Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Copyright © 2003-2006 by WARR SA Wroclaw Regional Development Agency WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FINANSOWANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Copyright © 2003-2006 by WARR SA Wroclaw Regional Development Agency WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FINANSOWANIE."— Zapis prezentacji:

1 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Copyright © by WARR SA Wroclaw Regional Development Agency WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FINANSOWANIE INICJATYW KLASTROWYCH PROF. DR INŻ. HAB. JANUSZ ZALESKI WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. & POLITECHNIKA WROCŁAWSKA MIEJSCE, KIELCE 23 CZERWCA Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

2 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PLAN PREZENTACJI IPROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG ) II REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (RPOWŚ ) IIIPROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007 – 2013 IV SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (RPOWŚ ) V PODSUMOWANIE

3 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA WKŁAD WSPÓLNOTOWY: Euro - KRAJOWY WKŁAD PUBLICZNY: Euro OGÓŁEM: Euro ( dla MŚP: Euro ) PO IG

4 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Cel główny PO IG: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wsparcie bezpośrednie dla przedsiębiorstw: - wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności, - wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki, budowę otoczenia sprzyjającego rozwojowi innowacyjnych przedsiębiorstw: - instytucje otoczenia biznesu, - infrastruktura i projekty B+R – uczelnie, JBR-y, parki technologiczne, - instrumenty finansowe, - systemy IT: biznes-administracja, B2B, e-commerce. PO IG

5 PO IG – STRUKTURA CELÓW WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PO IG

6 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PO IG OSIE PRIORYTETOWE PO IG

7 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PO IG OŚ PRIORYTETOWA 5: Dyfuzja innowacji Cele priorytetu Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w szczególności wspólnych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i doradczym przyczyniających się do łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami. Wzmocnienie sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji o zasięgu ogólnokrajowym, działających na rzecz wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

8 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY Działania w ramach priorytetu 5: 5.1. Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 5.2.Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną PO IG Cel działania: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi. OŚ PRIORYTETOWA 5: Dyfuzja innowacji

9 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PO IG Alokacja finansowa na działanie ogółem: EURO DZIAŁANIE 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na rozwój powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki: zapewnia udział w projekcie co najmniej 10 przedsiębiorców, nie mniej niż połowa uczestników powiązania kooperacyjnego, na rzecz którego realizowany jest projekt to MŚP, udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie kooperacyjne, wynosi ogółem co najmniej 30%.

10 Koordynatorem powiązania kooperacyjnego może być: fundacja, stowarzyszenie zarejestrowane, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka badawczo – rozwojowa, organizacja przedsiębiorców. Podstawowym przedmiotem działalności ww. podmiotów musi być realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z organizacjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi. WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PO IG DZIAŁANIE 5.1 Koordynator powiązania kooperacyjnego

11 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PO IG DZIAŁANIE 5.1 Beneficjenci i grupy docelowe Beneficjenci Koordynator powiązania kooperacyjnego. Grupy docelowe Grupy przedsiębiorców (np. konsorcja), w tym: Klastry innowacyjne (w tym eksportowe) Łańcuchy produkcyjne MŚP i dużych przedsiębiorców, Sieci technologiczne (MŚP i jednostki badawcze), Platformy technologiczne Spółdzielnie produkcyjne (,,kooperatywy, grupy producenckie), Spółdzielnie rzemieślnicze.

12 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PO IG Wsparcie otrzymają projekty obejmujące m.in: 1.zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją, 2.doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; 3.udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń, 4.zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzania testów), 5.budowę i rozbudowę infrastruktury sieci szerokopasmowych, 6.działania promocyjne powiązań kooperacyjnych w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu kooperacyjnym, 7.zarządzenie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania kooperacyjnego, 8.organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami powiązania kooperacyjnego. DZIAŁANIE 5.1 Wsparcie dla projektów

13 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PO IG DZIAŁANIE 5.1 Wielkość wsparcia Maksymalna wartość udzielonego wsparcia: 1. Koordynator (brak pomocy publicznej): na część inwestycyjną 20 mln PLN, na koszty operacyjne i administracyjne – max. 5% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 2. Przedsiębiorcy (pomoc publiczna): na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP), na część doradczą dla dużych przedsiębiorstw 400 tys. PLN (50% wartości wydatków na doradztwo), korzystanie z usług / aktywów koordynatora powiązania kooperacyjnego (pomoc de minimis).

14 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA PO IG

15 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WKŁAD WSPÓLNOTOWY: Euro - KRAJOWY WKŁAD PUBLICZNY: Euro - WKŁAD PRYWATNY: Euro OGÓŁEM: Euro RPOWŚ

16 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Cel Generalny RPOWŚ to poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki. RPOWŚ W ramach celu generalnego mieści się sześć celów szczegółowych, do których realizacji prowadzić będzie sześć osi priorytetowych. Cel szczegółowy Programu jest równocześnie celem głównym osi priorytetowej.

17 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RPOWŚ RPOWŚ STRUKTURA CELÓW

18 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 1: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (1) Środki dostępne: Euro Dobrze rozwijający się sektor przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych czynników wspomagających rozwój regionalnej gospodarki! RPOWŚ Inkubatory przedsiębiorczości akademickiej i parki technologiczne jako organizacje wspomagające rozwój przedsiębiorczości, a zwłaszcza gospodarki opartej na wiedzy.

19 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RPOWŚ Cele osi priorytetowej: 1. Wzmocnienie konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 2. Wzmocnienie inwestycyjne instytucji otoczenia biznesu oraz funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych. OŚ PRIORYTETOWA 1: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (2)

20 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 1: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (3) RPOWŚ Działania w ramach tej osi: 1.Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dostępne środki: Euro). 2.Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (dostępne środki: Euro). 3.Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych (dostępne środki: Euro. 4.Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (dostępne środki: Euro).

21 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RPOWŚ POTENCJALNI BENEFICJENCI OSI PRIORYTETOWEJ 1: 1.MŚP, grupy, konsorcja i klastry MŚP. 2.Instytucje otoczenia biznesu. 3.Partnerzy społeczni i gospodarczy. 4. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.

22 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RPOWŚ OŚ PRIORYTETOWA 2: WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI, BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ORAZ WZROST POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO REGIONU Środki dostępne: Euro Kluczowymi czynnikami decydującymi o konkurencyjności gospodarki są: wysoki poziom innowacyjności przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie wiedzy i badań naukowych!

23 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2: WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (2) RPOWŚ Wsparcie przedsięwzięć służących podniesieniu poziomu innowacyjności gospodarki województwa, szczególnie poprzez: -wzmocnienie potencjału sektora badawczo-rozwojowego dla rozwoju przedsiębiorczości, -intensyfikację współpracy instytucji badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami- transfer nowoczesnych technik i technologii oraz umiejętności ich wykorzystania.

24 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2: WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (3) Cele osi priorytetowej: 1. Poprawa powiązań pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności i gospodarką. 2.Tworzenie i rozbudowa sieci teleinformatycznych oraz rozwój systemów usług elektronicznych, w tym dla podmiotów gospodarczych. 3.Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych. 4. Poprawa wizerunku regionu, jego potencjału gospodarczego oraz turystycznego. RPOWŚ

25 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (5) Do działań w ramach tej osi priorytetowej należą: 1.Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój (dostępne środki: Euro). 2.Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (dostępne środki: Euro). 3.Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (dostępne środki: Euro). 4.Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych (dostępne środki: Euro). RPOWŚ

26 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (6) Beneficjenci osi: 1.Instytucje otoczenia biznesu. 2.Partnerzy społeczni i gospodarczy. 3.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. RPOWŚ

27 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OŚ PRIORYTETOWA 2 WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI... (7) Beneficjenci osi priorytetowej 2 (cd.) : 4.Szkoły wyższe (w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowo- badawczej), specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność naukowo-badawczą, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, jednostki wybrane w drodze przetargu, dostarczające usług użyteczności publicznej na zlecenie władz jednostek samorządu terytorialnego. 5.Administracja rządowa. 6.Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej). RPOWŚ

28 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY Tabela finansowa dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w podziale na osie priorytetowe oraz źródła finansowania (w EUR) RPOWŚ FINANSOWANIE RPOWŚ PROCENTOWY WKŁAD WSPÓLNOTOWY PROCENTOWY WKŁAD KRAJOWY OGÓŁEM OŚ PRIORYTETOWA 118%54,4%26,8% OŚ PRIORYTETOWA 214%7,8%12,5% OGÓŁEM100%

29 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROPOZYCJA ALOKACJI ŚRODKÓW W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH RPOWŚ

30 Oś priorytetowa 1 Współfinansowanie projektów ze środków EFRR wyniesie dla sektora MŚP do 50% wydatków kwalifikowanych, zaś dla pozostałych beneficjentów do 85% wydatków kwalifikowanych, przy zachowaniu zasad pomocy publicznej. Oś priorytetowa 2 Współfinansowanie projektów ze środków EFRR wyniesie do 85% wydatków kwalifikowanych, przy zachowaniu zasad pomocy publicznej. WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RPOWŚ POZIOMY WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFRR

31 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY APLIKOWANIE O ŚRODKI W RAMACH RPOWŚ Proces aplikacyjny: Przedsiębiorca nie podlega procesowi preselekcji- należy przedstawić projekt z pełną dokumentacją. Składanie wniosków aplikacyjnych: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych (przygotowywanie i prowadzenie pełnej procedury naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów gospodarczych, czyli realizowanych w ramach Działań I i II Osi priorytetowej RPOWŚ (zwyłączeniem Działania 2.4).

32 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ PO RPW WKŁAD WSPÓLNOTOWY: Euro - KRAJOWY WKŁAD PUBLICZNY: Euro OGÓŁEM: Euro

33 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ STRUKTURA CELÓW PO RPW

34 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY I.4. PROMOCJA I WSPÓŁPRACA (KOMPONENT WSPÓŁPRACA) PO RPW Celem działania jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej. W ramach osi przewiduje się do realizacji przedsięwzięcia o zasięgu ponadregionalnym, oparte o wykorzystanie najlepszych doświadczeń, tzw. best practices, dla budowania stałych platform współpracy, w tym tworzenie i rozwój klastrów. Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka ( Euro) I.1. Infrastruktura uczelni I.2. Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej I.3. Wspieranie innowacji I.4. Promocja i współpraca (ogółem: ,95 euro; wkład środków unijnych: ,45 euro, wkład środków publicznych krajowych: ,50 euro)

35 W zakresie tworzenia i rozwoju klastrów (projekty angażujące co najmniej dwa województwa Polski Wschodniej) Budowanie sieci współpracy dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej (np.identyfikacja i rozwój klastrów). Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY TYPY PROJEKTÓW I.4. PROMOCJA I WSPÓŁPRACA (KOMPONENT WSPÓŁPRACA) PO RPW

36 jednostki samorządu terytorialnego; związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; organy administracji rządowej; przedsiębiorcy; instytucje ważne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym: - urzędy statystyczne, biura planowania przestrzennego; - instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje i fundacje rozwojuregionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestorów, izby gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości); uczelnie wyższe; jednostki naukowe. WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY GŁÓWNI BENEFICJENCI DZIAŁANIA I.4. PROMOCJA I WSPÓŁPRACA (KOMPONENT WSPÓŁPRACA) PO RPW

37 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PO RPW SCHEMAT ORGANIZACYJNY PO RPW

38 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI SPO KL WKŁAD WSPÓLNOTOWY: Euro - KRAJOWY WKŁAD PUBLICZNY: Euro - WKŁAD PRYWATNY: 0 Euro OGÓŁEM: Euro

39 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Cel główny realizowany będzie poprzez: 1.wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich przez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, 2.podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, 3.zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, 4.wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

40 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PO KL składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie: centralnym (Priorytety I – V), regionalnym (Priorytety VI – IX), oraz Priorytet X – Pomoc techniczna.

41 PRIORYTETY REALIZOWANE CENTRALNIE WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL Izatrudnienie i integracja społeczna (dostępne środki: EUR) IIrozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw (dostępne środki: EUR) IIIwysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy (dostępne środki: EUR) IVdobre państwo (dostępne środki: EUR) Vprofilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa (dostępne środki: EUR)

42 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL PRIORYTETY REALIZOWANE REGIONALNIE VIrynek pracy otwarty dla wszystkich (dostępne środki: EUR) VIIpromocja integracji społecznej (dostępne środki: EUR) VIIIregionalne kadry gospodarki (dostępne środki: EUR) IXrozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (dostępne środki: EUR)

43 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL POTENCJALNI BENEFICJENCI SPO KL instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego

44 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL STRUKTURA CELÓW SPO KL

45 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Cele szczegółowe: Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

46 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Cele szczegółowe (cd.): Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego Podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia

47 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL BUDŻET PRIORYTETU II W PODZIALE NA DZIAŁANIA (1)

48 BUDŻET PRIORYTETU II W PODZIALE NA DZIAŁANIA (2) WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

49 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Cele szczegółowe: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą Transfer wiedzy

50 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL BUDŻET PRIORYTETU VIII W PODZIALE NA DZIAŁANIA

51 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL APLIKOWANIE O ŚRODKI W RAMACH SPO KL CZĘŚĆ CENTRALNA: WDRAŻANIE POPRZEZ ISTNIEJĄCE JEDNOSTKI RIFF (PLAN PARP) CZĘŚĆ REGIONALNA: WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY

52 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL FINANSOWANIE SPO KL % ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) 15% ze środków krajowych 11,5 mld euro – całość kwoty przewidziana na realizację Programu (w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro)

53 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPO KL Tabela finansowa dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w podziale na priorytety oraz źródła finansowania (w euro) PROCENTOWY WKŁAD WSPÓLNOTOWY PROCENTOWY WKŁAD KRAJOWY OGÓŁEM PRIORYTET II6,8% PRIORYTET VIII13,9% OGÓŁEM100% FINANSOWANIE SPO KL

54 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PODSUMOWANIE Czwartek, 12 czerwca 2008r.

55 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PROF. DR HAB. JANUSZ ZALESKI WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. & POLITECHNIKA WROCŁAWSKA UL. KOCHANOWSKIEGO WROCŁAW Tel.: (+48 71) , Fax: (+48 71) Prezentacja przygotowana przez: mgr inż. Matylda Witek, WARR S.A. mgr inż. Tomasz Korf, WARR S.A.


Pobierz ppt "WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Copyright © 2003-2006 by WARR SA Wroclaw Regional Development Agency WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FINANSOWANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google