Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 19 czerwca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 19 czerwca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 19 czerwca 2007 r.

2 Podstawy Prawne PO KL Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności Rozporządzenie nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sześciu programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności (NSRO) na lata 2007 – 2013 Jest jednym z sześciu programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności (NSRO) na lata 2007 – 2013 Obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 – 2013 Obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 – 2013 Ukonkretnienie zapisów będzie stanowił Załącznik do KL przyjmowany na poziomie krajowym – Szczegółowy opis priorytetów PO KL Ukonkretnienie zapisów będzie stanowił Załącznik do KL przyjmowany na poziomie krajowym – Szczegółowy opis priorytetów PO KL Maksymalne dofinansowanie – 85 %w ramach EFS Maksymalne dofinansowanie – 85 %w ramach EFS Pozwala na wzajemne finansowanie działań z EFS i EFRR na poziomie 10 % w ramach priorytetu (cross financing) Pozwala na wzajemne finansowanie działań z EFS i EFRR na poziomie 10 % w ramach priorytetu (cross financing)

4 Finansowanie PO Kapitał Ludzki Podział środków finansowych w ramach PO KL Całość środków – 9,7 mld Euro EFS Komponent centralny: 40 % Komponent centralny: 40 % Komponent regionalny: 60 % Euro Komponent regionalny: 60 % Euro W tym: Alokacja dla Województwa Śląskiego: Euro

5 Algorytm podziału środków EFS pomiędzy regiony Algorytm 40/15/25/10/10 bazujący na: liczbie mieszkańców w województwie (40%) liczbie mieszkańców w województwie (40%) liczbie małych i średnich przedsiębiorstw (15%) liczbie małych i średnich przedsiębiorstw (15%) liczbie zarejestrowanych bezrobotnych (25%) liczbie zarejestrowanych bezrobotnych (25%) liczbie osób utrzymujących się z rolnictwa na 100 ha ziem uprawnych, w stosunku do osób utrzymujących się z rolnictwa w regionie (10%) liczbie osób utrzymujących się z rolnictwa na 100 ha ziem uprawnych, w stosunku do osób utrzymujących się z rolnictwa w regionie (10%) zróżnicowaniu regionalnym poziomu PKB na 1 mieszkańca (10%) zróżnicowaniu regionalnym poziomu PKB na 1 mieszkańca (10%)

6 Priorytety PO Kapitał Ludzki Komponent centralnyKomponent regionalny I.Zatrudnienie i integracja społeczna II.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III.Wysoka jakość oświaty III.Wysoka jakość systemu oświaty IV.Szkolnictwo wyższe i nauka V.Dobre rządzenie VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII.Promocja integracji społecznej VIII.Regionalne kadry gospodarki IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

7 Cele PO Kapitał Ludzki Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe: ­ Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy ­ Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego ­ Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa ­ Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa ­ Wzrost spójności terytorialnej

8 System instytucjonalny PO KL Instytucja Zarządzająca MRR Instytucje Pośredniczące: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I i II), Ministerstwo Zdrowia (Priorytety II), Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Priorytet V) samorządy województw (Priorytety VI–IX). Instytucje Pośredniczące II stopnia

9 System instytucjonalny PO KL w województwie śląskim Instytucja Zarządzająca MRR Instytucja Pośrednicząca URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Instytucje Pośredniczące II stopnia WOJEWÓDZKI URZAD PRACY

10 ROLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Zarządzanie priorytetami VI-IX PO KL; Przygotowanie strategii wdrażania priorytetów VI-IX PO KL; Przygotowanie procedur wdrażania priorytetów; Uszczegółowienie kryteriów wyboru projektów w oparciu o wytyczne IZ; Przygotowanie szczegółowego opisu systemu określającego organizację i procedury dla wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL; Ocena proponowanych do realizacji projektów w ramach PO KL; Podejmowanie decyzji o współfinansowaniu wybranego do realizacji projektu oraz podpisywanie umów z beneficjentami; Monitorowanie postępów realizacji umów; Weryfikacja kwalifikowalności wydatków;

11 ROLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ cd. Prowadzenie kontroli realizowanych projektów i przekazywanie wyników tej kontroli do Instytucji Zarządzającej PO KL; Prowadzenie kontroli systemowych w Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia Nadzór nad działalnością IP 2 w zakresie wdrażania PO KL; Prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji priorytetów VI-IX w ramach PO KL; Opracowywanie prognoz wydatków oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji priorytetów; Ewaluacja priorytetów VI-IX PO KL; Prowadzenie działań promocyjnych i komunikacyjnych w ramach PO KL

12 PORÓWNANIE FINANSOWANIA W LATACH i DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO EFRR EUR (w ramach priorytetów I i III ZPORR) mld EUR (w ramach RPO) EUR (w ramach priorytetu II ZPORR EUR ( w ramach komponentu regionalnego PO KL)

13 Ważne strony internetowe

14 Dziękuję za uwagę Kontakt Anna Cekiera Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ul. Ligonia 46, Katowice Tel fax


Pobierz ppt "Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 19 czerwca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google