Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne UE. 2 Fundusze unijne na lata 2007-2013 – nowy plan Marshala Wraz z wejściem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Polska stała się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne UE. 2 Fundusze unijne na lata 2007-2013 – nowy plan Marshala Wraz z wejściem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Polska stała się"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne UE

2 2 Fundusze unijne na lata 2007-2013 – nowy plan Marshala Wraz z wejściem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Polska stała się odbiorcą pomocy oferowanej w ramach wspólnotowej polityki regionalnej. Polska w pełni korzysta z pomocy na takich samych zasadach jak inne państwa europejskie. W latach 2007-2013 Polska otrzyma najwięcej z wszystkich państw Unii tj. 19% z całości środków wydatkowanych przez Unię Europejską na pomoc regionalną

3 3 Unia Europejska jest jedną z najbogatszych stref gospodarczych świata, jednak wciąż jeszcze występują znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi państwami jeszcze większe pomiędzy około 250 regionami Dlaczego konieczna jest polityka regionalna?

4 4 Cel polityki regionalnej Generalnym celem jest zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju całej Unii oraz zwiększanie stopnia spójności gospodarczej i społecznej krajów i regionów UE.

5 5 Fundusze strukturalne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR Fundusz Spójności Europejski Fundusz Społeczny EFS Finansuje działania na rzecz: rozwoju infrastruktury,inwestycje sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy, projekty rozwoju lokalnego, środki pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie należy do funduszy strukturalnych, finansuje budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska Finansuje działania na rzecz integracji zawodowej osób bezrobotnych i osób o niskich szansach na rynku pracy, szkolenia oraz projekty sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i tworzeniu

6 6 Narodowa Strategia Spójności Narodowa Strategia Spójności (NSS)- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

7 7 Środki finansowe w NSS - Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSS w latach 2007-2013 wynosić będzie około 85,56 mld euro - Z tytułu realizacji NSS średniorocznie wydatkowanych będzie około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% PKB 67,3 mld euro pochodzi z budżetu UE 11,85 mld euro pochodzi z krajowych środków publicznych 6,4 mld euro pochodzi od podmiotów prywatnych

8 8 Cele NSRO będą realizowane za pomocą: Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Regionalnych Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw, projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych. Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSRO w latach 2007-2013 wyniesie około 85,56 mld euro. Realizacja NSS

9 9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna Programy krajowe 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Programy Operacyjne 2007-2013

10 10 Programy Operacyjne 2007-2013

11 11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel główny PO Kapitał Ludzki wynikający z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki

12 12 Cele szczegółowe PO KL: 1. Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 3. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 4. Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa 5. Wzrost spójności terytorialnej Program Operacyjny Kapitał Ludzki

13 13 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc Techniczna Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki Priorytety PO KL komponent centralny komponent regionalny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

14 14 Regionalny Program Operacyjny Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

15 15 Cele szczegółowe RPO 1. Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy 2. Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie 3. Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu 4. Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno - gospodarczego 5. Ochrona oraz poprawa jakości środowiska 6. Wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa 7. Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego. 8. Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy 9. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

16 16 Priorytet X Pomoc Techniczna Priorytety RPO Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Priorytet III Turystyka Priorytet IV Kultura Priorytet V Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Priorytet VII Transport Priorytet VII Infrastruktura edukacyjna Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

17 17 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Cel główny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

18 18 Cele szczegółowe PO IG 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

19 19 Priorytet IX Pomoc Techniczna Priorytety PO IG Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Priorytet III Kapitał dla innowacji Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet V Dyfuzja innowacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Oś priorytetowa VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

20 20 Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko (PO IiŚ) Cel główny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

21 21 Cele szczegółowe PO IiŚ 1.Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego 2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu. 3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii. 4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. 5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. 6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

22 22 Priorytet IX Pomoc Techniczna Priorytety PO IiŚ Oś I Gospodarka wodno-ściekowa Oś II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni wód Oś III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Oś V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Oś VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Oś VII Transport przyjazny środowisku Oś VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Oś IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Oś X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Oś XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Oś XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Oś XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego

23 23 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Cel główny Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej: Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

24 24 Cele szczegółowe PO RPW 1. Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. 2. Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej. 3. Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich. 4. Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej. 5. Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu. 6. Optymalizacja procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

25 25 Priorytet IX Pomoc Techniczna Osie priorytetowe PO RPW Oś priorytetowa I nowoczesna gospodarka Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Oś priorytetowa III Wojewódzkie ośrodki wzrostu Oś priorytetowa IV Infrastruktura transportowa Oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

26 26 Instytucje zaangażowane w realizację Programów Operacyjnych Instytucje zarządzające: -Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Zarządy województw Instytucje pośredniczące -właściwi ministrowie -urzędy marszałkowskie -wojewódzkie urzędy pracy

27 27 Strony związane z funduszami www.efs.wup-katowice.pl www.rpo.silesia-region.pl www.efs.silesia-region.pl www.funduszestrukturalne.pl www.katowice.roefs.pl www.zporr.silesia-region.pl

28 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne UE. 2 Fundusze unijne na lata 2007-2013 – nowy plan Marshala Wraz z wejściem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Polska stała się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google