Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w Małopolsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w Małopolsce"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w Małopolsce
Robert Chrabąszcz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

2 Europejski Fundusz Społeczny
w Polsce SPO RZL ZPORR (Priorytet II) PO KL IW EQUAL Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Komponent centralny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego Przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość systemu oświaty III Szkolnictwo wyższe i nauka IV Dobre rządzenie V Rynek pracy otwarty dla wszystkich VI Komponent regionalny Promocja integracji społecznej VII Regionalne kadry gospodarki VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IX Pomoc Techniczna X

4 Środki finansowe PO KL ~ 11,5 mld € ~ 3,86 mld € ~ 7,10 mld €
Środki finansowe na realizację programu ~ 11,5 mld € Komponent centralny ~ 3,86 mld € Komponent regionalny ~ 7,10 mld € w tym Małopolska ~ 0,59 mld €

5 PO KL Komponent Regionalny - Małopolska

6 System wyboru projektów
Projekty systemowe konkursowe Podmioty uprawnione: Wszystkie podmioty legalnie działające w Polsce Podmioty uprawnione: Beneficjenci wskazani w Szczegółowym Opisie Priorytetów Instytucje Pośredniczące Instytucje Pośredniczące 2 Zgodnie z zapisami art. 28 Ustawy o Zasadach prowadzenia polityki rozwoju w ramach komponentu regionalnego PO KL możliwa jest realizacja dwóch rodzajów projektów: systemowych – projekty polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek lub w wytycznych, o których mowa w art. 35ust. 3; wyłonionych w trybie konkursu; Realizacja projektów wyłanianych w drodze konkursu jest rozwiązaniem stosowanym w obecnym okresie programowania, natomiast projekty systemowe stanowią pewne novum i wymagają dogłębnego przygotowania.

7 Programowanie wsparcia w ramach PO KL
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólny opis Priorytetów (uzasadnienie, cel, wskaźniki) Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Opis Działań, system wyboru projektów, typy wsparcia, grupy docelowe Myślenie projektowe projekt jest odpowiedzią na problemy na poziomie regionu, odpowiada na cele Programu, w ramach którego jest realizowany. PO KL jest dokumentem dość ogólnym zarówno w warstwie diagnostyczno-analitycznej, jak i identyfikacji poszczególnych celów pomocy, typów projektów oraz grup docelowych, istnieje konieczność przygotowania bardziej szczegółowych opracowań dotyczących programowania wsparcia, zgodnych z zapisami dokumentów strategicznych Unii Europejskiej oraz krajowych W Priorytetach centralnych – osobna Strategia dla każdego Priorytetu W Komponencie regionalnym – 1 strategia dla komponentu ( aby zapewnić koordynację działań w regionie) Plan Działania (1 rok)

8 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007- 2013
Obszar I. Społeczeństwo wiedzy i aktywności Obszar II. Gospodarka regionalnej szansy Obszar III. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Obszar VI. Ochrona środowiska Obszar V. Spójność wewnątrz- regionalna Obszar IV. Krakowski Obszar Metropolitarny Obszar VII. Dziedzictwo i przestrzeń Obszar VIII. Współpraca terytorialna Obszar IX. Nowoczesne zarządzanie publiczne Rozwój regionu SRWM koncentruje się na 3 polach aktywności: I – Konkurencyjność gospodarcza II – Rozwój społeczny i jakość życia III – Potencjał instytucjonalny Każde z 3 pól Strategii obejmuje wyodrębnione obszary polityki rozwoju. W ramach każdego z obszarów określone zostały kierunki, na których koncentrować się będzie działalność samorządu województwa. Pola rozwoju Konkurencyjność gospodarcza Rozwój społeczny i jakość życia Potencjał instytucjonalny

9 Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Cele szczegółowe: 1. Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia 2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Cel szczegółowy 1 będzie realizowany w szczególności poprzez: - rozwój ogólnopolskiego systemu szkoleń oraz podnoszenie kompetencji kadr PSZ oraz kadr instytucji rynku pracy; - poprawę dostępu do programów i usług rynku pracy, m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych; - rozwój systemu współpracy, wymiany informacji i dobrych praktyk między PSZ oraz niepublicznymi instytucjami rynku pracy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, - rozwój ogólnopolskiego systemu monitorowania i prognozowania sytuacji na rynku pracy. Cel szczegółowy 2 będzie realizowany w szczególności poprzez: - rozwój instrumentów ukierunkowanych na wczesną identyfikację indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących pracy; - upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego; - tworzenie, wdrażanie i promocję kompleksowych rozwiązań na rzecz upowszechniania idei równych szans, godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz mobilności geograficznej i zawodowej, - tworzenie i wdrażanie ogólnopolskich programów i rozwiązań w obszarze polityki migracyjnej. Cel szczegółowy 3 będzie realizowany w szczególności poprzez: - podnoszenie kwalifikacji kadry instytucji pomocy i integracji społecznej; - rozwijanie i wdrażanie instrumentów i narzędzi aktywnej integracji (np. kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej, instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych), skierowanych do osób doświadczających wykluczenia społecznego, - opracowanie i upowszechnianie standardów usług w pomocy społecznej oraz identyfikację i promocję najlepszych praktyk z zakresu pomocy i integracji społecznej. 3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej

10 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Cele szczegółowe: 1. Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw 2. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 3. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 4. Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy Cel szczegółowy 1 będzie realizowany w szczególności poprzez: - podnoszenie jakości usług świadczonych dla przedsiębiorstw przez instytucje szkoleniowe oraz instytucje wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw, - podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników świadczących usługi szkoleniowe i doradcze oraz usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw, - wsparcie procesu certyfikacji kwalifikacji kadry szkoleniowej. Cel szczegółowy 2 będzie realizowany w szczególności poprzez: - szkolenia, doradztwo oraz studia podyplomowe o charakterze ponadregionalnym dla przedsiębiorców i pracowników, - badania i analizy, w tym prognozowanie kierunków rozwoju kwalifikacji i zawodów, promowanie i upowszechnianie nowych form i metod kształcenia, w tym e-learningu i szkoleń hybrydowych, - promowanie nowych form i metod organizacji pracy, w tym: pracy w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej oraz telepracy, - upowszechnianie planowania strategicznego, realizacji strategii innowacyjnych i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, - popularyzowanie działań badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz wsparcie mobilności międzysektorowej o charakterze ponadregionalnym. Cel szczegółowy 3 będzie realizowany w szczególności poprzez: - szkolenia i doradztwo dla wsparcia procesów restrukturyzacji na poziomie ponadregionalnym; - zwiększanie zaangażowania partnerów społecznych w działania na rzecz zwiększania potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i pracowników; - badania i analizy dotyczące prognozowania i aktywnego zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie krajowym. Cel szczegółowy 4 będzie realizowany w szczególności poprzez: - opracowywanie programów profilaktycznych przystosowanych do potrzeb poszczególnych grup pracowników, w szczególności ukierunkowanych na redukcję występowania chorób zawodowych, - opracowywanie programów ukierunkowanych na powrót do pracy określonych grup pracowników ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi. Cel szczegółowy 5 będzie realizowany w szczególności poprzez: - kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych, - kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologia, kardiologia, medycyna pracy. Cel szczegółowy 6 będzie realizowany w szczególności poprzez: - rozwój systemów certyfikacji i akredytacji w jednostkach służby zdrowia, - szkolenie kadry zarządzającej i dysponentów środków publicznych w sektorze zdrowia. 5. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego 6. Podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia

11 Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Cele szczegółowe: 1. Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą 2. Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli 3. Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach Cel szczegółowy 1 będzie realizowany w szczególności poprzez: - opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego, - badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty, efektywności kształcenia oraz dostosowania jego zakresu do potrzeb rynku pracy, - rozwój i modernizację systemu egzaminów zewnętrznych. Cel szczegółowy 2 będzie realizowany w szczególności poprzez: - modernizację istniejących oraz opracowanie nowych form kształcenia nauczycieli (w tym również kształcenia praktycznego), - wsparcie systemu akredytacji placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Cel szczegółowy 3 będzie realizowany w szczególności poprzez: - modernizację procesu kształcenia m.in. poprzez: doskonalenie podstaw programowych, rozwój innowacyjnych programów nauczania, w szczególności w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości, - opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, ponadregionalnych programów doskonalenia nauczycieli oraz kształcenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorstwami. Cel szczegółowy 4 będzie realizowany w szczególności poprzez: - rozwój systemu i upowszechnienie modelu uczenia się przez całe życie, - opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji. 4. Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie

12 Szkolnictwo wyższe i nauka
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Cele szczegółowe: Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy 2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych 3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym Cel szczegółowy 1 będzie realizowany w szczególności poprzez: - badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształcenia oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy, - realizację programów rozwojowych uczelni, obejmujących m.in. rozszerzanie oferty i podnoszenie jakości kształcenia, staże i praktyki studenckie, współpracę uczelni z pracodawcami, jednostkami naukowymi oraz partnerami zagranicznymi, rozwój e-learningu. Cel szczegółowy 2 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształcenia oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy - Opracowanie modeli efektywnego zarządzania szkolnictwem wyższym, - Opracowanie nowoczesnych programów nauczania w szkolnictwie wyższym odpowiadających wymogom gospodarki opartej na wiedzy; Cel szczegółowy 3 będzie realizowany w szczególności poprzez: - zlecanie uczelniom przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego kształcenia określonej liczby studentów na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technicznych; Cel szczegółowy 4 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Szkolenia, kursy, studia podyplomowe oraz inne formy podnoszenia kwalifikacji kadr sektora B+R - Projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R oraz przedsiębiorców w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki. 4. Podniesienie kwalifikacji kadr systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych

13 Priorytet V Dobre rządzenie Cele szczegółowe:
1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej 2. Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw 3. Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości Cel szczegółowy 1 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Realizację programów ukierunkowanych na upraszczanie krajowych aktów prawnych obejmujących identyfikację niespójnych przepisów, opracowanie programów uproszczeń, monitorowanie ich realizacji - Doskonalenie technik i metod legislacyjnych w administracji rządowej, - Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych Cel szczegółowy 2 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Wsparcie dla wdrożenia systemu „jednego okienka”, m.in. poprzez wprowadzenie i upowszechnianie jednolitych standardów obsługi i zarządzania, wsparcie reorganizacji urzędów - Uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących zakładania działalności gospodarczej; - Wsparcie dla administracji podatkowej w zakresie poprawy jakości oraz dostępności świadczonych przez nią usług. Cel szczegółowy 3 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Usprawnienie i zintensyfikowanie mechanizmów współpracy między jednostkami administracji publicznej, zarówno w wymiarze horyzontalnym (pomiędzy poszczególnymi ministerstwami) oraz wertykalnym (między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego, - Podnoszenie jakości usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności poprzez upowszechnianie standardów obsługi klienta, tworzenie biur obsługi klienta, - Podnoszenie kwalifikacji kadr zatrudnionych w administracji publicznej i służbach publicznych, Cel szczegółowy 4 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Promowanie i upowszechnianie współpracy administracji publicznej z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi - Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, - Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych - Wzmocnienie kompetencji kadr administracji publicznej z zakresu współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi 4. Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej

14 Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych 3. Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich) Cel szczegółowy 1 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym, w tym m.in. poprzez zwiększanie dostępu do świadczonych usług oraz zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, - Rozwój instrumentów ukierunkowanych na wczesną identyfikację indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz planowanie rozwoju zawodowego - Poprawę dostępu do informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy na poziomie regionalnym, - Wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w regionie, Cel szczegółowy 2 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Ułatwianie wejścia na rynek pracy młodym osobom niepozostającym w zatrudnieniu (15-24 lata), poprzez objęcie ich różnorodnymi formami wsparcia oraz programami aktywizacji zawodowej (obejmującymi m.in. staże, praktyki zawodowe, szkolenia oraz subsydiowanie zatrudnienia), - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży - Tworzenie zachęt dla do zatrudniania młodych osób - Wspieranie wolontariatu jako etapu przejściowego prowadzącego do podjęcia zatrudnienia oraz umożliwiającego zdobycie doświadczeń zawodowych. Cel szczegółowy 3 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Ułatwianie wejścia na rynek pracy osobom z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez: pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz subsydiowanie zatrudnieni), - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, niepozostającym w zatrudnieniu, m.in. poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego dla osób zakładających działalność gospodarczą oraz prz-znawanie środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, w tym w formie spółdzielczej, - Zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, - Wsparcie dla rozwoju inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób niepozostających w zatrudnieniu, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Cel szczegółowy 4 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Objęcie osób w wieku lata roku życia niepozostających w zatrudnieniu różnorodnymi formami wsparcia oraz programami aktywizacji zawodowej - Rozwój instrumentów ukierunkowanych na podnoszenie oraz aktualizację kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób w wieku lata, które nie pozostają w zatrudnieniu, - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród osób w wieku lata - Zachęcanie pracodawców (w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorców) do zatrudniania osób w wieku lata, m.in. poprzez tworzenie systemu szkoleń dostoso-wanego ściśle do potrzeb pracodawców oraz upowszechnianie trójstronnych umów szklenio-wych, - Promocja mobilności przestrzennej i zawodowej osób w wieku lata, niepozostających w zatrudnieniu. 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych

15 Promocja integracji społecznej
Priorytet VII Promocja integracji społecznej Cele szczegółowe: 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Cel szczegółowy 1 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Rozwój form zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i miejsc pracy dla osób z dysfunkcjami utrudniającymi integrację (w tym alternatywne formy zatrudnienia), - Zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji - Wsparcie i promocję wolontariatu jako formy integracji osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, - Wspieranie działań innowacyjnych zorientowanych na poszukiwanie nowych form i metod zapobiegania wykluczeniu społecznemu, Cel szczegółowy 2 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, - Wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób biernych zawodowo i wykluczonych społecznie, w celu ich reintegracji z rynkiem pracy, - Promowanie i wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej

16 Regionalne kadry gospodarki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Cele szczegółowe: 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą Cel szczegółowy 1 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w regionie- - Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (istniejących dłużej niż 12 miesięcy) - Nabycie nowych oraz podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących oraz pomoc w zakresie wyboru nowego zawodu, - Tworzenie i rozwijanie sieci współpracy i wymiany informacji między instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami, - Promowanie podejmowania działalności gospodarczej w oparciu o związek uczelni wyższych i przemysłu (firmy typu spin-off/spin-out), - Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych uczelni i jednostek naukowych, doktoran-tów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodar-czą typu spin-off/spin-out, - Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach wynikających z obszarów uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. Cel szczegółowy 2 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych w regionie, - Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych - Wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego, - Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do rynku pracy i warunków pracy pracowników.

17 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cele szczegółowe: 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Cel szczegółowy 1 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Regionalne programy upowszechnienia edukacji przedszkolnej - Dofinansowanie lokalnych i regionalnych programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, którzy pochodzą z rodzin najuboższych - Realizację programów skierowanych do osób dorosłych, umożliwiających uzupełnianie lub podwyższanie kwalifikacji formalnych (ogólnych i zawodowych), - Usługi doradcze i informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, Cel szczegółowy 2 będzie realizowany w szczególności poprzez: - realizację projektów rozwojowych służących poprawie jakości kształcenia - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia - wdrażanie programów sprawnego zarządzania szkołą, Cel szczegółowy 3 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Rozszerzenie oferty poradnictwa edukacyjno – zawodowego w szkołach, - Programy współpracy szkół i placówek oświatowych, które prowadzą kształcenie zawodo-we, z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy - Wyposażenie w nowoczesne materiały dydaktyczne, Cel szczegółowy 4 będzie realizowany w szczególności poprzez: - Studia podyplomowe, kursy i szkolenia skierowane do nauczycieli, pracowników dydak-tycznych placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, pracow-ników szkół oraz administracji oświatowej w zakresie zgodnym z regionalną polityką edukacyjną, - Programy obejmujące uzupełnianie formalnych kwalifikacji nauczycieli, - Programy dostosowania struktury i kwalifikacji nauczycieli do zmieniającej się sytuacji demograficznej w szkolnictwie. 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich

18 Punkty Informacyjne dla beneficjentów
Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz Tarnów Kraków ul. Węgierska 146 tel. (18) Al. Solidarności 5-9 tel. (14)   Plac Na Stawach 1 tel. (12)

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac na Stawach 1 Kraków


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w Małopolsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google