Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Copyright © 2003-2006 by WARR SA Wroclaw Regional Development Agency WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROF.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Copyright © 2003-2006 by WARR SA Wroclaw Regional Development Agency WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROF."— Zapis prezentacji:

1

2 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Copyright © by WARR SA Wroclaw Regional Development Agency WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROF. DR HAB.INŻ. JANUSZ ZALESKI WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO & POLITECHNIKA WROCŁAWSKA KIELCE, 14 WRZEŚNIA 2007r. MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KLASTRÓW W RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ORAZ PO KAPITAŁ LUDZKI

3 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PLAN PREZENTACJI (1) IREGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (RPOWŚ ): - OŚ PRIORYTETOWA 1: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - OŚ PRIORYTETOWA 2:WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI, BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ORAZ WZROST POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO REGIONU - FINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ

4 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PLAN PREZENTACJI (2) IISEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (RPOWŚ ): - PRIORYT II: ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH - PRIORYTET VIII: REGIONALNE KADRY GOSPODARKI - FINANSOWANIE W RAMACH SPO KL IIIPODSUMOWANIE

5 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WKŁAD WSPÓLNOTOWY: Euro - KRAJOWY WKŁAD PUBLICZNY: Euro - WKŁAD PRYWATNY: Euro OGÓŁEM: Euro RPOWŚ

6 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Cel Generalny RPOWŚ to poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki. RPOWŚ

7 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ramach celu generalnego mieści się sześć celów szczegółowych, do których realizacji prowadzić będzie sześć osi priorytetowych. Cel szczegółowy Programu jest równocześnie celem głównym osi priorytetowej. RPOWŚ

8 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RPOWŚ RPOWŚ STRUKTURA CELÓW

9 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 1: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (1) Środki dostępne: Euro Dobrze rozwijający się sektor przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych czynników wspomagających rozwój regionalnej gospodarki! RPOWŚ Inkubatory przedsiębiorczości akademickiej i parki technologiczne jako organizacje wspomagające rozwój przedsiębiorczości, a zwłaszcza gospodarki opartej na wiedzy.

10 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RPOWŚ Cele osi priorytetowej: 1. Wzmocnienie konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2. Wzmocnienie inwestycyjne instytucji otoczenia biznesu oraz funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych OŚ PRIORYTETOWA 1: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (2)

11 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 1: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (3) RPOWŚ Działania w ramach tej osi: 1.Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dostępne środki: Euro) 2.Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (dostępne środki: Euro)

12 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 1: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (4) Działania w ramach osi priorytetowej (cd.): 3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych (dostępne środki: Euro) 4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (dostępne środki: Euro) RPOWŚ

13 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RPOWŚ POTENCJALNI BENEFICJENCI OSI PRIORYTETOWEJ 1: 1.MŚP, grupy, konsorcja i klastry MŚP 2.Instytucje otoczenia biznesu 3.Partnerzy społeczni i gospodarczy 4. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

14 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RPOWŚ OŚ PRIORYTETOWA 2: WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI, BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ORAZ WZROST POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO REGIONU Środki dostępne: Euro Kluczowymi czynnikami decydującymi o konkurencyjności gospodarki są: wysoki poziom innowacyjności przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie wiedzy i badań naukowych!

15 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2: WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (2) RPOWŚ Wsparcie przedsięwzięć służących podniesieniu poziomu innowacyjności gospodarki województwa, szczególnie poprzez: -wzmocnienie potencjału sektora badawczo-rozwojowego dla rozwoju przedsiębiorczości -intensyfikację współpracy instytucji badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami- transfer nowoczesnych technik i technologii oraz umiejętności ich wykorzystania

16 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2: WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (3) Cele osi priorytetowej: 1. Poprawa powiązań pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności i gospodarką 2.Tworzenie i rozbudowa sieci teleinformatycznych oraz rozwój systemów usług elektronicznych, w tym dla podmiotów gospodarczych RPOWŚ

17 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2: WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (4) Cele osi priorytetowej 2 (cd.): 3. Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych 4. Poprawa wizerunku regionu, jego potencjału gospodarczego oraz turystycznego RPOWŚ

18 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (5) Do działań w ramach tej osi priorytetowej należą: 1.Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój (dostępne środki: Euro) 2.Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (dostępne środki: Euro) 3.Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (dostępne środki: Euro) 4.Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych (dostępne środki: Euro) RPOWŚ

19 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (6) Beneficjenci osi: 1.Instytucje otoczenia biznesu 2.Partnerzy społeczni i gospodarczy 3.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną RPOWŚ

20 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (7) Beneficjenci osi priorytetowej 2 (cd.) : 4.Szkoły wyższe (w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowo- badawczej), specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność naukowo-badawczą, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, jednostki wybrane w drodze przetargu, dostarczające usług użyteczności publicznej na zlecenie władz jednostek samorządu terytorialnego 5.Administracja rządowa 6.Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej) RPOWŚ

21 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY Tabela finansowa dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w podziale na osie priorytetowe oraz źródła finansowania (w EUR) RPOWŚ FINANSOWANIE RPOWŚ PROCENTOWY WKŁAD WSPÓLNOTOWY PROCENTOWY WKŁAD KRAJOWY OGÓŁEM OŚ PRIORYTETOWA 118%54,4%26,8% OŚ PRIORYTETOWA 214%7,8%12,5% OGÓŁEM100%

22 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROPOZYCJA ALOKACJI ŚRODKÓW W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH RPOWŚ

23 Oś priorytetowa 1 Współfinansowanie projektów ze środków EFRR wyniesie dla sektora MŚP do 50% wydatków kwalifikowanych, zaś dla pozostałych beneficjentów do 85% wydatków kwalifikowanych, przy zachowaniu zasad pomocy publicznej. Oś priorytetowa 2 Współfinansowanie projektów ze środków EFRR wyniesie do 85% wydatków kwalifikowanych, przy zachowaniu zasad pomocy publicznej. WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RPOWŚ POZIOMY WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFRR

24 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY APLIKOWANIE O ŚRODKI W RAMACH RPOWŚ Proces aplikacyjny: Przedsiębiorca nie podlega procesowi preselekcji- należy przedstawić projekt z pełną dokumentacją. Składanie wniosków aplikacyjnych: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych (przygotowywanie i prowadzenie pełnej procedury naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów gospodarczych, czyli realizowanych w ramach Działań I i II Osi priorytetowej RPOWŚ (zwyłączeniem Działania 2.4).

25 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI SPO KL WKŁAD WSPÓLNOTOWY: Euro - KRAJOWY WKŁAD PUBLICZNY: Euro - WKŁAD PRYWATNY: 0 Euro OGÓŁEM: Euro

26 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Cel programu: 1.wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich przez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, 2.podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, 3.zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, 4.wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa

27 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PO KL składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym (Priorytety I – V), regionalnym (Priorytety VI – IX), oraz Priorytet X – Pomoc techniczna.

28 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL FINANSOWANIE SPO KL % ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) 15% ze środków krajowych 11,5 mld euro – całość kwoty przewidziana na realizację Programu (w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro)

29 PRIORYTETY REALIZOWANE CENTRALNIE WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL Izatrudnienie i integracja społeczna (dostępne środki: EUR) IIrozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw (dostępne środki: EUR) IIIwysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy (dostępne środki: EUR) IVdobre państwo (dostępne środki: EUR) Vprofilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa (dostępne środki: EUR)

30 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL PRIORYTETY REALIZOWANE REGIONALNIE VIrynek pracy otwarty dla wszystkich (dostępne środki: EUR) VIIpromocja integracji społecznej (dostępne środki: EUR) VIIIregionalne kadry gospodarki (dostępne środki: EUR) IXrozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (dostępne środki: EUR)

31 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL POTENCJALNI BENEFICJENCI instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego

32 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL STRUKTURA CELÓW SPO KL

33 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL Tabela finansowa dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w podziale na priorytety oraz źródła finansowania (w euro) PROCENTOWY WKŁAD WSPÓLNOTOWY PROCENTOWY WKŁAD KRAJOWY OGÓŁEM PRIORYTET II6,8% PRIORYTET VIII13,9% OGÓŁEM100% FINANSOWANIE SPO KL

34 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Cele szczegółowe: Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

35 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Cele szczegółowe (cd.): Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego Podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia

36 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL BUDŻET PRIORYTETU II

37 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Cele szczegółowe: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą Transfer wiedzy

38 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL BUDŻET PRIORYTETU VIII

39 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL APLIKOWANIE O ŚRODKI W RAMACH SPO KL CZĘŚĆ CENTRALNA: WDRAŻANIE POPRZEZ ISTNIEJĄCE JEDNOSTKI RIF (PLAN PARP) CZĘŚĆ REGIONALNA: WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY

40 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PODSUMOWANIE W obydwu programach nie występują silne działania ukierunkowane typowo na powstawanie klastrów. Jednak każdy z programów w dużym stopniu przyczynia się do finansowania przedsiębiorczości (także przedsiębiorcy działający w powiązaniach klastrowych). Jest wiele możliwości działań programowych, gdzie przedsiębiorca może być wsparty finansowo w ramach RPOWŚ oraz SPO KL

41 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PROF. DR HAB.INŻ. JANUSZ ZALESKI WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO & POLITECHNIKA WROCŁAWSKA UL. KOCHANOWSKIEGO WROCŁAW Tel.: (+48 71) , Fax: (+48 71) Prezentacja przygotowana przez: mgr inż. Matylda Witek, WARR mgr inż. Tomasz Korf, WARR

42 suplement Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu aplikacji

43 SPO WKP Ocena Formalna – najczęstsze błędy brak obowiązkowych załączników do wniosku o dofinansowanie; wniosek wypełniony niezgodnie z instrukcją; niepodpisany lub niewłaściwie podpisany wniosek (np. przez osobę nieupoważnioną); kopia dokumentacji niepotwierdzona za zgodność z oryginałem; niezgodność projektu z zasadami działania (np. rozpoczęcie inwestycji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, uwzględnienie w budżecie wydatków niekwalifikowanych);

44 SPO WKP Ocena Formalna – najczęstsze błędy, c.d. oryginały i kopie wniosków nie są tożsame; niekwalifikowanie się wnioskodawcy o ubieganie się o wsparcie, np. mikroprzedsiębiorca nie spełniający warunków programowych; nieaktualne dokumenty (np. dokument rejestrowy, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US, itp.); brak wersji elektronicznej wniosku; niezgodność sumy kontrolnej wniosku w wersji elektronicznej i drukowanej.

45 SPO WKP Powody negatywnej oceny techniczno – ekonomicznej i merytorycznej niezgodność projektu z celami oraz zakresem merytorycznym działania; projekty nie dotyczyły nowej inwestycji, lecz wiązały się z przeniesieniem dotychczasowej działalności na inne miejsce; scharakteryzowanie projektu w sposób uniemożliwiający jego szczegółową ocenę, np. brak spójności między wnioskiem a biznes planem, nieprecyzyjne i lakoniczne opisy, podawanie wskaźników rezultatu, które są niemożliwe do osiągnięcia, ponieważ ich osiągnięcie jest całkowicie niezależne od wnioskodawcy; projekt dotyczy pomocy finansowej w kwocie niższej niż minimalny lub wyższej niż maksymalny limit dotacji;

46 SPO WKP Powody negatywnej oceny techniczno – ekonomicznej i merytorycznej, c.d. projekt nie zapewnia wymaganego minimalnego wkładu własnego; brak technicznej możliwości wykonania projektu, np. wartość wydatków kwalifikowanych kilkakrotnie przekracza wartość rocznych przychodów lub wnioskodawca nie posiada niezbędnej wiedzy lub doświadczenia; brak uzasadnienia kwalifikowalności wydatków - wydatki zgodnie z założeniami programu powinny być niezbędne dla realizacji celów projektu – lub zawyżanie kosztów (przeszacowanie projektu); brak źródeł finansowania projektu – wnioskodawca nie może zapominać, że wsparcie jest refundacją poniesionych wydatków; brak ważnych dokumentów dotyczących gotowości projektu do realizacji, takich jak pozwolenie na budowę;

47 SPO WKP Powody negatywnej oceny techniczno – ekonomicznej i merytorycznej, c.d. niska efektywność kosztowa; brak spójności projektu – wniosek prezentuje listę niepowiązanych ze sobą wspólnym celem zakupów, nie stanowi spójnej całości; brak szczegółowej analizy potrzeb wnioskodawcy jako uzasadnionej podstawy do realizacji projektu; brak informacji o tym, w jaki sposób realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwiązanie określonych, zidentyfikowanych problemów lub barier.

48 SPO RZL Ocena Formalna – najczęstsze błędy wydruk wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z Generatora Wniosków jest wydrukiem próbnym; wersja elektroniczna wniosku niezgodna z wersją papierową – niezgodność sumy kontrolnej; wniosek o dofinansowanie projektu złożony do nieodpowiedniej Regionalnej Instytucji Finansującej; ręczne wypełnianie rubryk we wniosku o dofinansowanie; braki załączników, np. zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i US, dokumentów finansowych, umów partnerskich, kosztorysu projektu; błędne zaświadczenia o stanie rachunków bankowych; błędny rachunkowe w kosztorysach projektu;

49 SPO RZL Ocena Formalna – najczęstsze błędy, c.d. brak podpisów na życiorysach trenerów; cześć załączników sporządzona w formatach niezgodnych z wytycznymi; brak potwierdzenia złożenia deklaracji podatkowych w Urzędzie Skarbowym; kopie dokumentów załączonych do egzemplarza oryginału dokumentów nie podpisane za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego.

50 ZPORR Ocena Formalna – najczęstsze błędy wersja elektroniczna wniosku niezgodna z wersją papierową – niezgodność sumy kontrolnej; wydruk wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z Generatora Wniosków jest wydrukiem próbnym; wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nie jest wypełniony w Generatorze Wniosków, ale na formularzu tekstowym Word lub innym; nieuprawniona kategoria beneficjenta (niezgodna z UZPORR), niespełnione kryterium geograficzne (projekt realizowany poza regionem Dolnego Śląska); brak prawomocnego, na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu, pozwolenia na budowę; brak elektronicznej wersji biznes planu;

51 ZPORR Ocena Formalna – najczęstsze błędy, c.d. kopie dokumentów nie potwierdzone za zgodność z oryginałem; wniosek lub oryginały załączników nie parafowane na każdej stronie; w przypadku spółek cywilnych, brak podpisów wszystkich wspólników; rozpoczęcie inwestycji przed dniem złożenia wniosku; dokumenty poświadczające sytuację finansową wnioskodawcy dotyczące niewłaściwych okresów; nieaktualne zaświadczenia (ZUS, US, REGON); nieprecyzyjne ujęcie kosztów we wniosku (stosowanie zbyt ogólnych kategorii kosztów), uniemożliwiające sprawdzenie ich kwalifikowalności;

52 ZPORR Ocena Formalna – najczęstsze błędy, c.d. stosowanie własnych wskaźników monitoringowych, niezgodnych z listą standardowych wskaźników monitoringowych ZPORR; w przypadku zakupu pojazdu, brak zagwarantowania, że pojazd będzie użytkowany jedynie dla celów określonych w chwili zakupu oraz w granicach strefy zakwalifikowanej do objęcia pomocą.

53 ZPORR Powody negatywnej oceny merytoryczno - technicznej projekty, które dotyczą inwestycji w rozmiarach nie przystających do możliwości przedsiębiorcy i wykonywanej działalności; projekt polegający jedynie na zakupie środka transportu drogowego; projekt polegający jedynie na budowie nieruchomości na wynajem; projekt polegający jedynie na remontach pomieszczeń; projekt, w którym wydatki nie są ze sobą bezpośrednio powiązane – niespójność projektu; błędne zakwalifikowanie wydatków do refundacji – niezgodność z dokumentami programowymi.

54 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PROF. DR HAB.INŻ. JANUSZ ZALESKI WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO & POLITECHNIKA WROCŁAWSKA UL. KOCHANOWSKIEGO WROCŁAW Tel.: (+48 71) , Fax: (+48 71) Prezentacja przygotowana przez: mgr inż. Matylda Witek, WARR mgr inż. Tomasz Korf, WARR


Pobierz ppt "WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Copyright © 2003-2006 by WARR SA Wroclaw Regional Development Agency WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROF."

Podobne prezentacje


Reklamy Google