zwi ę ksza si ę ilo ść komarów przenosz ą cych malari ę, ż ó ł t ą febr ę i inne choroby. Zwi ę kszonym ryzykiem zachorowania dotkni ę te s ą miliony osób.

9

10

11 Wed ł ug naukowców, którzy potwierdzaj ą to w ł asnymi badaniami, to nie dwutlenek w ę gla ma wp ł yw na temperatur ę, ale temperatura wp ł ywa na poziom dwutlenku w ę gla.

12 Tym razem wykres pokazuje jak temperatura zmienia ł a si ę w ci ą gu kilkuset tysi ę cy lat. Jego ko ń cowy fragment jest taki sam jak ten poprzedni co pokazuje nam, ż e jeste ś my obecnie w tzw. wy ż u temperaturowym. Czy wi ę c efekt cieplarniany jest tylko wynikiem dzia ł alno ś ci cz ł owieka? Analizuj ą c przedstawiony wykres dochodzi si ę do wniosku, ż e temperatura powierzchni Ziemi podlega ł a du ż ym wahaniom w przesz ł o ś ci, mimo ż e nie by ł rozwini ę ty przemys ł. Czy zauważamy podobieństwo ?

13

14 Wypalanie i wycinanie lasów tropikalnych

15 Spalanie paliw kopalnych

16 Po ż ary na szerok ą skal ę

17 Stosowanie azotanów w uprawach rolniczych

18 Wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza człowieka- fabryki, elektrociepłownie, zakłady przemysłowe, powodujące zwiększoną produkcję i emisję tlenk ó w azotu i siarki

19 Ogromna ilo ść ś mieci i odpadów

20 Wybuchy wulkanów

21 Co mo ż emy zrobi ć, ż eby zapobiec pog łę bianiu si ę efektu cieplarnianego?

22 Pami ę tajcie, nawet jedna osoba oszcz ę dzaj ą ca energi ę mo ż e znacznie przyczyni ć si ę do zatrzymania efektu cieplarnianego.

23 Chroni ć ziele ń ! To właśnie rośliny wchłaniają dwutlenek węgla i dają nam tlen.

24 Żyć zdrowo – jeździć rowerem zamiast samochodem ograniczając w ten spos ó b emisję dwutlenku węgla.

25 Inwestowa ć w alternatywne ź ród ł a energii

26 Wst ę pne segregowanie ś mieci pozwala zmniejszy ć zapotrzebowanie na energi ę du ż ych zak ł adów utylizuj ą cych ś mieci. Segregowa ć ś mieci!

27 Przestrzegać ograniczeń prędkości na drogach!

28 Istnieje kilka teorii powstania efektu cieplarnianego i ewentualnej winy człowieka. Wiadomo jest, że człowiek na pewno się do tego przyczynił, teraz musi zadbać, aby nie pogłębiać tego problemu, ale go powstrzymywać.

29 Opracowała Paulina Orłów


Pobierz ppt "Ś wiatowa Organizacja Zdrowia podaje, ż e ze wzgl ę du na zmiany klimatyczne zwi ę ksza si ę ilo ść komarów przenosz ą cych malari ę, ż ó"

Podobne prezentacje


Reklamy Google