Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze europejskie, a rejestry publiczne Gdańsk, dn.12.06.2008 - 1 - bezpieczny i skuteczny dostęp do zawartych w nich danych oraz rozwój systemów udostępniania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze europejskie, a rejestry publiczne Gdańsk, dn.12.06.2008 - 1 - bezpieczny i skuteczny dostęp do zawartych w nich danych oraz rozwój systemów udostępniania."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze europejskie, a rejestry publiczne Gdańsk, dn.12.06.2008 - 1 - bezpieczny i skuteczny dostęp do zawartych w nich danych oraz rozwój systemów udostępniania informacji publicznej. Fundusze europejskie, a rejestry publiczne

2 Gdańsk, dn.12.06.2008 - 2 - 7 oś priorytetowa - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Celem projektów powinna być poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększanie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorstw.

3 Fundusze europejskie, a rejestry publiczne Gdańsk, dn.12.06.2008 - 3 - Instytucja Pośrednicząca: MSWiA Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Odbiorcy wsparcia: jednostki administracji rządowej i jednostki jej podległe,jednostki administracji rządowej i jednostki jej podległe, instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw,instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw, konsorcja jednostek administracji publicznej z innymi jednostkami, m.in. jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, organami samorządu zawodowego, jednostkami organizacji pozarządowych.konsorcja jednostek administracji publicznej z innymi jednostkami, m.in. jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, organami samorządu zawodowego, jednostkami organizacji pozarządowych.

4 Fundusze europejskie, a rejestry publiczne Gdańsk, dn.12.06.2008 - 4 - Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Cechy zgłaszanych projektów: zgodność z dokumentami programowymi (Narodowa Strategia Spójności, PO IG),zgodność z dokumentami programowymi (Narodowa Strategia Spójności, PO IG), zgodność z kryteriami zawartymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych,zgodność z kryteriami zawartymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, możliwość wdrożenia w latach 2007-2015,możliwość wdrożenia w latach 2007-2015, strategiczny charakter zgłaszanych projektów.strategiczny charakter zgłaszanych projektów.

5 Fundusze europejskie, a rejestry publiczne Gdańsk, dn.12.06.2008 - 5 - Strategiczny charakter zgłaszanych projektów? Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji zasięg ponadregionalny lub ogólnokrajowy,zasięg ponadregionalny lub ogólnokrajowy, zakres zgodny z indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych,zakres zgodny z indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych, wysoki koszt realizacji projektuwysoki koszt realizacji projektu projekty duże powyżej 50 mln euro,projekty duże powyżej 50 mln euro, projekty mniejsze poniżej 50 mln euro.projekty mniejsze poniżej 50 mln euro. Termin naboru: wrzesień 2008

6 Fundusze europejskie, a rejestry publiczne Gdańsk, dn.12.06.2008 - 6 - Regionalny Program Operacyjny Oś Priorytetowa 2 - Społeczeństwo Wiedzy 2.2. Infrastruktura i Usługi Tworzące Podstawy Społeczeństwa Informacyjnego 2.2.2. Rozwój Usług Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój Usług Społeczeństwa Informacyjnego Przedsięwzięcia realizowane w ramach Poddziałania przyczynią się do wdrożenia zintegrowanych i interaktywnych publicznych usług elektronicznych dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów oraz turystów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa świadczonych usług.

7 Fundusze europejskie, a rejestry publiczne Gdańsk, dn.12.06.2008 - 7 - Cel działania: Rozwój Usług Społeczeństwa Informacyjnego Tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego Preferowane projekty: Preferowane będą projekty dotyczące usług elektronicznych świadczonych dla jak najszerszego kręgu mieszkańców oraz przedsiębiorców.

8 Fundusze europejskie, a rejestry publiczne Gdańsk, dn.12.06.2008 - 8 - Typy projektów: Rozwój Usług Społeczeństwa Informacyjnego wdrożenie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oraz zintegrowanych, interaktywnych usług administracji elektronicznej (e- Administracja) dla przedsiębiorców i obywateli na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a także wsparcie przebudowy zaplecza administracji (back-office) umożliwiające sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej (tj. (np. systemy elektronicznego obiegu dokumentów);wdrożenie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oraz zintegrowanych, interaktywnych usług administracji elektronicznej (e- Administracja) dla przedsiębiorców i obywateli na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a także wsparcie przebudowy zaplecza administracji (back-office) umożliwiające sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej (tj. (np. systemy elektronicznego obiegu dokumentów); podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdrożenie podpisu elektronicznego w jednostkach administracji publicznej.podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdrożenie podpisu elektronicznego w jednostkach administracji publicznej.

9 Fundusze europejskie, a rejestry publiczne Gdańsk, dn.12.06.2008 - 9 - Typy beneficjentów: Rozwój Usług Społeczeństwa Informacyjnego Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Szkoły wyższe;Szkoły wyższe; Jednostki naukowe, w tym m.in. jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk;Jednostki naukowe, w tym m.in. jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk; Jednostki sektora finansów publicznych w tym m.in. straż pożarna, policja;Jednostki sektora finansów publicznych w tym m.in. straż pożarna, policja; Instytucje kultury;Instytucje kultury; Organizacje pozarządowe;Organizacje pozarządowe; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; Zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące w publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych;Zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące w publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych; Partnerzy społeczni i gospodarczy;Partnerzy społeczni i gospodarczy; Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

10 Fundusze europejskie, a rejestry publiczne Gdańsk, dn.12.06.2008 - 10 - Alokacja finansowa: 21 477 595 EURO Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR: 75% Rozwój Usług Społeczeństwa Informacyjnego Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi: 5% wydatków kwalifikowanych. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych jst;5% wydatków kwalifikowanych. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych jst; 25% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów, w ramach których wystąpi pomoc publiczna i wsparcie udzielane będzie zgodnie z rozporządzeniem MRR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.25% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów, w ramach których wystąpi pomoc publiczna i wsparcie udzielane będzie zgodnie z rozporządzeniem MRR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Minimalna wartość projektu: 1 000 000 PLN. Termin naboru wniosków: 13.06.2008 - 18.07.2008 Termin naboru wniosków: 13.06.2008 - 18.07.2008

11 Fundusze europejskie, a rejestry publiczne Gdańsk, dn.12.06.2008 - 11 - Dziękuję za uwagę Ośrodek Informatyki – Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 Dariusz Fijołek dariusz.fijolek@gdansk.uw.gov.pl tel. (058) 307-7-307 www.oitbd.pl


Pobierz ppt "Fundusze europejskie, a rejestry publiczne Gdańsk, dn.12.06.2008 - 1 - bezpieczny i skuteczny dostęp do zawartych w nich danych oraz rozwój systemów udostępniania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google