Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Możliwości finansowania rozwoju nowoczesnych technologii edukacyjnych ze środków UE w latach 2007 – 2013 Marek Szczepański Zastępca Prezesa PSDB.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Możliwości finansowania rozwoju nowoczesnych technologii edukacyjnych ze środków UE w latach 2007 – 2013 Marek Szczepański Zastępca Prezesa PSDB."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Możliwości finansowania rozwoju nowoczesnych technologii edukacyjnych ze środków UE w latach 2007 – 2013 Marek Szczepański Zastępca Prezesa PSDB Sp. z o.o. Warszawa, 19 lutego 2007

3 3 Zakres prezentacji Nowy okres programowania funduszy UE (lata 2007 – 2013) Planowane zasady wykorzystania funduszy UE w Polsce Możliwości finansowania rozwoju nowoczesnych technologii edukacyjnych ze środków UE Podsumowanie

4 4 Nowy okres programowania polityki spójności UE (lata 2007 – 2013) Powiązanie ze Strategią Lizbońską Liczba i zakres interwencji funduszy (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR, Europejski Fundusz Społeczny - EFS i Fundusz Spójności) Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na rzecz spójności Nowy układ celów (m.in. Cel Konwergencja) Rola państw członkowskich (m.in. opracowanie dokumentu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)

5 5 Podstawy programowania funduszy UE w Polsce Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy operacyjne (krajowe i regionalne) Dokument Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

6 6 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Dokument Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności (NSRO) przyjęty przez Radę Ministrów i przesłany do Komisji Europejskiej Cel strategiczny NSRO - tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

7 7 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia - cd. Cele horyzontalne NSRO 1.Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa 2.Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej 3.Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski

8 8 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia - cd. 4.Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług 5.Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 6.Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

9 9 Układ programów operacyjnych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR i Fundusz Spójności Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – EFRR Program Operacyjny Kapitał Ludzki – EFS 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – EFRR

10 10 Układ programów operacyjnych cd. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR Program Operacyjny Pomoc Techniczna – EFRR Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR

11 11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel główny Programu umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

12 12 PO Kapitał Ludzki - cd. Program składa się z jedenastu Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym, w tym: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

13 13 PO Kapitał Ludzki – cd. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy –Typ projektu: zwiększanie dostępności usług rynku pracy m.in. poprzez stosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz tworzenie publicznej sieci dostępu do baz danych o rynku pracy

14 14 PO Kapitał Ludzki – cd. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.1 Wysoka jakość kształcenia w systemie oświaty –Typ projektu: opracowanie i upowszechnienie programów i materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość (w tym e-learningu)

15 15 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny Programu Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Program składa się z ośmiu priorytetów / osi priorytetowych, w tym: Priorytet III Kapitał dla innowacji Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Priorytet VII Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego

16 16 PO Innowacyjna Gospodarka - cd. Priorytet III Kapitał dla innowacji Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP - Typ projektu: wsparcie programów szkoleniowych, seminariów dla prywatnych inwestorów w tym dla nowych aniołów biznesu w zakresie inwestycji w przedsiębiorców

17 17 PO Innowacyjna Gospodarka -cd. Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R - Typ projektu: wspieranie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produktach i usługach (zakup środków trwałych, zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych, opracowania aktualizacji i doskonalenia oprogramowania)

18 18 PO Innowacyjna Gospodarka - cd. Priorytet VII Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Typy projektów: – wsparcie dla przedsiębiorstw (także nowo tworzonych) świadczących e-usługi lub udostępniających treści cyfrowe, także na potrzeby lokalnej społeczności – wspieranie e-usług między przedsiębiorstwami – wspieranie działań z zakresu e-integracji

19 19 Regionalne programy operacyjne – planowany podział Regionalne Programy Operacyjne - 15,9 mld euro z EFRR W tym inwestycje na rzecz społeczeństwa informacyjnego - 1,27 mld euro (8% środków) ponad 610 mln euro (3,8%) - infrastruktura telekomunikacyjna, w tym łącza szerokopasmowe ponad 320 mln euro (prawie 2%) - na usługi i aplikacje dla obywateli (e- zdrowie, e- administracja, e- edukacja, e- integracja, itp.) 170 mln euro (1,1%) - technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.) około 130 mln euro (0,8%) - usługi i aplikacje dla MSP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci, itp.)

20 20 Podsumowanie Nie ma jednego, wyodrębnionego źródła finansowania rozwoju nowoczesnych technologii edukacyjnych Możliwości rozwoju takich technologii przewidują różne schematy pomocy Kluczowe znaczenie mają zapisy dokumentu Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego

21 21 PSDB Sp. z o.o. ul. Sienna 75 00-833 Warszawa tel.: 022 551 74 04 fax: 022 551 74 39 www.psdb.com.pl e-mail: psdb@psdb.com.pl


Pobierz ppt "1. 2 Możliwości finansowania rozwoju nowoczesnych technologii edukacyjnych ze środków UE w latach 2007 – 2013 Marek Szczepański Zastępca Prezesa PSDB."

Podobne prezentacje


Reklamy Google