Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w Małopolsce Robert Chrabąszcz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w Małopolsce Robert Chrabąszcz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w Małopolsce Robert Chrabąszcz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

2 2004 - 2006 2007 - 2013 SPO RZL PO KL ZPORR (Priorytet II) PO KL IW EQUAL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w Polsce

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komponent centralny centralny Komponentregionalny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego Przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość systemu oświaty III Dobre rządzenie V Rynek pracy otwarty dla wszystkich VI Regionalne kadry gospodarki VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IX Szkolnictwo wyższe i nauka IV Pomoc Techniczna X Promocja integracji społecznej VII

4 Środki finansowe PO KL Środki finansowe na realizację programu ~ 11,5 mld ~ 11,5 mld Komponent centralny ~ 3,86 mld ~ 3,86 mld Komponent regionalny ~ 7,10 mld ~ 7,10 mld w tym Małopolska w tym Małopolska ~ 0,59 mld ~ 0,59 mld

5 PO KL Komponent Regionalny - Małopolska

6 System wyboru projektów Projekty systemowekonkursowe Podmioty uprawnione: Beneficjenci wskazani w Szczegółowym Opisie Priorytetów Instytucje Pośredniczące Instytucje Pośredniczące 2 Podmioty uprawnione: Wszystkie podmioty legalnie działające w Polsce

7 Programowanie wsparcia w ramach PO KL Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007- 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólny opis Priorytetów (uzasadnienie, cel, wskaźniki) Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Opis Działań, system wyboru projektów, typy wsparcia, grupy docelowe Plan Działania (1 rok)

8 Obszar I. Społeczeństwo wiedzy i aktywności Obszar II. Gospodarka regionalnej szansy Obszar III. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Obszar VI. Ochrona środowiska Obszar V. Spójność wewnątrz- regionalna Obszar IV. Krakowski Obszar Metropolitarny Obszar VII. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna Obszar VIII. Współpraca terytorialna Obszar IX. Nowoczesne zarządzanie publiczne S t r a t e g i a R o z w o j u Województwa Małopolskiego 2007-2013 Rozwój regionu Pola rozwoju Konkurencyjność gospodarcza Rozwój społeczny i jakość życia Potencjał instytucjonalny Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007- 2013

9 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna 1. Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia 2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej Cele szczegółowe:

10 Priorytet Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 1. Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw 3. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 4. Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy Cele szczegółowe: 5. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego 6. Podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia 2. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej

11 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty 1. Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą 2. Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli 4. Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie Cele szczegółowe: 3. Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach

12 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka 1.Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy 2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych 4. Podniesienie kwalifikacji kadr systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych Cele szczegółowe: 3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym

13 Priorytet V Dobre rządzenie 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej 2. Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw 4. Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej Cele szczegółowe: 3. Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości

14 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Cele szczegółowe: 3. Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich)

15 Priorytet VII Promocja integracji społecznej 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej Cele szczegółowe:

16 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą Cele szczegółowe:

17 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich Cele szczegółowe: 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego

18 Punkty Informacyjne dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego Plac Na Stawach 1 e-mail: efs@wup-krakow.pl tel. (12) 424 07 37efs@wup-krakow.pl Al. Solidarności 5-9 tel. (14) 626 95 43 e-mail: efs@wup.tarnow.plefs@wup.tarnow.pl ul. Węgierska 146 tel. (18) 442 94 32 Kraków Tarnów Nowy Sącz

19 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac na Stawach 1 30-107 Kraków www.wup-krakow.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w Małopolsce Robert Chrabąszcz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google