Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie innowacji w okresie 2007 - 2013 – przegląd rozwiązań wspierających innowacyjność przedsiębiorstw zaplanowanych w Programach Operacyjnych Tomasz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie innowacji w okresie 2007 - 2013 – przegląd rozwiązań wspierających innowacyjność przedsiębiorstw zaplanowanych w Programach Operacyjnych Tomasz."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie innowacji w okresie 2007 - 2013 – przegląd rozwiązań wspierających innowacyjność przedsiębiorstw zaplanowanych w Programach Operacyjnych Tomasz NOWAKOWSKI Warszawa, 29 stycznia 2007 r.

2 Innowacyjność BADANIA I ROZWÓJ INNOWACYJNOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 Innowacyjność – budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy Gospodarka Oparta na Wiedzy Gospodarka Oparta na Wiedzy- głównym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw (głównie MŚP) są: - wiedza (B+R) oraz przedsięwzięcia innowacyjne (technologiczne i organizacyjne) - szybki rozwój dziedzin gospodarki, związanych z przetwarzaniem informacji i rozwojem nauki - rozwój technik i usług Społeczeństwa Informacyjnego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4 Innowacyjność w Unii Europejskiej 2005 SII – FINLANDIA (0,68) 2 MIEJSCE WŚRÓD UE-25 2005 SII – WĘGRY (0,31) 15 MIEJSCE WŚRÓD UE-25 2005 SII – POLSKA (0,23) 21 MIEJSCE WŚRÓD UE-25 27 MIEJSCE WŚRÓD 33 PAŃSTW OECD Summary innovation index (SII) 2005

5 Wyzwania dla Polski w zakresie innowacyjności Celem głównym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, 2007-2013 jest: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Do tego konieczny jest: wzrost innowacyjności gospodarki transfer technologii podniesienie jakości kapitału ludzkiego – budowa i rozwój kadr dla nowoczesnej gospodarki tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie w sektorze wysokich technologii Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6 Cele polityki innowacyjnej Cele polityki innowacyjnej: -zwiększenie wpływu nauki na rozwój gospodarczy: prowadzenie prac B+R, których wyniki przyczynią się do rozwoju gospodarczego nacisk na zwiększoną współpracę jednostek naukowych, przedsiębiorców, w tym MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu -wzrost efektywności prowadzonej polityki B+R -podniesienie konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw -wsparcie rozwoju młodych naukowców Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 Podział środków na PO w ramach NSRO, 2007-2013

8 Finansowanie innowacji w ramach Programów Operacyjnych, 2007-2013 Wsparcie w zakresie innowacyjności będzie udzielane głównie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych a także Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wsparcie dla kadr nowoczesnej gospodarki Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

9 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

10 Cele szczegółowe PO IG: 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Cele Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11 Beneficjenci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (% planowanego wsparcia ) Przedsiębiorcy, w tym MŚP (45,80%) Jednostki naukowo – badawcze (23,05%) Jednostki administracji centralnej i obywatele (16,96%) Instytucje Otoczenia Biznesu i ich sieci (10,8%) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Beneficjenci Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12 Alokacja na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ogółem 9 711 629 740 EUR w tym 8 254 885 280 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Alokacja Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13 Osie priorytetowe PO IG Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś priorytetowa 2. – Infrastruktura sfery B+R Oś priorytetowa 3. – Kapitał dla innowacji Oś priorytetowa 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Oś priorytetowa 5. – Dyfuzja innowacji Oś priorytetowa 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Oś priorytetowa 7. – Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Osie priorytetowe Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

14 Wsparcie dla MSP (2) W ramach PO Innowacyjna Gospodarka udzielane będzie wsparcie dla przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności, realizowanych przez przedsiębiorców, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki administracji centralnej. Na działania mające na celu bezpośrednio podniesienie innowacyjności przeznaczonych zostanie ok. 70% całkowitej alokacji na PO IG – ok. 6 797 mln euro Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Wsparcie innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15 Wsparcie dla MSP (2) Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości –Dotacje dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w zakresie nowych inwestycji oraz projektów doradczych (nabycie rozwiązań technologicznych / organizacyjnych) –Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki –Nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym w sektorze produkcyjnym i usługowym, a zwłaszcza w badawczo - rozwojowym Wsparcie dla prac B+R zamawianych przez przedsiębiorców –Projekty dotyczące przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, prowadzone przez przedsiębiorców/grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub z jednostkami naukowymi) Działania wspierające innowacyjność przedsiębiorstw w ramach PO IG Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

16 Wsparcie dla MSP (2) -Wsparcie projektów celowych – realizacja przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzonych przez przedsiębiorców, które mają na celu podniesienie innowacyjności dzięki wykorzystaniu w praktyce rezultatów prac B+R zrealizowanych w odpowiedzi na ich specyficzne potrzeby. Dodatkowo wsparciem zostanie objęte wdrożenie wyników tych prac - Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działania w zakresie - wiedza i innowacje Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

17 Wsparcie dla MSP (2) - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działania w zakresie - wiedza i innowacje Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym – I etap: projekty z zakresu preinkubacji (poszukiwanie i ocena innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, prace przygotowawcze do utworzenia nowego przedsiębiorstwa) – II etap: dofinansowanie nowopowstałych przedsiębiorstw Wsparcie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach Wsparcie świadczenia usług elektronicznych między przedsiębiorstwami (business to business - B2B)

18 Wsparcie dla MSP (2) - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działania w zakresie - wiedza i innowacje Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu (m. in. parków naukowo- technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii Wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka – dokapitalizowanie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, zwłaszcza funduszy inwestujących w początkowych etapach wzrostu – seed capital –refundacja części kosztów zarządzania funduszem

19 Regionalne Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne mają na celu podnoszenie konkurencyjności regionów między innymi poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz budowę społeczeństwa informacyjnego Wsparcie przeznaczone zostanie, m.in. na rozwój lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości, projekty B+R realizowane przez przedsiębiorców, w tym MŚP, we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz powstawanie lokalnych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Na ten cel przeznaczone zostanie ok. 24,6% całkowitej alokacji na 16 RPO – ok. 3 906,43 mln euro Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

20 Rozwiązania innowacyjne w MŚP wspierane w ramach RPO: - nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nie opatentowanej wiedzy technicznej - zakup / wdrożenie wyników prac B+R lub praw własności przemysłowej - wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach - wsparcie organizacyjne i finansowe dla patentowania własnych rozwiązań technologicznych - wsparcie inwestycji generujących innowacyjne produkty i usługi, procesy wytwarzania, systemów organizacyjnych i rozwiązania rynkowe, innowacyjne co najmniej w skali regionu - wsparcie specjalistycznego doradztwa dla MŚP przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych - tworzenie platform produktowo-technologicznych Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie dla przedsiębiorstw Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

21 Rozwijanie regionalnej sieci transferu technologii w RPO: 1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych: 2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych: -tworzenie i rozwijanie regionalnych sieci transferu wiedzy, w tym wsparcie funkcjonowania systemu zbierania, przetwarzania, upowszechniania i wymiany danych i informacji nt. innowacji -udział w istniejących lub tworzenie nowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci współpracy w obszarze innowacji pomiędzy firmami, organizacjami przedsiębiorców,instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami B+R, uczelniami -usługi podnoszące gotowość inwestycyjną i kredytową firm oraz specjalistyczne doradztwo przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych; -wsparcie regionalnego forsightu Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

22 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wsparcie dla przedsiębiorstw Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (ogółem 477,3 mln euro) - ponadregionalne szkolenia oraz doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr (ogółem 161,3 mln euro) - podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników instytucji świadczących usługi dla firm (m.in. studia podyplomowe, wizyty studyjne i staże) - podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników instytucji szkoleniowych (trenerów i wykładowców) w zakresie doradztwa dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw Transfer wiedzy (ogółem 238,2 mln euro): - tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym.

23 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Finansowanie innowacji w okresie 2007 - 2013 – przegląd rozwiązań wspierających innowacyjność przedsiębiorstw zaplanowanych w Programach Operacyjnych Tomasz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google