Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI,,Możliwości wsparcia działalności klastrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI,,Możliwości wsparcia działalności klastrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego."— Zapis prezentacji:

1 1 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI,,Możliwości wsparcia działalności klastrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego Opole 2 czerwca 2008r. www.ocrg.opolskie.pl

2 CZYM SĄ KLASTRY? Definicja Portera Klaster to "znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączonych podobieństwami i wzajemnie się uzupełniającymi". 2

3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 OŚ PRIORYTETOWA 1,,WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ REGIONU 3

4 DZIAŁANIA I PODZIAŁANIA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 1 RPO WO DZIAŁANIE 1.1 Rozwój przedsiębiorczości Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach DZIAŁANIE 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości DZIAŁANIE 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach DZIAŁANIE 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny 4

5 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 5

6 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU CEL Wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego. 6

7 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU RODZAJE PROJEKTÓW: Inwestycje związane z tworzeniem lub rozszerzeniem zakresu działalności instytucji otoczenia biznesu na rzecz wspierania przedsiębiorczości budowa, przebudowa i remont obiektów instytucji otoczenia biznesu; zagospodarowanie terenu wokół obiektów instytucji otoczenia biznesu - jedynie gdy jest elementem projektu związanego z budową, przebudową i remontem obiektu; zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności okołobiznesowej tych jednostek. Budowa, przebudowa i remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami). 7

8 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU WARUNKI SZCZEGÓŁOWE Wparcie uzyskać mogą beneficjenci, których prawna siedziba jest na terenie województwa opolskiego. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu. Ze wsparcia wyłączona jest pomoc dla przedsiębiorstw prowadzących wyłącznie działalność doradczą, szkoleniową i informacyjną na rzecz firm. Projekty w ramach klastrów i branżowych centrów biznesu uzyskają dofinansowanie, gdy realizowane są przez przedsiębiorstwa, które realizują zadanie w porozumieniu co najmniej z 10 innymi podmiotami gospodarczymi działającymi w danej branży lub na jej rzecz. Priorytetowo traktowane będą projekty w ramach klastrów, które dotyczą sektorów: drzewny, rolno-spożywczy, budownictwo, obróbka metalu, surowców naturalnych, chemiczny, turystyczno-gastronomiczny oraz działalność oparta na zawodach tradycyjnych (tzw. ginących). Wsparcia nie uzyskają projekty dot. centrów logistycznych, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Osi priorytetowej VII PO IŚ. 8

9 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU RODZAJE BENEFICJENTÓW Instytucje otoczenia biznesu prowadzone przez: instytucje sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe) przedsiębiorstwa, partnerstwa w/w instytucji. 9

10 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU RODZAJE BENEFICJENTÓW C.D. Instytucje otoczenia biznesu prowadzone w zakresie: inkubatorów przedsiębiorczości; parków przemysłowych, technologicznych i naukowo-technologicznych; centrów transferu technologii; centrów zarządzania innowacjami; branżowych centrów biznesu; centrów logistycznych; giełd towarowych; klastrów; sieci wsparcia przedsiębiorczości. 10

11 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Minimalna/maksymalna kwota wsparcia od 80 tys. – 19 mln PLN. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) -Maksymalnie 100% 11

12 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Minimalny wkład własny beneficjenta (%) Projekty nie objęte pomocą publiczną- 15% kosztów kwalifikowanych Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z zapisami programu pomocowego (program przygotowuje MRR) Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 0% 12

13 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU FORMA PŁATNOŚCI: -Refundacja – dla wszystkich beneficjentów -Zaliczka- a). Ma prawo do otrzymania zaliczki: -Jeśli nie działa dla osiągnięcia zysku, tj.dofinansowanie otrzymane w ramach projektu nie ma charakteru pomocy publicznej, -Jeśli dofinansowanie otrzymane w ramach projektu ma charakter pomocy publicznej b).nie ma prawa do otrzymania zaliczki: -jeśli działa dla osiągnięcia zysku, tj. jeśli dofinansowanie otrzymane w ramach projektu ma charakter pomocy publicznej. 13

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! HENRYK MAŁEK ZASTĘPCA DYREKTORA OCRG 14


Pobierz ppt "1 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI,,Możliwości wsparcia działalności klastrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google