Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jest to najmniejsza część pierwiastka chemicznego. Atom zachowuje jednak wszystkie jego właściwości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jest to najmniejsza część pierwiastka chemicznego. Atom zachowuje jednak wszystkie jego właściwości."— Zapis prezentacji:

1

2 Jest to najmniejsza część pierwiastka chemicznego. Atom zachowuje jednak wszystkie jego właściwości.

3 Atomy łą cz ą si ę ze sob ą w cz ą steczki wi ą zaniami. Wyró ż niamy wi ą zania: *kowalencyjne niespolaryzowane, np. H2, O2, N2 *kowalencyjne spolaryzowane, np. SO2, CO2 *jonowe, np. K2O, MgSO4

4 Atom składa się z jądra atomowego, w którym są skumulowane protony i neutrony, oraz krążących wokół niego elektronów. Jądro, w porównaniu do całego atomu jest bardzo niewielkie.

5 Protony – to cz ą stki elementarne o ł adunku ujemnym. Ich przybli ż ona masa to 1u Neutrony – to cz ą stki elementarne o ł adunku oboj ę tnym i masie zbli ż onej do masy protonu. Elektrony – to cz ą stki o ł adunku oboj ę tnym i masie 1840 razy mniejszej od masy protonu.

6 Elektrony krążą po powłokach elektronowych. Mamy ich 6 – K, M, N, O, P i Q. Każda z nich może pomieścić inną liczbę elektronów. Pierwiastki mają różną liczbę powłok. Elektrony znajdujące się na ostatniej powłoce to elektrony walencyjne, które biorą udział w tworzeniu wiązań.

7 J ą dro atomowe jest bardzo ma ł e, ale bardzo ci ęż kie. To ono stanowi prawie ca łą mas ę atomu. Znajduj ą si ę w nim protony i neutrony, czyli nukleony. Liczba protonów w jadrze jest sta ł a i okre ś la liczb ę atomow ą /porz ą dkow ą pierwiastka. Iiczba neutronów mo ż e by ć ró ż na, a pierwiastki ró ż ni ą ce si ę liczb ą neutronów w j ą drze nazywamy izotopami.

8 Liczba protonów jest równa liczbie elektronów. Kiedy atom ma za mało lub za dużo elektronów, mamy do czynienia z jonem.

9 Aniony – czyli jony o ladunku ujemnym, np. NO3(-), SO4(2-) Kationy – to jony o ł adunku dodatnim, np. Ca(2+), K(+), Zn(2+)

10 Atom jest najmniejszą częścią pierwiastka. Zbudowany z jadra i elektronów. Jądro składa się z protonów i neutronów Może łączyć się z innymi atomami tworząc cząsteczki. Jest elektrycznie obojętny. W innym przypadku mamy do czynienia z jonami. Jony dzielimy na aniony i kationy.


Pobierz ppt "Jest to najmniejsza część pierwiastka chemicznego. Atom zachowuje jednak wszystkie jego właściwości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google