Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 19 czerwca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 19 czerwca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 19 czerwca 2007 r.

2 Podstawy Prawne PO KL Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności Rozporządzenie nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sześciu programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności (NSRO) na lata 2007 – 2013 Jest jednym z sześciu programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności (NSRO) na lata 2007 – 2013 Obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 – 2013 Obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 – 2013 Ukonkretnienie zapisów będzie stanowił Załącznik do KL przyjmowany na poziomie krajowym – Szczegółowy opis priorytetów PO KL Ukonkretnienie zapisów będzie stanowił Załącznik do KL przyjmowany na poziomie krajowym – Szczegółowy opis priorytetów PO KL Maksymalne dofinansowanie – 85 %w ramach EFS Maksymalne dofinansowanie – 85 %w ramach EFS Pozwala na wzajemne finansowanie działań z EFS i EFRR na poziomie 10 % w ramach priorytetu (cross financing) Pozwala na wzajemne finansowanie działań z EFS i EFRR na poziomie 10 % w ramach priorytetu (cross financing)

4 Finansowanie PO Kapitał Ludzki Podział środków finansowych w ramach PO KL Całość środków – 9,7 mld Euro EFS Komponent centralny: 40 % Komponent centralny: 40 % Komponent regionalny: 60 % - 6 651 740 312 Euro Komponent regionalny: 60 % - 6 651 740 312 Euro W tym: Alokacja dla Województwa Śląskiego: 738 062 125 Euro

5 Algorytm podziału środków EFS pomiędzy regiony Algorytm 40/15/25/10/10 bazujący na: liczbie mieszkańców w województwie (40%) liczbie mieszkańców w województwie (40%) liczbie małych i średnich przedsiębiorstw (15%) liczbie małych i średnich przedsiębiorstw (15%) liczbie zarejestrowanych bezrobotnych (25%) liczbie zarejestrowanych bezrobotnych (25%) liczbie osób utrzymujących się z rolnictwa na 100 ha ziem uprawnych, w stosunku do osób utrzymujących się z rolnictwa w regionie (10%) liczbie osób utrzymujących się z rolnictwa na 100 ha ziem uprawnych, w stosunku do osób utrzymujących się z rolnictwa w regionie (10%) zróżnicowaniu regionalnym poziomu PKB na 1 mieszkańca (10%) zróżnicowaniu regionalnym poziomu PKB na 1 mieszkańca (10%)

6 Priorytety PO Kapitał Ludzki Komponent centralnyKomponent regionalny I.Zatrudnienie i integracja społeczna II.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III.Wysoka jakość oświaty III.Wysoka jakość systemu oświaty IV.Szkolnictwo wyższe i nauka V.Dobre rządzenie VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII.Promocja integracji społecznej VIII.Regionalne kadry gospodarki IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

7 Cele PO Kapitał Ludzki Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe: ­ Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy ­ Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego ­ Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa ­ Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa ­ Wzrost spójności terytorialnej

8 System instytucjonalny PO KL Instytucja Zarządzająca MRR Instytucje Pośredniczące: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I i II), Ministerstwo Zdrowia (Priorytety II), Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Priorytet V) samorządy województw (Priorytety VI–IX). Instytucje Pośredniczące II stopnia

9 System instytucjonalny PO KL w województwie śląskim Instytucja Zarządzająca MRR Instytucja Pośrednicząca URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Instytucje Pośredniczące II stopnia WOJEWÓDZKI URZAD PRACY

10 ROLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Zarządzanie priorytetami VI-IX PO KL; Przygotowanie strategii wdrażania priorytetów VI-IX PO KL; Przygotowanie procedur wdrażania priorytetów; Uszczegółowienie kryteriów wyboru projektów w oparciu o wytyczne IZ; Przygotowanie szczegółowego opisu systemu określającego organizację i procedury dla wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL; Ocena proponowanych do realizacji projektów w ramach PO KL; Podejmowanie decyzji o współfinansowaniu wybranego do realizacji projektu oraz podpisywanie umów z beneficjentami; Monitorowanie postępów realizacji umów; Weryfikacja kwalifikowalności wydatków;

11 ROLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ cd. Prowadzenie kontroli realizowanych projektów i przekazywanie wyników tej kontroli do Instytucji Zarządzającej PO KL; Prowadzenie kontroli systemowych w Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia Nadzór nad działalnością IP 2 w zakresie wdrażania PO KL; Prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji priorytetów VI-IX w ramach PO KL; Opracowywanie prognoz wydatków oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji priorytetów; Ewaluacja priorytetów VI-IX PO KL; Prowadzenie działań promocyjnych i komunikacyjnych w ramach PO KL

12 PORÓWNANIE FINANSOWANIA W LATACH 2004-2006 i 2007-2013 DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO 2004-20062007-2013EFRR 237 134 498 EUR (w ramach priorytetów I i III ZPORR) 1 570 mld EUR (w ramach RPO) 42 826 555 EUR (w ramach priorytetu II ZPORR 738 062 125 EUR ( w ramach komponentu regionalnego PO KL)

13 Ważne strony internetowe www.mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.efs.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.silesia-region.pl www.silesia-region.pl www.wup-katowice.pl www.wup-katowice.pl

14 Dziękuję za uwagę Kontakt Anna Cekiera Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice Tel. 032 207 83 77 fax. 032 255 37 58 efs@silesia-region.placekiera@silesia-region.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 19 czerwca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google