Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 2007 - 2013 Komponent.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 2007 - 2013 Komponent."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Komponent regionalny - Województwo Mazowieckie Warszawa, luty 2007 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 29 listopada 2006 r. przekazany Komisji Europejskiej w dn. 12 grudnia 2006 r. służy realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce finansowany w 85% z EFS i 15% ze środków krajowych

3 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspiera następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażanie zasady dobrego rządzenia, promocja zdrowia zasobów pracy.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Komponent zarządzany centralnie: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym

5 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Komponent zarządzany regionalnie: Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Priorytet XIPomoc techniczna

6 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 7.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 7.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 7.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej

7 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.2 Transfer wiedzy

8 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 9.2 Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

9 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 10.1 Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

10 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego 7.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy (zarówno zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania mobilności i aktywności zawodowej oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 7.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Cel Działania:

12 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia i integracji na rynku pracy. Ponadto celem działania jest wzmocnienie potencjału instytucji pomocy i integracji społecznej działających na terenie regionu, zmierzające do poprawy skuteczności ich funkcjonowania i jakości realizowanych usług. 7.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Cel Działania:

13 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania:

14 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. 8.2 Transfer wiedzy Cel Działania:

15 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Stworzenie warunków równego dostępu do edukacji poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej, wsparcie na rzecz osób w wieku szkolnym znajdujących się poza systemem szkolnictwa oraz poprzez wsparcie materialne uczniów. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych Cel Działania:

16 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty w zakresie kształcenia zawodowego ukierunkowane na wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. 9.2 Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego Cel Działania:

17 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy. 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego Cel Działania:

18 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Cel Działania: Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniająca się sytuacją demograficzną w systemie szkolnictwa.

19 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich poprzez zatrudnienie, przedsiębiorczość, integrację społeczną i kształcenie Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Cel Działania:

20 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Komponent regionalny - podział środków publicznych (w PLN): Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ________________________ RAZEM


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 2007 - 2013 Komponent."

Podobne prezentacje


Reklamy Google