Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE INICJATYW KLASTROWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE INICJATYW KLASTROWYCH"— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE INICJATYW KLASTROWYCH
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Copyright © by WARR SA Wroclaw Regional Development Agency WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FINANSOWANIE INICJATYW KLASTROWYCH PROF. DR INŻ. HAB. JANUSZ ZALESKI WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. & POLITECHNIKA WROCŁAWSKA MIEJSCE, KIELCE 23 CZERWCA 2008. Projekt pn. „Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”.

2 PLAN PREZENTACJI I PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PLAN PREZENTACJI I PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG ) II REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (RPOWŚ ) III PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007 – 2013 IV SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (RPOWŚ ) V PODSUMOWANIE

3 INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA WKŁAD WSPÓLNOTOWY: Euro KRAJOWY WKŁAD PUBLICZNY: Euro OGÓŁEM: Euro ( dla MŚP: Euro ) PO IG

4 INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Cel główny PO IG: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wsparcie bezpośrednie dla przedsiębiorstw: - wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności, - wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki, budowę otoczenia sprzyjającego rozwojowi innowacyjnych przedsiębiorstw: - instytucje otoczenia biznesu, - infrastruktura i projekty B+R – uczelnie, JBR-y, parki technologiczne, - instrumenty finansowe, - systemy IT: biznes-administracja, B2B, e-commerce. PO IG

5 PO IG 2007-2013 – STRUKTURA CELÓW
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PO IG – STRUKTURA CELÓW PO IG

6 OSIE PRIORYTETOWE PO IG 2007 - 2013
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OSIE PRIORYTETOWE PO IG PO IG

7 OŚ PRIORYTETOWA 5: Dyfuzja innowacji
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 5: Dyfuzja innowacji Cele priorytetu Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w szczególności wspólnych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i doradczym przyczyniających się do łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami. Wzmocnienie sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji o zasięgu ogólnokrajowym, działających na rzecz wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PO IG

8 OŚ PRIORYTETOWA 5: Dyfuzja innowacji
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 5: Dyfuzja innowacji Cel działania: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi. Działania w ramach priorytetu 5: 5.1. Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną PO IG

9 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY DZIAŁANIE 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Alokacja finansowa na działanie ogółem: EURO Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na rozwój powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki: zapewnia udział w projekcie co najmniej 10 przedsiębiorców, nie mniej niż połowa uczestników powiązania kooperacyjnego, na rzecz którego realizowany jest projekt to MŚP, udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie kooperacyjne, wynosi ogółem co najmniej 30%. PO IG

10 Koordynator powiązania kooperacyjnego
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY DZIAŁANIE 5.1 Koordynator powiązania kooperacyjnego Koordynatorem powiązania kooperacyjnego może być: fundacja, stowarzyszenie zarejestrowane, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka badawczo – rozwojowa, organizacja przedsiębiorców. Podstawowym przedmiotem działalności ww. podmiotów musi być realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z organizacjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi. PO IG

11 Beneficjenci i grupy docelowe
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY DZIAŁANIE 5.1 Beneficjenci i grupy docelowe Beneficjenci Koordynator powiązania kooperacyjnego. Grupy docelowe Grupy przedsiębiorców (np. konsorcja), w tym: Klastry innowacyjne (w tym eksportowe) Łańcuchy produkcyjne MŚP i dużych przedsiębiorców, Sieci technologiczne (MŚP i jednostki badawcze), Platformy technologiczne Spółdzielnie produkcyjne (,,kooperatywy”, grupy producenckie), Spółdzielnie rzemieślnicze. PO IG

12 Wsparcie dla projektów
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY DZIAŁANIE 5.1 Wsparcie dla projektów Wsparcie otrzymają projekty obejmujące m.in: zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją, doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń, zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzania testów), budowę i rozbudowę infrastruktury sieci szerokopasmowych, działania promocyjne powiązań kooperacyjnych w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu kooperacyjnym, zarządzenie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania kooperacyjnego, organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami powiązania kooperacyjnego. PO IG

13 DZIAŁANIE 5.1 Wielkość wsparcia
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY DZIAŁANIE 5.1 Wielkość wsparcia Maksymalna wartość udzielonego wsparcia: 1. Koordynator (brak pomocy publicznej): na część inwestycyjną 20 mln PLN, na koszty operacyjne i administracyjne – max. 5% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 2. Przedsiębiorcy (pomoc publiczna): na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP), na część doradczą dla dużych przedsiębiorstw 400 tys. PLN (50% wartości wydatków na doradztwo), korzystanie z usług / aktywów koordynatora powiązania kooperacyjnego (pomoc de minimis). PO IG

14 INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA PO IG

15 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WKŁAD WSPÓLNOTOWY: 725  Euro KRAJOWY WKŁAD PUBLICZNY: 128  Euro WKŁAD PRYWATNY: 102  Euro - OGÓŁEM: 956  Euro RPOWŚ

16 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Cel Generalny RPOWŚ to... ... poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki. W ramach celu generalnego mieści się sześć celów szczegółowych, do których realizacji prowadzić będzie sześć osi priorytetowych. Cel szczegółowy Programu jest równocześnie celem głównym osi priorytetowej. RPOWŚ

17 RPOWŚ 2007- 2013 - STRUKTURA CELÓW
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RPOWŚ STRUKTURA CELÓW RPOWŚ

18 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (1)
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 1: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (1) Środki dostępne: Euro Dobrze rozwijający się sektor przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych czynników wspomagających rozwój regionalnej gospodarki! Inkubatory przedsiębiorczości akademickiej i parki technologiczne jako organizacje wspomagające rozwój przedsiębiorczości, a zwłaszcza gospodarki opartej na wiedzy. RPOWŚ

19 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (2)
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 1: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (2) Cele osi priorytetowej: Wzmocnienie konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wzmocnienie inwestycyjne instytucji otoczenia biznesu oraz funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych. RPOWŚ

20 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (3)
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 1: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (3) Działania w ramach tej osi: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dostępne środki: Euro). Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (dostępne środki: Euro). Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych (dostępne środki: Euro. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (dostępne środki: Euro). RPOWŚ

21 POTENCJALNI BENEFICJENCI
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY POTENCJALNI BENEFICJENCI OSI PRIORYTETOWEJ 1: MŚP, grupy, konsorcja i klastry MŚP. Instytucje otoczenia biznesu. Partnerzy społeczni i gospodarczy. 4. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. RPOWŚ

22 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI, BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2: WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI, BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ORAZ WZROST POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO REGIONU Środki dostępne: Euro Kluczowymi czynnikami decydującymi o konkurencyjności gospodarki są: wysoki poziom innowacyjności przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie wiedzy i badań naukowych! RPOWŚ

23 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (2)
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2: WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (2) Wsparcie przedsięwzięć służących podniesieniu poziomu innowacyjności gospodarki województwa, szczególnie poprzez: wzmocnienie potencjału sektora badawczo-rozwojowego dla rozwoju przedsiębiorczości, intensyfikację współpracy instytucji badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami- transfer nowoczesnych technik i technologii oraz umiejętności ich wykorzystania. RPOWŚ

24 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (3)
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2: WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (3) Cele osi priorytetowej: 1. Poprawa powiązań pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności i gospodarką. Tworzenie i rozbudowa sieci teleinformatycznych oraz rozwój systemów usług elektronicznych, w tym dla podmiotów gospodarczych. Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych. 4. Poprawa wizerunku regionu, jego potencjału gospodarczego oraz turystycznego. RPOWŚ

25 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (5)
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (5) Do działań w ramach tej osi priorytetowej należą: Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” (dostępne środki: Euro). Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (dostępne środki: Euro). Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (dostępne środki: Euro). Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych (dostępne środki: Euro). RPOWŚ

26 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (6)
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (6) Beneficjenci osi: Instytucje otoczenia biznesu. Partnerzy społeczni i gospodarczy. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. RPOWŚ

27 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (7)
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (7) Beneficjenci osi priorytetowej 2 (cd.): 4. Szkoły wyższe (w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej), specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność naukowo-badawczą, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, jednostki wybrane w drodze przetargu, dostarczające usług użyteczności publicznej na zlecenie władz jednostek samorządu terytorialnego. 5. Administracja rządowa. 6. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej). RPOWŚ

28 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FINANSOWANIE RPOWŚ Tabela finansowa dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  w podziale na osie priorytetowe oraz źródła finansowania (w EUR) PROCENTOWY WKŁAD WSPÓLNOTOWY PROCENTOWY WKŁAD KRAJOWY OGÓŁEM OŚ PRIORYTETOWA 1 18% 54,4% 26,8% OŚ PRIORYTETOWA 2 14% 7,8% 12,5% 100% RPOWŚ

29 PROPOZYCJA ALOKACJI ŚRODKÓW W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROPOZYCJA ALOKACJI ŚRODKÓW W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH RPOWŚ

30 POZIOMY WSPÓŁFINANSOWANIA
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY POZIOMY WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFRR Oś priorytetowa 1 Współfinansowanie projektów ze środków EFRR wyniesie dla sektora MŚP do 50% wydatków kwalifikowanych, zaś dla pozostałych beneficjentów do 85% wydatków kwalifikowanych, przy zachowaniu zasad pomocy publicznej. Oś priorytetowa 2 Współfinansowanie projektów ze środków EFRR wyniesie do 85% wydatków kwalifikowanych, przy zachowaniu zasad pomocy publicznej. RPOWŚ

31 APLIKOWANIE O ŚRODKI W RAMACH RPOWŚ 2007- 2013
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY APLIKOWANIE O ŚRODKI W RAMACH RPOWŚ Proces aplikacyjny: Przedsiębiorca nie podlega procesowi preselekcji- należy przedstawić projekt z pełną dokumentacją. Składanie wniosków aplikacyjnych: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych (przygotowywanie i prowadzenie pełnej procedury naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów gospodarczych, czyli realizowanych w ramach Działań I i II Osi priorytetowej RPOWŚ (z wyłączeniem Działania 2.4).

32 ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ WKŁAD WSPÓLNOTOWY: 2 273  Euro KRAJOWY WKŁAD PUBLICZNY: Euro - OGÓŁEM: 2 675  Euro PO RPW

33 PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ STRUKTURA CELÓW € € € € € € PO RPW

34 I.4. PROMOCJA I WSPÓŁPRACA (KOMPONENT WSPÓŁPRACA)
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY I.4. PROMOCJA I WSPÓŁPRACA (KOMPONENT WSPÓŁPRACA) Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka ( Euro) I.1. Infrastruktura uczelni I.2. Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej I.3. Wspieranie innowacji I.4. Promocja i współpraca (ogółem: ,95 euro; wkład środków unijnych: ,45 euro, wkład środków publicznych krajowych: ,50 euro) Celem działania jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej. W ramach osi przewiduje się do realizacji przedsięwzięcia o zasięgu ponadregionalnym, oparte o wykorzystanie najlepszych doświadczeń, tzw. „best practices”, dla budowania stałych platform współpracy, w tym tworzenie i rozwój klastrów. PO RPW

35 TYPY PROJEKTÓW I.4. PROMOCJA I WSPÓŁPRACA (KOMPONENT WSPÓŁPRACA)
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY TYPY PROJEKTÓW I.4. PROMOCJA I WSPÓŁPRACA (KOMPONENT WSPÓŁPRACA) W zakresie tworzenia i rozwoju klastrów (projekty angażujące co najmniej dwa województwa Polski Wschodniej) Budowanie sieci współpracy dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej (np.identyfikacja i rozwój klastrów). Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN PO RPW

36 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY GŁÓWNI BENEFICJENCI DZIAŁANIA I.4. PROMOCJA I WSPÓŁPRACA (KOMPONENT WSPÓŁPRACA) jednostki samorządu terytorialnego; związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; organy administracji rządowej; przedsiębiorcy; instytucje ważne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym: - urzędy statystyczne, biura planowania przestrzennego; - instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestorów, izby gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości); uczelnie wyższe; jednostki naukowe. PO RPW

37 SCHEMAT ORGANIZACYJNY
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SCHEMAT ORGANIZACYJNY PO RPW PO RPW

38 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WKŁAD WSPÓLNOTOWY: Euro KRAJOWY WKŁAD PUBLICZNY: Euro WKŁAD PRYWATNY: 0 Euro - OGÓŁEM: Euro SPO KL

39 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel główny realizowany będzie poprzez: wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich przez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa SPO KL

40 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PO KL składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie: centralnym (Priorytety I – V), regionalnym (Priorytety VI – IX), oraz Priorytet X – Pomoc techniczna. SPO KL

41 PRIORYTETY REALIZOWANE CENTRALNIE
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PRIORYTETY REALIZOWANE CENTRALNIE I zatrudnienie i integracja społeczna (dostępne środki: EUR) II rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw (dostępne środki: EUR) III wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy (dostępne środki: EUR) IV dobre państwo (dostępne środki: EUR) V profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa (dostępne środki: EUR) SPO KL

42 PRIORYTETY REALIZOWANE REGIONALNIE
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PRIORYTETY REALIZOWANE REGIONALNIE VI rynek pracy otwarty dla wszystkich (dostępne środki: EUR) VII promocja integracji społecznej (dostępne środki: EUR) VIII regionalne kadry gospodarki (dostępne środki: EUR) IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (dostępne środki: EUR) SPO KL

43 POTENCJALNI BENEFICJENCI SPO KL 2007 - 2013
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY POTENCJALNI BENEFICJENCI SPO KL instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego SPO KL

44 STRUKTURA CELÓW SPO KL 2007- 2013
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY STRUKTURA CELÓW SPO KL SPO KL

45 PRIORYTET II Cele szczegółowe:
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Cele szczegółowe: Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą SPO KL

46 Cele szczegółowe (cd.):
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Cele szczegółowe (cd.): Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego Podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia SPO KL

47 W PODZIALE NA DZIAŁANIA (1)
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY BUDŻET PRIORYTETU II W PODZIALE NA DZIAŁANIA (1) SPO KL

48 W PODZIALE NA DZIAŁANIA (2)
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY BUDŻET PRIORYTETU II W PODZIALE NA DZIAŁANIA (2)

49 Regionalne kadry gospodarki
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Cele szczegółowe: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą Transfer wiedzy SPO KL

50 BUDŻET PRIORYTETU VIII W PODZIALE NA DZIAŁANIA
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY BUDŻET PRIORYTETU VIII W PODZIALE NA DZIAŁANIA SPO KL

51 APLIKOWANIE O ŚRODKI W RAMACH SPO KL 2007- 2013
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY APLIKOWANIE O ŚRODKI W RAMACH SPO KL CZĘŚĆ CENTRALNA: WDRAŻANIE POPRZEZ ISTNIEJĄCE JEDNOSTKI RIFF (PLAN PARP) CZĘŚĆ REGIONALNA: WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY SPO KL

52 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FINANSOWANIE SPO KL 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) 15% ze środków krajowych 11,5 mld euro – całość kwoty przewidziana na realizację Programu (w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro) SPO KL

53 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FINANSOWANIE SPO KL Tabela finansowa dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w podziale na priorytety oraz źródła finansowania (w euro) PROCENTOWY WKŁAD WSPÓLNOTOWY PROCENTOWY WKŁAD KRAJOWY OGÓŁEM PRIORYTET II 6,8% PRIORYTET VIII 13,9% 100% SPO KL

54 PODSUMOWANIE Czwartek, 12 czerwca 2008r.
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PODSUMOWANIE Czwartek, 12 czerwca 2008r.

55 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PROF. DR HAB. JANUSZ ZALESKI
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PROF. DR HAB. JANUSZ ZALESKI WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. & POLITECHNIKA WROCŁAWSKA UL. KOCHANOWSKIEGO 17 WROCŁAW Tel.: (+48 71) , Fax: (+48 71) Prezentacja przygotowana przez: mgr inż. Matylda Witek, WARR S.A. mgr inż. Tomasz Korf, WARR S.A.


Pobierz ppt "FINANSOWANIE INICJATYW KLASTROWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google