Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego"— Zapis prezentacji:

1 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Komponent regionalny - Województwo Mazowieckie Warszawa, luty 2007 r. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

2 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 29 listopada 2006 r. przekazany Komisji Europejskiej w dn. 12 grudnia 2006 r. służy realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce finansowany w 85% z EFS i 15% ze środków krajowych Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

3 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspiera następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażanie zasady dobrego rządzenia, promocja zdrowia zasobów pracy. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

4 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Komponent zarządzany centralnie: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

5 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Komponent zarządzany regionalnie: Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Priorytet XI Pomoc techniczna Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

6 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 7.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 7.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 7.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

7 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.2 Transfer wiedzy Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

8 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 9.2 Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

9 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 10.1 Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

10 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 7.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy (zarówno zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

11 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 7.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Cel Działania: Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania mobilności i aktywności zawodowej oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

12 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 7.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Cel Działania: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia i integracji na rynku pracy. Ponadto celem działania jest wzmocnienie potencjału instytucji pomocy i integracji społecznej działających na terenie regionu, zmierzające do poprawy skuteczności ich funkcjonowania i jakości realizowanych usług. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

13 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

14 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 8.2 Transfer wiedzy Cel Działania: Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

15 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych Cel Działania: Stworzenie warunków równego dostępu do edukacji poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej, wsparcie na rzecz osób w wieku szkolnym znajdujących się poza systemem szkolnictwa oraz poprzez wsparcie materialne uczniów. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

16 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 9.2 Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego Cel Działania: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty w zakresie kształcenia zawodowego ukierunkowane na wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

17 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego Cel Działania: Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

18 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Cel Działania: Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniająca się sytuacją demograficzną w systemie szkolnictwa. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

19 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 10.1 Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Cel Działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich poprzez zatrudnienie, przedsiębiorczość, integrację społeczną i kształcenie. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

20 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Komponent regionalny - podział środków publicznych (w PLN): Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ________________________ RAZEM Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google