Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplikowanie o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przykładzie SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Wojciech Pander CASE-Doradcy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplikowanie o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przykładzie SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Wojciech Pander CASE-Doradcy."— Zapis prezentacji:

1 Aplikowanie o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przykładzie SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Wojciech Pander CASE-Doradcy

2 Agenda wystąpienia Wprowadzenie Dokumenty programowe Pomoc publiczna Kategorie kosztów Generator Wniosków Załączniki Jak i gdzie składać wnioski

3 Działanie 2.3 SPO WKP Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (komplementarne działania to działania SPO WKP oraz 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)

4 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje – projekty: działania modernizacyjne w MSP prowadzące do wprowadzenia znaczącej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej zastosowanie i wykorzystanie ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP

5 Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny dotyczyć wprowadzanej przez nich innowacji produktowej lub procesowej. Przez innowację należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji

6 Dokumenty programowe Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata (Dz. U. Nr 197, Poz. 2023) Podręcznik beneficjenta Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach SPO-WKP (www.parp.gov.pl) Instrukcja wypełniania wniosków – Generator Wniosków

7 Problemy pojawiają się w związku z: Pomocą publiczną Kategoriami kosztów w projekcie

8 Pomoc publiczna…

9 Pomoc publiczna Pomoc de minimis – pomoc regionalna (na nowe inwestycje) Pułapy pomocy zł – zł Maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi: 30% dla Warszawy i Poznania, 40% dla Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta i 50% dla pozostałych terenów Polski (decyduje lokalizacja inwestycji)

10 Kategorie kosztów

11 Kategorie kosztów w projektach Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane

12 Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji Projektu, nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Wydatkami kwalifikującymi się w ramach Działania są wydatki w cenach netto, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 sierpnia 2004 r w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP (Dz. U. Nr 195, poz. 2010)

13 Przykładowe koszty kwalifikowane Zakup nowych środków trwałych Zakup używanych środków trwałych Zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii Instalacja i uruchomienie środków trwałych (bez szkoleń z obsługi) Zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem Zakup robót i materiałów budowlanych Usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są związane bezpośrednio z realizacją przedsięwzięcia

14 Generator Wniosków

15 Lista załączników Biznesplan inwestycji Ocena oddziaływania na środowisko Ostatnie przyjęte i zatwierdzone sprawozdanie finansowe Aktualny odpis z KRS Aktualne zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości Informacja o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie ostatnich trzech lat Informacja o zaliczeniu przedsiębiorcy do jednego z sektorów wrażliwych, zgodnie z przepisami o pomocy publicznej Tytuł prawny do własności przemysłowej (jeśli dotyczy) Wycena gruntu sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę, stwierdzająca, ze przedstawiona we wniosku cena nie przekracza ceny rynkowej

16 Gotowy wniosek wraz z załącznikami składamy w Regionalnej Instytucji Finansującej (Agencja Rozwoju Regionalnego MARR) w oryginale, dwóch kopiach i na nośniku elektronicznym (CD-ROM)

17 NSRO

18 Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka Priorytet 2 Badania i rozwój technologii Priorytet 3 Kapitał dla innowacji Priorytet 4 Inwestycje Priorytet 5 Kooperacja Priorytet 6 Infrastruktura sfery B+R

19 Dziękuję bardzo za uwagę


Pobierz ppt "Aplikowanie o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przykładzie SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Wojciech Pander CASE-Doradcy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google