Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Prezentacja wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Warszawa, listopad 2006 r. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Zawiera priorytety ujęte w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, których realizacja może być współfinansowana ze środków EFRR. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

3 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

4 Główne obszary interwencji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Główne obszary interwencji Rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy. Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej. Wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego. Podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

5 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Priorytety RPOWM Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wzmocnienie sektora MŚP i instytucji otoczenia biznesu, poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze regionalne pożyczkowe, poręczeniowe), kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą, promocja gospodarcza, Priorytet II: e - Rozwój Województwa Mazowieckiego wsparcie dla przedsięwzięć wynikających z e-Strategii Województwa Mazowieckiego: sieci teleinformatyczne, platformy elektroniczne, systemy informacji, e-usługi, Priorytet III: Regionalny system transportowy infrastruktura drogowa regionalna i lokalna, regionalny transport publiczny, lotniska regionalne, Priorytet IV: Inwestycje w ochronę środowiska inwestycje dostosowujące do standardów UE (ochrona wody, gleb, powietrza), bezpieczeństwo energetyczne i odnawialne źródła energii, przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych i technologicznych, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

6 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Priorytety RPOWM Priorytet V: Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu miejskie systemy transportu publicznego, rewitalizacja przestrzeni publicznych, dziedzictwo kulturowe i dostęp do kultury, turystyka, sport i rekreacja, Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji regionalne produkty turystyczne, promocja, projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego związane, z rozwojem turystyki i rekreacji, Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego inwestycje w edukację, inwestycje w ochronę zdrowia, pomoc społeczna (domy opieki, długoterminowa opieka lecznicza i paliatywna), Priorytet VIII: Pomoc techniczna Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

7 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka. Wspieranie sektora MSP. Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze regionalne pożyczkowe, poręczeniowe). Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Promocja gospodarcza. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

8 Priorytet II. e - Rozwój Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Priorytet II. e - Rozwój Województwa Mazowieckiego Budowa i rozbudowa sieci szerokopasmowych. Budowa i wdrażanie platform elektronicznych. Elektroniczne usługi dla ludności. Systemy informacji elektronicznej. Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

9 Regionalny system transportowy:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Priorytet III. Regionalny system transportowy: Infrastruktura drogowa. Transport publiczny. Lotniska regionalne. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

10 Priorytet IV. Inwestycje w ochronę środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Priorytet IV. Inwestycje w ochronę środowiska Inwestycje dostosowujące do standardów UE (ochrona wody, gleb, powietrza). Bezpieczeństwo energetyczne i odnawialne źródła energii. Przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych i technologicznych. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

11 Priorytet V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Priorytet V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu Miejskie systemy transportu publicznego. Rewitalizacja przestrzeni publicznych. Dziedzictwo kulturowe i dostęp do kultury. Turystyka, sport i rekreacja. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

12 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Publiczna infrastruktura kulturalna. Infrastruktura sportowa, rekreacyjna i turystyczna. Promocja turystyczna regionu. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

13 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Inwestycje w edukację. Inwestycje w ochronę zdrowia. Pomoc społeczna (domy opieki, długoterminowa opieka lecznicza i paliatywna). Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

14 Źródła finansowania RPO WM 2007-2013 (w mln euro)
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Źródła finansowania RPO WM (w mln euro) EFRR 1831,50 Budżet państwa 86,00 Budżet JST 213,00 Inne publiczne 146,50 Prywatne 722,50 RAZEM 2998,50 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

15 Alokacja EFRR na RPO WM 2007-2013 (w mln euro)
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Alokacja EFRR na RPO WM (w mln euro) Środki UE ( ) Rozkład procentowy RPO WM 1831,50 100,00 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 430,40 23,50 2. e - Rozwój Województwa Mazowieckiego 205,18 11,20 3. Regionalny system transportowy 538,46 29,40 4. Inwestycje w ochronę środowiska 197,80 10,80 5. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 137,36 7,50 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 102,56 5,60 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 164,84 9,00 8. Pomoc techniczna 54,95 3,00 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

16 Oddziaływanie RPO WM rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Oddziaływanie RPO WM rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, upowszechnienie Internetu, poprawa jakości dróg o znaczeniu regionalnym i lokalnym, zwiększenie wykorzystania transportu publicznego, poprawa stanu środowiska przyrodniczego, aktywizacja rozwoju miast jako lokalnych ośrodków usług publicznych, rozwój nowych funkcji na obszarach pozametropolitalnych poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieży, podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców, wzmocnienie regionalnych więzi społeczno-kulturowych mieszkańców województwa mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

17 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google