Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Składniki pokarmowe -jesteśmy tym co jemy. OPRACOWANIE KLASA IV: AGATA WALCZAK NATALIA PRUSZYŃSKA KASIA ŚMIERZYŃSKA OLA RYLSKA RAFAŁ RÓZAŃSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Składniki pokarmowe -jesteśmy tym co jemy. OPRACOWANIE KLASA IV: AGATA WALCZAK NATALIA PRUSZYŃSKA KASIA ŚMIERZYŃSKA OLA RYLSKA RAFAŁ RÓZAŃSKI."— Zapis prezentacji:

1 Składniki pokarmowe -jesteśmy tym co jemy. OPRACOWANIE KLASA IV: AGATA WALCZAK NATALIA PRUSZYŃSKA KASIA ŚMIERZYŃSKA OLA RYLSKA RAFAŁ RÓZAŃSKI

2 Ogólny podział składników odżywczych Zależnie od funkcji, jakie spełniają w organiźmie, składniki odżywcze dzieli się na trzy grupy: a) Budulcowe (białko, składniki mineralne), b) Energetyczne (tłuszcze, węglowodany), c) Regulujące (witaminy, składniki mineralne, nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik).

3 Spo ż ywane pokarmy wp ł ywaj ą na wszystkie aspekty funkcjonowania organizmu. Je ż eli spo ż ywane produkty nie dostarczaj ą wystarczaj ą cej ilo ś ci wymaganych sk ł adników, pojawia ć si ę mog ą nieprawid ł owo ś ci w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu

4 Znaczenie pożywienia dla organizmu człowieka Rola po ż ywienia: Zaopatrywanie organizmu w sk ł adniki potrzebne do budowy i odbudowy komórek i tkanek. Dostarczanie sk ł adników energetycznych. Dostarczanie sk ł adników reguluj ą cych przemiany zachodz ą ce w organizmie.

5 W ł a ś ciwa dieta powinna dostarcza ć dostosowan ą do indywidualnych potrzeb danego cz ł owieka ilo ść sk ł adników od ż ywczych, energetycznych, niezb ę dnych do przeprowadzania procesów fizjologicznych.

6 Podział składników pokarmowych W sk ł ad po ż ywienia niezb ę dnego do normalnego funkcjonowania organizmu wchodz ą liczne sk ł adniki zarówno organiczne jak i nieorganiczne: *bia ł ka, * t ł uszcze, * cukrowce, * sole mineralne, * witaminy, * woda.

7 Podział składników pokarmowych Budulcowe: -białka Energetyczne: -węglowodany -tłuszcze Regulujące: -witaminy -sole mineralne

8 Białka Bia ł ka s ą to zwi ą zki o skomplikowanej budowie. Podstawowe pierwiastki, które wchodz ą w sk ł ad bia ł ek to: w ę giel, wodór, tlen,azot, siark ę. Pierwiastki te tworz ą aminokwasy, czyli dobrze rozpuszczalne w wodzie zwi ą zki organiczne b ę d ą ce cegie ł kami ł a ń cucha bia ł kowego

9 Funkcje: s ą niezb ę dnym materia ł em do budowy nowych i odbudowy zniszczonych tkanek, s ą enzymami, które reguluj ą szybko ść reakcji biochemicznych, s ą cia ł ami odporno ś ciowymi, bior ą udzia ł w odtruwaniu organizmu, bior ą udzia ł w transporcie ró ż nych substancji, mog ą by ć wykorzystywane jako ź ród ł o energii. Znamy oko ł o 20 aminokwasów. Wi ę kszo ść z nich organizm mo ż e sam wytworzy ć z odpowiedniego materia ł u dostarczonego z zewn ą trz (aminokwasy endogenne). Jednak 8 z nich nie potrafi wyprodukowa ć (aminokwasy egzogenne

10 Podział białek Bia ł ka zwierz ę ce Bia ł ka te nazywane s ą pe ł nowarto ś ciowymi. Zawieraj ą one wszystkie niezb ę dne aminokwasy, których organizm nie jest w stanie sam wytworzy ć. Najwa ż niejsze ź ród ł a bia ł ka pe ł nowarto ś ciowego to: mi ę so, drób, ryby, produkty mleczne, jaja.

11 Podział białek Bia ł ka pochodzenia ro ś linnego Ź ród ł ami bia ł ek ro ś linnych s ą np. fasola, groch, ziarna zbó ż i przetwory zbo ż owe, orzechy. Bia ł ka te nazywane s ą niepe ł nowarto ś ciowy mi poniewa ż, nie zawieraj ą one wszystkich niezb ę dnych aminokwasów.

12 Węglowodany (cukrowce) W ę glowodany zbudowane s ą z w ę gla, wodoru i tlenu Funkcje: s ą g ł ównym i naj ł atwiej dost ę pnym ź ród ł em energii, pozwalaj ą na oszcz ę dn ą gospodark ę t ł uszczami i bia ł kami, stanowi ą materia ł budulcowy, odgrywaj ą du ż a rol ę w gospodarce wodno – mineralnej, w po łą czeniu z bia ł kami bior ą udzia ł w budowie b ł on komórkowych.

13 Podzia ł : Cukrowce: Cukry proste Cukry z ł o ż one glukoza dwucukry – sacharoza, laktoza, Fruktoza maltoza, galaktoza wielocukry – skrobia, celuloza. mannoza Wyst ę powanie: wszelkie owoce, pieczywo, s ł odycze, tak ż e warzywa.

14 Węglowodany W ę glowodany s ą podstawowym ź ród ł em energii dla ludzkiego organizmu. Pokrywaj ą one oko ł o 50-60% dziennego zapotrzebowania energetycznego cz ł owieka. S ą one ł atwo przyswajalne i spalaj ą si ę ca ł kowicie, daj ą c w tym procesie oprócz energii wod ę oraz dwutlenek w ę gla. W ę glowodany s ą niezb ę dne do prawid ł owego spalania t ł uszczów. Bez odpowiedniej ilo ś ci w ę glowodanów nie jest mo ż liwe ca ł kowite spalenie t ł uszczów. W ę glowodany s ą ł atwo dost ę pne, gdy ż wyst ę puj ą w praktycznie ka ż dym produkcie.

15 Błonnik Badania wykaza ł y, ż e nasz obecny sposób od ż ywiania jest wadliwy. Wraz z rozwojem przemys ł u i lepsz ą technologi ą uzyskujemy przetworzon ą ż ywno ść - ł atwiejsz ą w przechowywaniu, ale ubo ż sz ą w warto ś ci od ż ywcze. Gdy w po ł owie XX wieku badano zwi ą zki pomi ę dzy diet ą a przewlek ł ymi chorobami, dokonano zaskakuj ą cego odkrycia - o ile zawsze zgadzano si ę co do wa ż nej roli witamin, o tyle lekcewa ż ono b ł onnik, a nawet uwa ż ano go za kompletnie bezwarto ś ciowy sk ł adnik naszego pokarmu. Tymczasem ma on bardzo du ż e znaczenie dla pracy naszego uk ł adu pokarmowego.

16 B ł onnik to grupa substancji pochodz ą cych z pokarmów ro ś linnych, które nie ulegaj ą trawieniu i przez przewód pokarmowy przechodz ą w praktycznie niezmienionej formie. Wyró ż niamy dwie grupy substancji b ł onnikowych: - nierozpuszczalne ( celuloza, hemiceluloza i lignina), których ź ród ł em s ą przede wszystkim ca ł e nasiona; wch ł aniaj ą one wod ę i p ę czniej ą (nawet do 4-6 razy zwi ę kszaj ą c swoj ą mas ę ), - rozpuszczalne (pektyny, gumy) znajduj ą ce si ę w owocach, warzywach, pomocne w obni ż aniu cholesterolu i glukozy we krwi.

17 B ł onniki z grupy pierwszej u ł atwiaj ą przesuwanie si ę pokarmu w jelitach, a wi ę c pomagaj ą unikn ąć zapar ć. B ł onniki z drugiej grupy s ą wa ż ne dla naszego serca i uk ł adu krwiono ś nego.

18 Błonnik B ł onnik pokarmowy (cz ęść nieprzyswajalna): pobudza funkcje ż ucia i wydzielania ś liny dzia ł aj ą cej ochronnie dla z ę bów, buforuje i wi ąż e nadmiar kwasu solnego w ż o łą dku, pobudza ukrwienie jelit, wp ł ywa na zwi ę kszone wydzielanie soków trawiennych, wp ł ywa na wydzielanie hormonów przewodu pokarmowego (gastryny), zwi ę ksza obj ę to ść tre ś ci pokarmowej w jelicie cienkim, zmniejsza warto ść energetyczn ą diety i daje uczucie syto ś ci, przez mechaniczne dra ż nienie ś cian jelita grubego wp ł ywa na jego perystaltyk ę, chroni przed zaparciami, uchy ł kowato ś ci ą jelit, polipami, ż ylakami odbytu i chorob ą nowotworow ą.

19 B ł onnik znajdziemy w owocach, warzywach, ziarnach i nasionach, p ł atków zbo ż owych oraz ciemnym pieczywie. Diet ę niskob ł onnikow ą mo ż emy wspomóc suplementami diety takimi jak b ł onniki naturalne w sproszkowanej formie, które dodane do mussli z jogurtem czy mlekiem pozwol ą cieszy ć si ę z ogromnych zalet b ł onnika

20 Podział tłuszczy Ze wzgl ę du na budow ę chemiczn ą t ł uszcze mo ż emy podzieli ć na: Lipidy proste - estry kwasów t ł uszczowych i alkoholi, Lipidy z ł o ż one - zwi ą zki zawieraj ą ce oprócz kwasów t ł uszczowych i alkoholi tak ż e inne sk ł adniki, Lipidy pochodne - pochodne lipidów prostych i z ł o ż onych, powsta ł ych g ł ownie w wyniku ich przekszta ł ce ń chemicznych, zachowuj ą c ogólne w ł a ś ciwo ś ci lipidów.

21 Ze wzgl ę du na pochodzenie t ł uszcze dzielimy na dwie grupy: Pochodzenia ro ś linnego: s ą wyt ł aczane z tkanek ro ś linnych. Najcz ęś ciej s ą to t ł uszcze p ł ynne, nienasycone, np. olej rzepakowy, olej sojowy, olej s ł onecznikowy, itp., t ł uszcze nienasycone s ą ź ród ł em nienasyconych kwasów t ł uszczowych (NNKT). Nienasycone kwasy t ł uszczowe s ą niezb ę dne do prawid ł owego funkcjonowania organizmu. Organizm nie potrafi ich sam produkowa ć, musz ą wi ę c by ć dostarczane wraz z po ż ywieniem.

22 Pochodzenia zwierz ę cego: s ą to t ł uszcze pochodz ą ce z tkanek zwierz ę cych, jak smalec, mas ł o, tran lub tkanki zwierz ę ce o du ż ej zawarto ś ci t ł uszczu, nasycone, np. s ł onina, wyst ę puj ą g ł ównie w produktach mlecznych oraz produktach pochodzenia zwierz ę cego. Podwy ż szaj ą one poziom cholesterolu we krwi. Nadmierne spo ż ycie zwi ę ksza ryzyko rozwoju choroby wie ń cowej

23 Witaminy Nazwa witamina pochodzi od ł aci ń skich s ł ów vita ( ż ycie) i amina (zwi ą zek chemiczny - zawieraj ą cy grup ę aminow ą ). Wymy ś li ł j ą polski biochemik Kazimierz Funk w 1912 roku. Funk jest tak ż e odkrywc ą witamin – w 1912 roku wyizolowa ł tiamin ę (witamin ę B1 ).

24 Witaminy nale żą do sk ł adników reguluj ą cych przemian ę materii, lecz nie dostarczaj ą organizmowi energii. S ą to zwi ą zki organiczne, które musz ą by ć dostarczane do ustroju wraz z po ż ywieniem, gdy ż organizm sam ich nie produkuje (lub produkuje w niewystarczaj ą cej dla niego ilo ś ci). Znamy 40 ró ż nych witamin, z których po ł owa jest dla cz ł owieka niezb ę dna.

25 Podział witamin Wszystkie witaminy dzielimy na: rozpuszczalne w t ł uszczach witaminy A, D, E i K rozpuszczalne w wodzie witaminy C, B1, B2, B6, B12, PP, H i inne.

26 Ka ż da z witamin ma swoj ą rol ę do spe ł nienia w organizmie, dlatego wa ż ne jest, by starannie pokrywa ć ich dzienne zapotrzebowanie. Dzienne zapotrzebowanie na witaminy jest niewielkie i liczone w miligramach (mg), a nawet w mikrogramach ( μ g). Przedawkowanie, niedobór lub brak jakiej ś z witamin prowadzi do chorób, które nazywamy: w przypadku przedawkowania - hiperwitaminoz ą, w przypadku cz ęś ciowego niedoboru – hipowitaminoz ą, w przypadku ca ł kowitego braku – awitaminoz ą.

27 Źródła i funkcje witamin Odgrywa bardzo wa ż n ą rol ę w procesie wzrostu i rozwoju. w przypadku jej niedoboru nast ę puje zahamowanie rozwoju oraz wzrostu. Prócz tego wyst ę puj ą zaburzenia wzroku - gorsze widzenie w ciemno ś ci. Witamina A zwi ę ksza odporno ść na infekcje oraz zaka ż enia. G ł ówne ź ród ł a to: mas ł o, margaryna, sery (t ł uste), ś mietana, mleko, marchew, szpinak, sa ł ata, li ś cie pietruszki.

28 Źródła i funkcje witamin Witamina D (kalciferol) Niedobór prowadzi do krzywicy, zarówno u dzieci jak i u m ł odzie ż y. G ł ówne ź ród ł a: ryby, jaja, tran, mas ł o.

29 Źródła i funkcje witamin Witamina E Jest ona dobrym przeciwutleniaczem - chroni nienasycone kwasy t ł uszczowe. Prawdopodobnie wp ł ywa równie ż na prawid ł owy przebieg ci ąż y. Praktycznie nie stwierdza si ę niedoborów tej witaminy w ludzkim organizmie. G ł ówne ź ród ł o to olej ro ś linny.

30 Witamina K Niezb ę dna do prawid ł owego krzepni ę cia krwi. Jej niedobór praktycznie nie wyst ę puje. G ł ówne ź ród ł a to produkty ro ś linne.

31 Witaminy grupy B Witamina B1 (tiamina) jest niezb ę dna do prawid ł owego procesu przemiany sk ł adników pokarmowych w organizmie. Wyst ę puje w produktach zbo ż owych: ciemne pieczywo, grube kasze oraz w w ę dlinach i warzywach str ą czkowych. Witamina B2 (ryboflawina) odgrywa wa ż n ą rol ę w procesach utleniania oraz w funkcjonowaniu wzroku. Jej niedobór powoduje: gorsz ą ostro ść wzroku, ś wiat ł owstr ę t, ł zawienie oczu. G ł ówne ź ród ł a to: mleko i produkty mleczne.

32 Witamina B6 jest cz ęś ci ą enzymów bior ą cych udzia ł w przemianie bia ł ek, t ł uszczów oraz w ę glowodanów, jest wi ę c niezb ę dna dla ludzkiego organizmu. G ł ówne ź ród ł a to: produkty zbo ż owe, produkty mleczne, mleko, mi ę so, ziemniaki. Witamina B12 bierze udzia ł w wytwarzaniu krwinek czerwonych. Ma wp ł yw na: szpik kostny, uk ł ad nerwowy. Brak witaminy B12 powoduje niedokrwisto ść z ł o ś liw ą. Najlepszym ź ród ł em jest w ą troba. Mniejsze ź ród ł a to: podroby, mi ę so, ż ó ł tko jaja.

33 Niacyna (witamina B3), nazywana witamin ą PP, bierze udzia ł w procesach przemiany bia ł ek, w ę glowodanów oraz t ł uszczów. Najlepsze ź ród ł a to: dro ż d ż e, ryby, w ę dliny, ziemniaki, zbo ż e.

34 Witamina C -kwas askorbinowy Funkcje: bierze udzia ł w procesie wytwarzania krwinek czerwonych, niezb ę dna do prawid ł owego rozwoju chrz ą stki, ko ś ci, z ę bów, przyspiesza gojenie si ę ran, zwi ę ksza odporno ść organizmu.

35 Ź ród ł a: Jest najmniej trwa łą z wszystkich witamin. Jest wra ż liwa na ciep ł o, utlenianie, ś wiat ł o, rozpuszcza si ę w wodzie. Podstawowe i zarazem jedyne powa ż ne ź ród ł a witaminy C to warzywa owoce (czarna porzeczka, aronia, owoce cytrusowe, szpinak, natka pietruszki, papryka).

36 Woda W naturze istnieje oko ł o 135 rodzajów wody. W naszym organizmie istnieje woda pod postaci ą strukturowan ą. Inne p ł yny, które dostaj ą si ę do naszego organizmu, musz ą by ć odpowiednio przetworzone i oczyszczone. Woda stanowi oko ł o 70% naszego cia ł a. Utrata 2% wody odbija si ę na obni ż eniu wydolno ś ci organizmu, a przy stracie wody do 10% masy cia ł a cz ł owiek staje si ę niezdolny do jakiegokolwiek wysi ł ku fizycznego. Przy utracie 20% wody nast ę puje ś mier ć.

37 Funkcje: jest niezb ę dna do ż ycia, gdy ż wszystkie procesy w organizmie zachodz ą w jej obecno ś ci, jest niezb ę dna do zachowania odpowiedniej obj ę to ś ci i ci ś nienia krwi w naszym ciele, jako g ł ówny sk ł adnik krwi, transportuje niezb ę dne sk ł adniki od ż ywcze i tlen do komórek cia ł a, odgrywa wa ż n ą rol ę w oczyszczaniu organizmu ze szkodliwych produktów przemian materii, reguluje temperatur ę cia ł a, pozwala na lepsze przyswojenie sk ł adników od ż ywczych przez organizm, nawil ż a stawy, ga ł ki oczne, u ł atwia prze ł ykanie k ę sów po ż ywienia, utrzymuj ą c ci ą g ł e nawil ż enie p ł uc, pozwala nam oddycha ć.

38 Źródła: G ł ównym ź ród ł em wody s ą p ł yny oraz spo ż ywana przez nas ż ywno ść. Ka ż dego dnia dostarcza nam ona 1/3 dziennego spo ż ycia. Prawie wszystkie produkty zawieraj ą wod ę, jednak najwi ę cej jest jej w owocach i warzywach.

39 Sole mineralne Stanowią obok białek bardzo ważny składnik budulcowy organizmu. Organizm ludzki zawiera około 40 pierwiastków Funkcje: biorą udział w budowie organizmu, wchodzą w skład cieczy ustrojowych, np. żelazo w hemoglobinie, są elementem enzymów, hormonów i witamin, są niezbędne przy wielu reakcjach zachodzących w organizmie, biorą udział w procesie trawienia, wchłaniania i wydalania, wywierają wpływ na funkcjonowanie niektórych narządów i układów.

40 Podzia ł sk ł adników mineralnych W zale ż no ś ci od ilo ś ci w jakiej wyst ę puj ą w organizmie, dzieli si ę je na dwie grupy: makrosk ł adniki: tlen, w ę giel, wodór, azot, wap ń, potas, sód, magnez, fosfor, siarka, chlor, mikrosk ł adniki: ż elazo, jod, fluor, mied ź, cynk, mangan, bor, molibden, kobalt, selen, wanad. Wyst ę powanie: mleko i produkty mleczne, jaja, ryby, mi ę so, orzechy, fasola, groch, chleb razowy, kakao, warzywa li ś ciaste, herbata, pe ł ne ziarna zbó ż.

41 Wapń Wap ń jest g ł ównym sk ł adnikiem ko ś ci oraz z ę bów, odgrywa wa ż n ą rol ę w procesach krzepni ę cia krwi, prawid ł owej pracy serca oraz wspomaga aktywno ść skurczow ą mi ęś ni. G ł ówne ź ród ł a to: mleko i przetwory mleczne, suche ro ś liny str ą czkowe, orzechy, warzywa, ryby.

42 Fosfor Fosfor obok wapnia jest g ł ównym sk ł adnikiem ko ś ci oraz z ę bów. Bierze on udzia ł w procesach metabolicznych oraz w przyswajaniu niektórych sk ł adników. G ł ówne ź ród ł a to: mi ę so, ryby, produkty zbo ż owe i str ą czkowe. Z produktów zbo ż owych jest przyswajany tylko w oko ł o 75%.

43 Magnez Magnez jest niezb ę dny do budowy ko ś ci i z ę bów oraz bierze udzia ł w przemianie w ę glowodanowej. G ł ówne ź ród ł a to: produkty zbo ż owe nisko przetworzone, pieczywo razowe, ro ś liny str ą czkowe, kasze, niektóre warzywa: szpinak, kalarepa.

44 Żelazo Ż elazo jest g ł ównym sk ł adnikiem hemoglobiny. Jest ono niezb ę dne w przenoszeniu tlenu oraz w procesach oddychania komórkowego. G ł ówne ź ród ł a to: w ą troba, ż ó ł tko jaj, mi ę so, ryby, ciemne pieczywo, grube kasze, szpinak, ro ś liny str ą czkowe.

45 Sód i potas Pierwiastki te s ą spo ż ywane w du ż ych ilo ś ciach. Wyst ę puj ą w wielu produktach ro ś linnych oraz zwierz ę cych. Niedobory u ludzi zdrowych zdarzaj ą si ę tylko w wyj ą tkowych przypadkach. Sód i potas s ą niezb ę dne do prawid ł owego przebiegu procesów biochemicznych w organizmie. Wi ę kszo ść sodu czerpana jest z soli. Nie nale ż y jednak przesala ć potraw. Ź ród ł a potasu to: ziemniaki, ś wie ż e warzywa i owoce, ro ś liny str ą czkowe.

46 Mikroelementy Mikroelementy bior ą udzia ł w metabolizmie innych sk ł adników od ż ywczych. Niedobory mikroelementów mog ą objawia ć si ę ró ż nymi dolegliwo ś ciami. Mied ź Uczestniczy w procesie tworzenia hemoglobiny oraz wykorzystywania ż elaza. Ź ród ł a miedzi to: w ą troba, nasiona ro ś lin str ą czkowych, kasze, ciemne pieczywo, grzyby, ser, twaróg, ryby, drób. Cynk Pomaga w procesie gojenia ran, utrzymaniu prawid ł owego stanu skóry i w ł osów oraz reguluje aktywno ść wielu enzymów. Ź ród ł a cynku to: t ł uszcze (s ł onina, boczek), mi ę so, jaja, ser, ryby, ro ś liny str ą czkowe, przetwory zbo ż owe (g ł ównie gruboziarniste), orzechy, warzywa.

47 Mikroelementy Jest niezb ę dny do procesu produkcji hormonów tarczycy, które odpowiadaj ą za tempo przemiany materii oraz procesy energetyczne. G ł ównym ź ród ł em s ą ryby morskie. Zawarto ść jodu w innych produktach zale ż y od jego st ęż enia w glebie lub paszy dla zwierz ą t. W rejonach, w których jodu jest ma ł o, wzbogaca si ę nim sól oraz pieczywo. Fluor Wzmacnia ko ś ci oraz szkliwo z ę bów. G ł ówne ź ród ł a to: ryby, soja, herbata, woda pitna. Selen Zmniejsza ryzyko rozwoju niektórych nowotworów oraz chroni komórki przed uszkodzeniem. G ł ówne ź ród ł a to: w ą troba, mi ę so, ryby, ż ó ł tko jaja, przetwory mleczne.

48 Piramida żywienia Ilo ść i jako ść spo ż ywanych produktów jest bardzo istotna dla naszego samopoczucia i zdrowia. Zasada PIRAMIDY Ż YWIENIOWEJ jest prosta: Wszystkie produkty spo ż ywcze s ą podzielone na kilka grup. U podstawy piramidy znajduj ą sie produkty, które powinny stanowi ć podstaw ę naszej diety. Im bli ż ej wierzcho ł ka, tym mniej produktów powinni ś my spo ż ywa ć.

49 Szybki rozwój nauki i techniki w ż ywieniu zdrowego cz ł owieka obserwowany wspó ł cze ś nie wp ł yn ął na pog łę bianie wiedzy na temat zdrowego od ż ywiania. Ze wzgl ę du na wzmo ż on ą liczb ę zachorowa ń, zanieczyszczenie ś rodowiska naturalnego, nie wiadomo jak racjonalnie od ż ywia ć si ę, sk ą d pozyskiwa ć zdrowe, smaczne produkty ż ywno ś ciowe, ż eby cz ł owiek sprawnie funkcjonowa ł. Nasz organizm musi otrzymywa ć regularnie urozmaicone po ż ywienie, bogate w bia ł ka, t ł uszcze, w ę glowodany i witaminy.

50 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Składniki pokarmowe -jesteśmy tym co jemy. OPRACOWANIE KLASA IV: AGATA WALCZAK NATALIA PRUSZYŃSKA KASIA ŚMIERZYŃSKA OLA RYLSKA RAFAŁ RÓZAŃSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google