Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Projekt Hanna Galewska Hanna Galewska Departament Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Projekt Hanna Galewska Hanna Galewska Departament Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Projekt Hanna Galewska Hanna Galewska Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

2 Zintegrowany Pakiet Wytycznych Zintegrowany Pakiet Wytycznych Rada Europejska Komisja Europejska Krajowy Program Reform Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Narodowa Strategia Spójności (NSS) Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowy Plan Strategiczny dla Rybołówstwa Polityka SpójnościWspólna Polityka Rolna Wspólna Polityka Rybacka Rzeczpospolita Polska Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna PO Rozwój Obszarów Wiejskich PO Rybołówstwo i obszary przybrzeżne RPO WZ

3 Obszary interwencji EFRR Badania i rozwój technologiczny Społeczeństwo informacyjne Wsparcie dla struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy Środowisko Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym Turystyka Kultura Inwestycje transportowe Energetyka Kształcenie Ochrona zdrowia Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 PE i R z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..... Obszary interwencji

4 Priorytety oraz procentowa alokacja środków wewnątrz programu

5 CELE Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania Poprawa warunków życia poprzez odnowę środowiska oraz zwiększenie bazy społecznej województwa Wspieranie rozwoju województwa zmierzające do zwiększenia jego konkurencyjności, spójności gospodarczej, przestrzennej, społecznej i wzrostu poziomu życia mieszkańców PRIORYTETY Priorytet 1. Gospodarka – Innowacje - Technologie Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Priorytet 2. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność i spójność terytorialną regionu Priorytet 5. Turystyka Priorytet 6. Kultura i rewitalizacja Priorytet 7. Rozwój funkcji metropolitalnych Priorytet 4. Infrastruktura ochrony środowiska Priorytet 8. Rozwój infrastruktury socjalnej i ochrony zdrowia

6 Priorytet 1. Gospodarka- Innowacje-Technologie Cele priorytetu Cel główny Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu: Cele szczegółowe - wzrost poziomu inwestycji w sektorze mśp - rozwój sieci powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, edukacji i nauki, badań i rozwoju

7 Poprawa stanu infrastruktury transportowej i technicznej sprzyjającej rozwojowi społeczno-gospodarczemu Cele szczegółowe Wzrost dostępności komunikacyjnej regionu Rozwój systemu transportu publicznego Zwiększenie dostępu do infrastruktury elektrycznej i gazowej na obszarach deficytowych Priorytet 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Cel główny

8 Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Cel główny Rozwój regionu poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Cele szczegółowe stworzenie dostępu do usług informacyjnych oraz rozwój infrastruktury komunikacji elektronicznej Rozwój e-usług publicznych spełniających potrzeby obywateli

9 Poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie zachodniopomorskim Cele szczegółowe ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wód i gleb, poprawa jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom czynna ochrona przyrody usprawnienie funkcjonowania systemu monitorowania stanu środowiska i zagrożeń ekologicznych poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska Priorytet 4 Infrastruktura ochrony środowiska Cel główny

10 Priorytet 5. Turystyka Cel główny Rozwój turystyki, prowadzący do zwiększenia jej udziału we wzroście gospodarczym regionu Cele szczegółowe - tworzenie i rozwój regionalnych i ponadregionalnych produktów turystycznych - rozbudowa infrastruktury turystycznej - wydłużenie sezonu turystycznego

11 Priorytet 6. Kultura i rewitalizacja Cel główny Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacja Cele szczegółowe -Tworzenie i modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez budowę i rozbudowę istniejących placówek kulturalnych oraz rewitalizację obiektów zabytkowych -Renowacja i zabezpieczenie ruchomych zabytków kultury materialnej -rewitalizacja obszarów problemowych

12 Priorytet 7. Rozwój funkcji metropolitalnych Cel główny Budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Cele szczegółowe Rozwijanie efektywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla środowiska transportu publicznego; Tworzenie warunków dla rozwoju funkcji metropolitalnych;

13 Cel główny Poprawa dostępu do wiedzy, infrastruktury sportowej oraz usług medycznych Cele szczegółowe -zwiększenie powszechnego dostępu do placówek oświatowych i sportowych -zwiększenie dostępności usług medycznych Priorytet 8. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

14 Stworzenie sprawnego systemu wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. Priorytet 9: Pomoc techniczna Cel priorytetu Cele szczegółowe - zapewnienie efektywności działania administracji zaangażowanej we wdrażanie funduszy strukturalnych w ramach RPO - stworzenie efektywnego systemu promocji i informacji

15 Dziękuję za uwagę Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Departament Polityki Regionalnej 70 - 450 Szczecin, ul. Korsarzy 34 tel. 91 446 71 32, fax. 91 446 71 34 strategia@wzp.pl


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Projekt Hanna Galewska Hanna Galewska Departament Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google