Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Prezentacja wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Prezentacja wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Prezentacja wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Warszawa, listopad 2006 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Zawiera priorytety ujęte w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, których realizacja może być współfinansowana ze środków EFRR.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Główne obszary interwencji Rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy. Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej. Wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego. Podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Priorytety RPOWM 2007-2013 Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wzmocnienie sektora MŚP i instytucji otoczenia biznesu, poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze regionalne pożyczkowe, poręczeniowe), kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą, promocja gospodarcza, Priorytet II: e - Rozwój Województwa Mazowieckiego wsparcie dla przedsięwzięć wynikających z e-Strategii Województwa Mazowieckiego: sieci teleinformatyczne, platformy elektroniczne, systemy informacji, e-usługi, Priorytet III: Regionalny system transportowy infrastruktura drogowa regionalna i lokalna, regionalny transport publiczny, lotniska regionalne, Priorytet IV: Inwestycje w ochronę środowiska inwestycje dostosowujące do standardów UE (ochrona wody, gleb, powietrza), bezpieczeństwo energetyczne i odnawialne źródła energii, przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych i technologicznych,

6 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Priorytety RPOWM 2007-2013 Priorytet V: Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu miejskie systemy transportu publicznego, rewitalizacja przestrzeni publicznych, dziedzictwo kulturowe i dostęp do kultury, turystyka, sport i rekreacja, Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji regionalne produkty turystyczne, promocja, projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego związane, z rozwojem turystyki i rekreacji, Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego inwestycje w edukację, inwestycje w ochronę zdrowia, pomoc społeczna (domy opieki, długoterminowa opieka lecznicza i paliatywna), Priorytet VIII: Pomoc techniczna

7 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego. 2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka. 3. Wspieranie sektora MSP. 4. Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze regionalne pożyczkowe, poręczeniowe). 5. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą. 6. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. 7. Promocja gospodarcza.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Priorytet II. e - Rozwój Województwa Mazowieckiego 1.Budowa i rozbudowa sieci szerokopasmowych. 2.Budowa i wdrażanie platform elektronicznych. 3.Elektroniczne usługi dla ludności. 4.Systemy informacji elektronicznej. 5.Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Priorytet III. Regionalny system transportowy: 1.Infrastruktura drogowa. 2.Transport publiczny. 3.Lotniska regionalne.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Priorytet IV. Inwestycje w ochronę środowiska 1. Inwestycje dostosowujące do standardów UE (ochrona wody, gleb, powietrza). 2. Bezpieczeństwo energetyczne i odnawialne źródła energii. 3. Przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych i technologicznych.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Priorytet V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 1.Miejskie systemy transportu publicznego. 2.Rewitalizacja przestrzeni publicznych. 3.Dziedzictwo kulturowe i dostęp do kultury. 4.Turystyka, sport i rekreacja.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 1.Publiczna infrastruktura kulturalna. 2.Infrastruktura sportowa, rekreacyjna i turystyczna. 3.Promocja turystyczna regionu.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 1.Inwestycje w edukację. 2.Inwestycje w ochronę zdrowia. 3.Pomoc społeczna (domy opieki, długoterminowa opieka lecznicza i paliatywna).

14 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Źródła finansowania RPO WM 2007-2013 (w mln euro) EFRR 1831,50 Budżet państwa86,00 Budżet JST213,00 Inne publiczne146,50 Prywatne722,50 RAZEM2998,50

15 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Alokacja EFRR na RPO WM 2007-2013 (w mln euro) Środki UE (2007-2013) Rozkład procentowy RPO WM1831,50100,00 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 430,4023,50 2. e - Rozwój Województwa Mazowieckiego205,1811,20 3. Regionalny system transportowy538,4629,40 4. Inwestycje w ochronę środowiska197,8010,80 5. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu137,367,50 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 102,565,60 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 164,849,00 8. Pomoc techniczna 54,953,00

16 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Oddziaływanie RPO WM rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, upowszechnienie Internetu, poprawa jakości dróg o znaczeniu regionalnym i lokalnym, zwiększenie wykorzystania transportu publicznego, poprawa stanu środowiska przyrodniczego, aktywizacja rozwoju miast jako lokalnych ośrodków usług publicznych, rozwój nowych funkcji na obszarach pozametropolitalnych poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieży, podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców, wzmocnienie regionalnych więzi społeczno-kulturowych mieszkańców województwa mazowieckiego,

17 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego www.mazovia.pl rpo@mazovia.pl www.mazovia.pl rpo@mazovia.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Prezentacja wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google