Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewodnik po Pradze By Aneta Romanowska 3G. Krótka historia Pragi Praga to prawobrzeżna część Warszawy. Jej nazwa pochodzi od "prażenia", czyli procesu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewodnik po Pradze By Aneta Romanowska 3G. Krótka historia Pragi Praga to prawobrzeżna część Warszawy. Jej nazwa pochodzi od "prażenia", czyli procesu."— Zapis prezentacji:

1 Przewodnik po Pradze By Aneta Romanowska 3G

2 Krótka historia Pragi Praga to prawobrzeżna część Warszawy. Jej nazwa pochodzi od "prażenia", czyli procesu wypalania puszczy pod zasiewy. U początku swojej ponad pięciusetletniej historii Praga była amodzielną osada (od 1648 roku - prawa miejskie), do stolicy została przyłączona dopiero w 1791 roku. Obecnie dzielnica przyciąga mieszkańców i turystów warszawskim autentyzmem, bogatym życiem kulturalnym oraz niepowtarzalnym urokiem.

3 Pelcowizna Nazwa rejonu pochodzi od nazwiska Pelca, który oko ł o 1806 roku za ł o ż y ł w tym miejscu koloni ę i folwark. W latach 30. XIX wieku znajdowa ł o si ę tu 13 domów, w tym kilka nale żą cych do osadników holenderskich nale żą cych do zboru w Kazaniu Niemieckim. Osada zosta ł a przy łą czona do Warszawy dopiero w 1916 roku. Po wojnie powsta ł a tutaj fabryka samochodów osobowych. W ł a ś nie z FSO na Ż eraniu od roku 1951wyje ż d ż a ł y na polskie drogi Warszawy i Syreny. Nazwa rejonu pochodzi od nazwiska Pelca, który oko ł o 1806 roku za ł o ż y ł w tym miejscu koloni ę i folwark. W latach 30. XIX wieku znajdowa ł o si ę tu 13 domów, w tym kilka nale żą cych do osadników holenderskich nale żą cych do zboru w Kazaniu Niemieckim. Osada zosta ł a przy łą czona do Warszawy dopiero w 1916 roku. Po wojnie powsta ł a tutaj fabryka samochodów osobowych. W ł a ś nie z FSO na Ż eraniu od roku 1951wyje ż d ż a ł y na polskie drogi Warszawy i Syreny.

4 NowaPraga To w ł a ś nie tutaj znajdowa ł o si ę centrum Pragi – przy ul. Ratuszowej wznosi ł si ę praski ratusz oraz kaplica MB Loreta ń skiej. Rejon Nowej Pragi w łą czony zosta ł do Warszawy w 1908. Tutaj znajdowa ł o si ę centrum Pragi – przy ul. Ratuszowej wznosi ł si ę zarówno ratusz praski, jak i kaplica Matki Boskiej Loreta ń skiej z 1643. Stara zabudowa Nowej Pragi ogranicza si ę do trójk ą ta wyznaczonego ulicami 11 Listopada – Al. Solidarno ś ci i nasypem torów kolejowych do Olszynki Grochowskiej. To w ł a ś nie tutaj znajdowa ł o si ę centrum Pragi – przy ul. Ratuszowej wznosi ł si ę praski ratusz oraz kaplica MB Loreta ń skiej. Rejon Nowej Pragi w łą czony zosta ł do Warszawy w 1908. Tutaj znajdowa ł o si ę centrum Pragi – przy ul. Ratuszowej wznosi ł si ę zarówno ratusz praski, jak i kaplica Matki Boskiej Loreta ń skiej z 1643. Stara zabudowa Nowej Pragi ogranicza si ę do trójk ą ta wyznaczonego ulicami 11 Listopada – Al. Solidarno ś ci i nasypem torów kolejowych do Olszynki Grochowskiej. W okresie międzywojennym utworzono tu Ogród Zoologiczny i Park Praski z teatrem letnim przy Ratuszowej. Po wojnie kolejno powstawały tu osiedla Praga I, II i III.

5 Stara Praga Centrum Pragi Północ to Stara Praga. Znajdują się tutaj najstarsze i najciekawsze zabytki Pragi: katedra św. Floriana, cerkiew św. Marii Magdaleny, kościół MB Loretańskiej, miejsca związane z dziejami praskich Żydów. Znaczna część zabudowy pochodzi z początku XX wieku i okresu międzywojennego i jest rzadkim w stolicy zespołem dobrze zachowanej przedwojennej architektury. Główną oś rejonu wyznacza ulica Targowa. Charakterystyczne dla Starej Pragi są również ulice Ząbkowska (odrestaurowana w ostatnich latach) i Brzeska (zwłaszcza na odcinku od Ząbkowskiej do Kijowskiej).

6 Szmulowizna Nazwa Szmulowizna wzi ęł a si ę od za ł o ż yciela osady Szmula Zbytkowera, ż ydowskiego kupca, protegowanego króla Stanis ł awa Augusta Poniatowskiego Rejon rozci ą ga si ę na pó ł noc od Kaw ę czy ń skiej; jej g ł ówn ą ulic ą zawsze pozostawa ł a Radzymi ń ska. To w ł a ś nie po obu stronach tej g ł ównej arterii osady, krótko po 1867 roku, zacz ęł y powstawa ć istniej ą ce do dzi ś ulice. Grunty Szmulowizny stanowi ł y wtedy w wi ę kszo ś ci w ł asno ść rodziny Brühl, która posiada ł a je od 1834 roku. Powstawa ł y tu domy do ść liche, g ł ównie drewniane. Szmulowizna uzyska ł a wtedy z łą s ł aw ę okolicy niebezpiecznej. W osadzie stale przebywa ł y osoby podejrzane, gdy ż pozostawa ł a ona poza jurysdykcj ą miejsk ą. Po przy łą czeniu jej do Warszawy w 1891 roku sytuacja by ł a na tyle patologiczna, i ż obj ę cie nowej dzielnicy opiek ą przez policj ę miejsk ą nie poprawi ł o znacz ą co sytuacji. Nazwa Szmulowizna wzi ęł a si ę od za ł o ż yciela osady Szmula Zbytkowera, ż ydowskiego kupca, protegowanego króla Stanis ł awa Augusta Poniatowskiego Rejon rozci ą ga si ę na pó ł noc od Kaw ę czy ń skiej; jej g ł ówn ą ulic ą zawsze pozostawa ł a Radzymi ń ska. To w ł a ś nie po obu stronach tej g ł ównej arterii osady, krótko po 1867 roku, zacz ęł y powstawa ć istniej ą ce do dzi ś ulice. Grunty Szmulowizny stanowi ł y wtedy w wi ę kszo ś ci w ł asno ść rodziny Brühl, która posiada ł a je od 1834 roku. Powstawa ł y tu domy do ść liche, g ł ównie drewniane. Szmulowizna uzyska ł a wtedy z łą s ł aw ę okolicy niebezpiecznej. W osadzie stale przebywa ł y osoby podejrzane, gdy ż pozostawa ł a ona poza jurysdykcj ą miejsk ą. Po przy łą czeniu jej do Warszawy w 1891 roku sytuacja by ł a na tyle patologiczna, i ż obj ę cie nowej dzielnicy opiek ą przez policj ę miejsk ą nie poprawi ł o znacz ą co sytuacji.

7 Cerkiew ś w. Marii Magdaleny Powsta ł a w latach 1867-69 jako symbol rosyjskiego panowania. Gmach zbudowano wed ł ug projektu Miko ł aja A. Syczewa, a pracami kierowa ł D.P. Palicyn. Cerkiew Ś w. Marii Magdaleny jest dzi ś cennym zabytkiem z epoki, który bez wi ę kszych uszkodze ń szcz ęś liwie przetrwa ł ostatni ą wojn ę. Wn ę trze zachowa ł o pierwotny wystrój wraz z poz ł acanymi o ł tarzami, w tym g ł ównym, tzw. ikonostasem. Jest on bogato zdobiony, trójkondygnacyjny, z umieszczonymi tradycyjnie w centrum tzw. carskimi wrotami. Na nich widniej ą ikony malowane zapewne przez Bazylego Wasiliewa. Powsta ł a w latach 1867-69 jako symbol rosyjskiego panowania. Gmach zbudowano wed ł ug projektu Miko ł aja A. Syczewa, a pracami kierowa ł D.P. Palicyn. Cerkiew Ś w. Marii Magdaleny jest dzi ś cennym zabytkiem z epoki, który bez wi ę kszych uszkodze ń szcz ęś liwie przetrwa ł ostatni ą wojn ę. Wn ę trze zachowa ł o pierwotny wystrój wraz z poz ł acanymi o ł tarzami, w tym g ł ównym, tzw. ikonostasem. Jest on bogato zdobiony, trójkondygnacyjny, z umieszczonymi tradycyjnie w centrum tzw. carskimi wrotami. Na nich widniej ą ikony malowane zapewne przez Bazylego Wasiliewa.

8 Pomnik Braterstwa Broni Stanowi ą cy wyraz wdzi ę czno ś ci dla ż o ł nierzy Armii Czerwonej pomnik stoi przed Gmachem DOKP, po ś rodku placu nosz ą cego od niedawna nazw ę placu Wile ń skiego. Ze wzgl ę du na wygl ą d rze ź b przedstawiaj ą cych ż o ł nierzy pomnik powszechnie nazywany jest czterech ś pi ą cych lub czterech ś pi ą cych – trzech walcz ą cych. Pomnik powsta ł bardzo szybko, bo jeszcze w 1945 roku, a ods ł oni ł go Boles ł aw Bierut 18 listopada. G ł ównym autorem rze ź b by ł Stefan Momot, a cokó ł zaprojektowa ł Bohdan Lachert. Figury ż o ł nierzy wykonano w Berlinie, a pozowali do nich zapewne sami zdobywcy stolicy hitlerowskich Niemiec. Pomnik poddano modernizacji w latach 1960-61. Stanowi ą cy wyraz wdzi ę czno ś ci dla ż o ł nierzy Armii Czerwonej pomnik stoi przed Gmachem DOKP, po ś rodku placu nosz ą cego od niedawna nazw ę placu Wile ń skiego. Ze wzgl ę du na wygl ą d rze ź b przedstawiaj ą cych ż o ł nierzy pomnik powszechnie nazywany jest czterech ś pi ą cych lub czterech ś pi ą cych – trzech walcz ą cych. Pomnik powsta ł bardzo szybko, bo jeszcze w 1945 roku, a ods ł oni ł go Boles ł aw Bierut 18 listopada. G ł ównym autorem rze ź b by ł Stefan Momot, a cokó ł zaprojektowa ł Bohdan Lachert. Figury ż o ł nierzy wykonano w Berlinie, a pozowali do nich zapewne sami zdobywcy stolicy hitlerowskich Niemiec. Pomnik poddano modernizacji w latach 1960-61.

9 Katedra ś w. Micha ł a i ś w. Floriana Ta neogotycka ś wi ą tynia z lat 1888-1901 zosta ł a wzniesiona wed ł ug projektu Józefa Piusa Dzieko ń skiego. Styl gotycki pretendowa ł ówcze ś nie do miana polskiego stylu narodowego, dlatego neogotycka architektura ko ś cio ł a mia ł a by ć przeciwwag ą dla pobliskiej bizantyjskiej cerkwi ś w. Marii Magdaleny, symbolu rusyfikacji. Praska ś wi ą tynia zosta ł a uznana przez ówczesnych za jeden z najpi ę kniejszych nowych ko ś cio ł ów na ziemiach polskich i doczeka ł a si ę replik autorskich i powtórze ń (np. ko ś ció ł farny w Bia ł ymstoku). Po ś wi ę cenie nowego ko ś cio ł a odby ł o si ę 29 wrze ś nia 1901 roku- w dniu patronalnym ś w. Micha ł a Archanio ł a. Ś wi ą tynia mog ł a pomie ś ci ć ok. 10 tysi ę cy wiernych. We wn ę trzu uwag ę przyci ą ga ł a polichromia zdobi ą ca ś ciany i sklepienia, któr ą w stylu "maureta ń skim" wykonali bracia Strza ł eccy. Sklepienie prezbiterium zdobi ł y z ł ote girlandy na niebieskim tle, a w sk ł ad wyposa ż enia wchodzi ł a m.in. drewniana ambona w kszta ł cie kielicha z malowanymi wizerunkami ś wi ę tych oraz boczne o ł tarze Ś w. Antoniego i Wniebowst ą pienia Pa ń skiego. Ta neogotycka ś wi ą tynia z lat 1888-1901 zosta ł a wzniesiona wed ł ug projektu Józefa Piusa Dzieko ń skiego. Styl gotycki pretendowa ł ówcze ś nie do miana polskiego stylu narodowego, dlatego neogotycka architektura ko ś cio ł a mia ł a by ć przeciwwag ą dla pobliskiej bizantyjskiej cerkwi ś w. Marii Magdaleny, symbolu rusyfikacji. Praska ś wi ą tynia zosta ł a uznana przez ówczesnych za jeden z najpi ę kniejszych nowych ko ś cio ł ów na ziemiach polskich i doczeka ł a si ę replik autorskich i powtórze ń (np. ko ś ció ł farny w Bia ł ymstoku). Po ś wi ę cenie nowego ko ś cio ł a odby ł o si ę 29 wrze ś nia 1901 roku- w dniu patronalnym ś w. Micha ł a Archanio ł a. Ś wi ą tynia mog ł a pomie ś ci ć ok. 10 tysi ę cy wiernych. We wn ę trzu uwag ę przyci ą ga ł a polichromia zdobi ą ca ś ciany i sklepienia, któr ą w stylu "maureta ń skim" wykonali bracia Strza ł eccy. Sklepienie prezbiterium zdobi ł y z ł ote girlandy na niebieskim tle, a w sk ł ad wyposa ż enia wchodzi ł a m.in. drewniana ambona w kszta ł cie kielicha z malowanymi wizerunkami ś wi ę tych oraz boczne o ł tarze Ś w. Antoniego i Wniebowst ą pienia Pa ń skiego.

10 Pomnik Praskiej Kapeli Podwórzowej Oryginalny pomnik z figurami grajków warszawskiej kapeli podwórzowej zosta ł ods ł oni ę ty w 2006 r. Pomys ł odawc ą wystawienia pomnika by ł arcybiskup S ł awoj Leszek G ł ód ź, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, a wykonawc ą - rze ź biarz Andrzej Renes. Skrzypek, akordeonista, gitarzysta, band ż olista i b ę bniarz wchodz ą w sk ł ad kapeli uwiecznionej w pomniku. Orkiestra w nocy jest pod ś wietlona kolorowymi ś wiat ł ami, a po wys ł aniu sms-a mo ż na wys ł ucha ć jednej ze 100 piosenek. Oryginalny pomnik z figurami grajków warszawskiej kapeli podwórzowej zosta ł ods ł oni ę ty w 2006 r. Pomys ł odawc ą wystawienia pomnika by ł arcybiskup S ł awoj Leszek G ł ód ź, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, a wykonawc ą - rze ź biarz Andrzej Renes. Skrzypek, akordeonista, gitarzysta, band ż olista i b ę bniarz wchodz ą w sk ł ad kapeli uwiecznionej w pomniku. Orkiestra w nocy jest pod ś wietlona kolorowymi ś wiat ł ami, a po wys ł aniu sms-a mo ż na wys ł ucha ć jednej ze 100 piosenek.

11 Urz ą d Dzielnicy Praga Pó ł noc Budynek z pocz. lat 50. XX w. powsta ł na miejscu równie okaza ł ego budynku szkolnego zniszczonego w 1939 r. Budynek zespo ł u szkó ł miejskich powsta ł w latach 1903-04. Projekt sporz ą dzi ł architekt Apoloniusz Nieniewski, ale prace ko ń cowe zgodnie ze zmodyfikowanym przez siebie projektem prowadzi ł Henryk Julian Gay. Pot ęż na, neogotycka w stylu budowla znajdowa ł a si ę dok ł adnie w miejscu obecnego budynku urz ę du dzielnicowego. Budynek z pocz. lat 50. XX w. powsta ł na miejscu równie okaza ł ego budynku szkolnego zniszczonego w 1939 r. Budynek zespo ł u szkó ł miejskich powsta ł w latach 1903-04. Projekt sporz ą dzi ł architekt Apoloniusz Nieniewski, ale prace ko ń cowe zgodnie ze zmodyfikowanym przez siebie projektem prowadzi ł Henryk Julian Gay. Pot ęż na, neogotycka w stylu budowla znajdowa ł a si ę dok ł adnie w miejscu obecnego budynku urz ę du dzielnicowego.

12 Szpital Praski Szpital zosta ł utworzony w 1868 r., do dzi ś s ł u ż y mieszka ń com Pragi. G ł ówny gmach powsta ł w latach 1934-35. Jego wygi ę ty ł ukowato plan odwzorowuje kszta ł t placu powsta ł ego tu w latach 60. XIX w., za ś wysokie, zamkni ę te ostrym ł ukiem wn ę ki okienne po ś rodku fasady s ą nawi ą zaniem do neogotyckiego stylu ko ś cio ł a ś w. Floriana. Na wprost g ł ównego wej ś cia zachowa ł a si ę wykonana w bruku data "1935". Za budynkiem g ł ównym rozci ą ga si ę teren szpitalny zajmuj ą cy ca ł y kwarta ł pomi ę dzy ulicami Sierakowskiego, Jasi ń skiego, Panie ń sk ą i Olszow ą. Szpital zosta ł utworzony w 1868 r., do dzi ś s ł u ż y mieszka ń com Pragi. G ł ówny gmach powsta ł w latach 1934-35. Jego wygi ę ty ł ukowato plan odwzorowuje kszta ł t placu powsta ł ego tu w latach 60. XIX w., za ś wysokie, zamkni ę te ostrym ł ukiem wn ę ki okienne po ś rodku fasady s ą nawi ą zaniem do neogotyckiego stylu ko ś cio ł a ś w. Floriana. Na wprost g ł ównego wej ś cia zachowa ł a si ę wykonana w bruku data "1935". Za budynkiem g ł ównym rozci ą ga si ę teren szpitalny zajmuj ą cy ca ł y kwarta ł pomi ę dzy ulicami Sierakowskiego, Jasi ń skiego, Panie ń sk ą i Olszow ą.

13 Ko ś ció ł MB Loreta ń skiej Dawna barokowa kaplica z lat 1640-44, to dzi ś najstarszy zabytek Pragi. Powsta ł a po po ł udniowej stronie nieistniej ą cej dzi ś ś wi ą tyni oo. bernardynów z lat 1617-38. Kaplica powsta ł a przy wydatnym wsparciu króla W ł adys ł awa IV, królowej Cecylii Renaty oraz królewskich braci. Projektantem kaplicy by ł królewski architekt Konstanty Tencalla, a nad ca ł o ś ci ą prac czuwa ł gwardian praskiego klasztoru ojciec Wincenty Morawski. Wewn ą trz kaplicy znajduje si ę tzw. domek loreta ń ski. Dawna barokowa kaplica z lat 1640-44, to dzi ś najstarszy zabytek Pragi. Powsta ł a po po ł udniowej stronie nieistniej ą cej dzi ś ś wi ą tyni oo. bernardynów z lat 1617-38. Kaplica powsta ł a przy wydatnym wsparciu króla W ł adys ł awa IV, królowej Cecylii Renaty oraz królewskich braci. Projektantem kaplicy by ł królewski architekt Konstanty Tencalla, a nad ca ł o ś ci ą prac czuwa ł gwardian praskiego klasztoru ojciec Wincenty Morawski. Wewn ą trz kaplicy znajduje si ę tzw. domek loreta ń ski.

14 Figura Matki Boskiej W naro ż u kamienicy, stoi okaza ł a figura Matki Boskiej. Wystawiono j ą z inicjatywy pracowników fabryki Labor w 1908 roku. Teren ten nale ż a ł do tego zak ł adu, który mie ś ci ł si ę przy Z ą bkowskiej 50 i produkowa ł m.in. naczynia emaliowane i przeró ż ne wyroby metalowe. Figura stan ęł a na miejscu starszej figury i drewnianego krzy ż a. W naro ż u kamienicy, stoi okaza ł a figura Matki Boskiej. Wystawiono j ą z inicjatywy pracowników fabryki Labor w 1908 roku. Teren ten nale ż a ł do tego zak ł adu, który mie ś ci ł si ę przy Z ą bkowskiej 50 i produkowa ł m.in. naczynia emaliowane i przeró ż ne wyroby metalowe. Figura stan ęł a na miejscu starszej figury i drewnianego krzy ż a.

15 Centrum Kulturalne Fabryka Trzciny Mie ś ci si ę w zaadaptowanych pomieszczeniach dawnej fabryki z 1916 r. przy Otwockiej 14. Niszczej ą c ą fabryk ę przystosowano do nowych funkcji, tworz ą c w jednym obiekcie po łą czenie restauracji, sal wystawowych, koncertowych i onferencyjnych. Koncentruj ą si ę tu ró ż ne rodzaje dzia ł alno ś ci artystycznej, jak teatr, plastyka, muzyka. W marcu 2005 r. nast ą pi ł o oficjalne otwarcie sta ł ej sceny o nazwie Teatr Nowy Praga. Adaptacja zabudowa ń odby ł a si ę z wielkim szacunkiem dla historycznego charakteru tego miejsca, tak ż e wyposa ż one dzi ś w nowoczesne instalacje wn ę trza nie straci ł y nic ze swego surowego, fabrycznego klimatu. Mie ś ci si ę w zaadaptowanych pomieszczeniach dawnej fabryki z 1916 r. przy Otwockiej 14. Niszczej ą c ą fabryk ę przystosowano do nowych funkcji, tworz ą c w jednym obiekcie po łą czenie restauracji, sal wystawowych, koncertowych i onferencyjnych. Koncentruj ą si ę tu ró ż ne rodzaje dzia ł alno ś ci artystycznej, jak teatr, plastyka, muzyka. W marcu 2005 r. nast ą pi ł o oficjalne otwarcie sta ł ej sceny o nazwie Teatr Nowy Praga. Adaptacja zabudowa ń odby ł a si ę z wielkim szacunkiem dla historycznego charakteru tego miejsca, tak ż e wyposa ż one dzi ś w nowoczesne instalacje wn ę trza nie straci ł y nic ze swego surowego, fabrycznego klimatu.

16 Bazylika Naj ś wi ę tszego Serca Jezusowego Ś wi ą tynia z lat 1907-1923 nale ż y do najwi ę kszych ko ś cio ł ów stolicy. Powsta ł a z inicjatywy ksi ę cia Micha ł a i Marii z Zawiszów Radziwi łł ów. Projekt ko ś cio ł a sporz ą dzi ł Ł ukasz Wolski. Architektura ś wi ą tyni wzorowana jest na wczesnochrze ś cija ń skich bazylikach. Du ż y wp ł yw na styl, w jakim wzniesiono ko ś ció ł, mia ł zakup przez ksi ęż n ą 24 monolitowych kolumn granitowych, których nie wykorzystano przy odbudowie spalonej bazyliki Ś w. Paw ł a za Murami w Rzymie. Sprowadzono je z W ł och kolej ą w 1915 roku, a wi ę c w momencie gdy niemal ca ł a Europa ogarni ę ta by ł a wojenn ą zawieruch ą. Uda ł o si ę przewie źć transport kolumn poprzez pa ń stwa i linie frontów dzi ę ki znajomo ś ciom i presti ż owi ksi ęż nej Radziwi łł owej na europejskich dworach. Jednak po wybudowaniu ju ż ko ś cio ł a dolnego, cz ęś ci murów ko ś cio ł a górnego i ustawieniu we wn ę trzu kolumn prace przerwano. W 1919 roku zosta ł a erygowana parafia, a wkrótce potem podj ę to budow ę na nowo. Ś wi ą tynia z lat 1907-1923 nale ż y do najwi ę kszych ko ś cio ł ów stolicy. Powsta ł a z inicjatywy ksi ę cia Micha ł a i Marii z Zawiszów Radziwi łł ów. Projekt ko ś cio ł a sporz ą dzi ł Ł ukasz Wolski. Architektura ś wi ą tyni wzorowana jest na wczesnochrze ś cija ń skich bazylikach. Du ż y wp ł yw na styl, w jakim wzniesiono ko ś ció ł, mia ł zakup przez ksi ęż n ą 24 monolitowych kolumn granitowych, których nie wykorzystano przy odbudowie spalonej bazyliki Ś w. Paw ł a za Murami w Rzymie. Sprowadzono je z W ł och kolej ą w 1915 roku, a wi ę c w momencie gdy niemal ca ł a Europa ogarni ę ta by ł a wojenn ą zawieruch ą. Uda ł o si ę przewie źć transport kolumn poprzez pa ń stwa i linie frontów dzi ę ki znajomo ś ciom i presti ż owi ksi ęż nej Radziwi łł owej na europejskich dworach. Jednak po wybudowaniu ju ż ko ś cio ł a dolnego, cz ęś ci murów ko ś cio ł a górnego i ustawieniu we wn ę trzu kolumn prace przerwano. W 1919 roku zosta ł a erygowana parafia, a wkrótce potem podj ę to budow ę na nowo.

17 Grób Rozalii Zamoyskiej Za masywnym metalowym krzy ż em, w podcieniu budynku przy Wile ń skiej 47, umieszczony jest g ł az z wyryt ą inskrypcj ą Tu le ż y Rozalia Zamoyska, umar ł a R. P. 1795. Wed ł ug dawnych opowie ś ci bli ż ej nieznana Rozalia Zamoyska zosta ł a tu zamordowana przez rabusia. Pocz ą tkowo mogi ł a szlachcianki znajdowa ł a si ę na Wile ń skiej, ale z czasem rodzina przenios ł a jej cia ł o do grobowców rodzinnych. Pozosta ł nagrobek, który otoczony drewnianym p ł otkiem, znajdowa ł si ę pierwotnie przed pi ę trowym domem przy Wile ń skiej 33. Mogi łę przesuni ę to przed 1934 r., gdy w jej miejscu postanowiono zbudowa ć naro ż n ą stacj ę benzynow ą. Na wiedz ę o mogile dziedziczki sk ł adaj ą si ę g ł ównie legendy i domys ł y, jednak nale ż a ł oby przyj ąć, i ż jest to najstarsza pami ą tka na Nowej Pradze, pochodz ą ca z czasów sprzed utworzenia dzielnicy. Za masywnym metalowym krzy ż em, w podcieniu budynku przy Wile ń skiej 47, umieszczony jest g ł az z wyryt ą inskrypcj ą Tu le ż y Rozalia Zamoyska, umar ł a R. P. 1795. Wed ł ug dawnych opowie ś ci bli ż ej nieznana Rozalia Zamoyska zosta ł a tu zamordowana przez rabusia. Pocz ą tkowo mogi ł a szlachcianki znajdowa ł a si ę na Wile ń skiej, ale z czasem rodzina przenios ł a jej cia ł o do grobowców rodzinnych. Pozosta ł nagrobek, który otoczony drewnianym p ł otkiem, znajdowa ł si ę pierwotnie przed pi ę trowym domem przy Wile ń skiej 33. Mogi łę przesuni ę to przed 1934 r., gdy w jej miejscu postanowiono zbudowa ć naro ż n ą stacj ę benzynow ą. Na wiedz ę o mogile dziedziczki sk ł adaj ą si ę g ł ównie legendy i domys ł y, jednak nale ż a ł oby przyj ąć, i ż jest to najstarsza pami ą tka na Nowej Pradze, pochodz ą ca z czasów sprzed utworzenia dzielnicy.

18 Pomnik z 2005 r. upami ę tniaj ą cy bohaterskiego kapelana poleg ł ego w bitwie warszawskiej z bolszewikami pod Ossowem 14 sierpnia 1920 r. Autorem rze ź by jest Andrzej Renes. Pomnik z 2005 r. upami ę tniaj ą cy bohaterskiego kapelana poleg ł ego w bitwie warszawskiej z bolszewikami pod Ossowem 14 sierpnia 1920 r. Autorem rze ź by jest Andrzej Renes. Ksi ą dz Jan Ignacy Skorupka (1893 - 1920) - nota biograficzna Ksi ą dz Jan Ignacy Skorupka (1893 - 1920) - nota biograficzna Pomnik ks. Skorupki

19 Zespó ł Szkó ł Otwocka 3 Przyk ł ad nowoczesnego budownictwa szkolnego z 1926 r., projektu Konstantego Jakimowicza. W budynkach przy Otwockiej dzia ł a ł y przed wojn ą trzy szko ł y powszechne. Wa ż n ą rol ę gmach odegra ł na prze ł omie 1944/45 roku. Tu znajdowa ł y si ę siedziby wielu wydzia ł ów i przedsi ę biorstw miejskich oraz praskiego starostwa grodzkiego, gdy ż Szmulowizna i Micha ł ów po ł o ż one by ł y poza zasi ę giem ostrza ł u niemieckiego zza Wis ł y. Mia ł o tu wtedy pracowa ć oko ł o 3000 osób! Przyk ł ad nowoczesnego budownictwa szkolnego z 1926 r., projektu Konstantego Jakimowicza. W budynkach przy Otwockiej dzia ł a ł y przed wojn ą trzy szko ł y powszechne. Wa ż n ą rol ę gmach odegra ł na prze ł omie 1944/45 roku. Tu znajdowa ł y si ę siedziby wielu wydzia ł ów i przedsi ę biorstw miejskich oraz praskiego starostwa grodzkiego, gdy ż Szmulowizna i Micha ł ów po ł o ż one by ł y poza zasi ę giem ostrza ł u niemieckiego zza Wis ł y. Mia ł o tu wtedy pracowa ć oko ł o 3000 osób!

20 Plac po dawnej rze ź ni Przez wieki by ł o to miejsce targów, od 2 po ł. XIX w. dzia ł a ł a tu du ż a rze ź nia miejska, dzi ś to znakomite miejsce na nowe inwestycje. Ju ż przed dwustu laty odbywa ł y si ę tu targi bydl ę ce. Zabudowania rze ź ni sk ł ada ł y si ę z zespo ł u budynków i placów targowych. Przy Krowiej stan ął gmach szlachtuzu, gdzie dokonywano uboju wo ł ów. Ówcze ś nie na warszawskim rynku dominowa ł o mi ę so wo ł ów z Wo ł ynia, które p ę dzono wielkimi stadami na Prag ę lub przywo ż ono tu kolej ą. Przez wieki by ł o to miejsce targów, od 2 po ł. XIX w. dzia ł a ł a tu du ż a rze ź nia miejska, dzi ś to znakomite miejsce na nowe inwestycje. Ju ż przed dwustu laty odbywa ł y si ę tu targi bydl ę ce. Zabudowania rze ź ni sk ł ada ł y si ę z zespo ł u budynków i placów targowych. Przy Krowiej stan ął gmach szlachtuzu, gdzie dokonywano uboju wo ł ów. Ówcze ś nie na warszawskim rynku dominowa ł o mi ę so wo ł ów z Wo ł ynia, które p ę dzono wielkimi stadami na Prag ę lub przywo ż ono tu kolej ą.

21 Park Praski Za ł o ż ony na mocy carskiego ukazu wydanego 4 kwietnia 1865 roku przez cara Aleksandra III, a wi ę c w okresie intensywnego rozwoju Pragi. Powsta ł na miejscu rozebranych jeszcze na pocz. XIX w. zabudowa ń dawnej Pragi. Park w czasie zaborów nosi ł miano Parku Aleksandrowskiego na cze ść cara w ł a ś nie. Udost ę pniono go publiczno ś ci w 1871 r. Jego projektantem by ł Jan Dobrowolski, kierownik Ogrodu Krasi ń skich, a pó ź niej Ogrodu Saskiego. Niegdy ś park by ł znacznie obszerniejszy ni ż obecnie, zajmowa ł ok. 30 ha, ale w 1928 roku otwarto dla zwiedzaj ą cych Miejski Ogród Zoologiczny, który zorganizowano w ł a ś nie na gruntach parkowych. Park powsta ł te ż w cz ęś ci na zalewowych terenach Wis ł y, dlatego niegdy ś cz ę sto by ł zalewany przez wody spi ę trzonej rzeki (przedwojenni przeciwnicy utworzenia ZOO w tym miejscu argumentowali, i ż malaryczny klimat okolicy b ę dzie szkodzi ł zwierz ę tom). Za ł o ż ony na mocy carskiego ukazu wydanego 4 kwietnia 1865 roku przez cara Aleksandra III, a wi ę c w okresie intensywnego rozwoju Pragi. Powsta ł na miejscu rozebranych jeszcze na pocz. XIX w. zabudowa ń dawnej Pragi. Park w czasie zaborów nosi ł miano Parku Aleksandrowskiego na cze ść cara w ł a ś nie. Udost ę pniono go publiczno ś ci w 1871 r. Jego projektantem by ł Jan Dobrowolski, kierownik Ogrodu Krasi ń skich, a pó ź niej Ogrodu Saskiego. Niegdy ś park by ł znacznie obszerniejszy ni ż obecnie, zajmowa ł ok. 30 ha, ale w 1928 roku otwarto dla zwiedzaj ą cych Miejski Ogród Zoologiczny, który zorganizowano w ł a ś nie na gruntach parkowych. Park powsta ł te ż w cz ęś ci na zalewowych terenach Wis ł y, dlatego niegdy ś cz ę sto by ł zalewany przez wody spi ę trzonej rzeki (przedwojenni przeciwnicy utworzenia ZOO w tym miejscu argumentowali, i ż malaryczny klimat okolicy b ę dzie szkodzi ł zwierz ę tom).

22 Pomnik Ko ś ciuszkowców Pomnik ż o ł nierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Ko ś ciuszki, którzy we wrze ś niu 1944 r. wyzwalali Prag ę oraz przeprawiali si ę na drugi brzeg usi ł uj ą c pomóc Powstaniu. Setki zgin ęł y wówczas w nurtach Wis ł y i na warszawskim brzegu. Pomnik ods ł oni ę to 17 stycznia 1985 r. Zaprojektowa ł go A. Kastena (rze ź ba ż o ł nierza z r ę k ą wyci ą gni ę t ą ku lewobrze ż nej Warszawie) oraz B. Chyli ń ski (rozwi ą zania architektoniczne). Warto te ż doda ć, ż e z podwy ż szenia, na którym znajduje si ę rze ź ba ż o ł nierza, rozci ą ga si ę pi ę kna panorama lewego brzegu Wis ł y z sylwet ą Starego Miasta i Zamku Królewskiego na czele. Równie ż z tego miejsca ogl ą damy nadwi ś la ń sk ą cz ęść Pragi. Pomnik ż o ł nierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Ko ś ciuszki, którzy we wrze ś niu 1944 r. wyzwalali Prag ę oraz przeprawiali si ę na drugi brzeg usi ł uj ą c pomóc Powstaniu. Setki zgin ęł y wówczas w nurtach Wis ł y i na warszawskim brzegu. Pomnik ods ł oni ę to 17 stycznia 1985 r. Zaprojektowa ł go A. Kastena (rze ź ba ż o ł nierza z r ę k ą wyci ą gni ę t ą ku lewobrze ż nej Warszawie) oraz B. Chyli ń ski (rozwi ą zania architektoniczne). Warto te ż doda ć, ż e z podwy ż szenia, na którym znajduje si ę rze ź ba ż o ł nierza, rozci ą ga si ę pi ę kna panorama lewego brzegu Wis ł y z sylwet ą Starego Miasta i Zamku Królewskiego na czele. Równie ż z tego miejsca ogl ą damy nadwi ś la ń sk ą cz ęść Pragi.

23 Ulice Letnia i Stolarska Charakterystyczny ceglany budynk z par ą kominów na rogu Szwedzkiej i Stolarskiej to niewielka piekarnia sprzed wieku z cz ęś ciowo zachowanymi starymi maszynami. Piekarnia nadal wypieka pieczywo dla tutejszych mieszka ń ców. Na ul. Letniej przetrwa ł y jeszcze stary bruk z kamieni polnych, tzw. kocie ł by, podobnie jak na odbiegaj ą cej od niej ulicy L ę borskiej. Charakterystyczny ceglany budynk z par ą kominów na rogu Szwedzkiej i Stolarskiej to niewielka piekarnia sprzed wieku z cz ęś ciowo zachowanymi starymi maszynami. Piekarnia nadal wypieka pieczywo dla tutejszych mieszka ń ców. Na ul. Letniej przetrwa ł y jeszcze stary bruk z kamieni polnych, tzw. kocie ł by, podobnie jak na odbiegaj ą cej od niej ulicy L ę borskiej.

24 Budynek dawnego m ł yna Wysoki ceglany gmach jest pozosta ł o ś ci ą zabudowa ń Towarzystwa Akcyjnego Warszawskiego M ł yna Parowego, które powsta ł o w 1899 roku. M ł yn by ł w ł asno ś ci ą ż ydowskich w ł a ś cicieli. Produkowano tu m.in. ró ż nego rodzaju kasze i m ą ki, przetwarzaj ą c tu nawet 250 ton zbó ż rocznie. Wysoki ceglany gmach jest pozosta ł o ś ci ą zabudowa ń Towarzystwa Akcyjnego Warszawskiego M ł yna Parowego, które powsta ł o w 1899 roku. M ł yn by ł w ł asno ś ci ą ż ydowskich w ł a ś cicieli. Produkowano tu m.in. ró ż nego rodzaju kasze i m ą ki, przetwarzaj ą c tu nawet 250 ton zbó ż rocznie.

25 Komora wodna Klasycystyczny budynek przy ul.K ł opotowskiego1/3 s ł u żą cy obs ł udze dawnego mostu, powsta ł w latach 1824-25 wed ł ug projektu wybitnego architekta Antonio Corazziego. Powstanie gmachu wi ąż e si ę z istnieniem mostów ł y ż wowych, które przed wiekami spina ł y oba wi ś lane brzegi. Klasycystyczny budynek przy ul.K ł opotowskiego1/3 s ł u żą cy obs ł udze dawnego mostu, powsta ł w latach 1824-25 wed ł ug projektu wybitnego architekta Antonio Corazziego. Powstanie gmachu wi ąż e si ę z istnieniem mostów ł y ż wowych, które przed wiekami spina ł y oba wi ś lane brzegi.

26 Wytwórnia Wódek Koneser Takie miano nosi obecnie fabryka przy Z ą bkowskiej 27/31, któr ą prascy rodacy zwykli nazywa ć po prostu Monopolem. Jej budow ę rozpocz ę to w 1897 r. z inicjatywy polsko- rosyjskiego Warszawskiego Towarzystwa Oczyszczania i Sprzeda ż y Spirytusu, które podobny zak ł ad prowadzi ł o ju ż na warszawskim Powi ś lu. Jej za ł o ż yciele zobowi ą zali si ę wobec w ł adz do oczyszczania rocznie miliona wiader spirytusu. Rozwój firmy nast ą pi ł w okresie mi ę dzywojennym. W ś ród wielu gatunków wódek produkowano stworzone w ł a ś nie tutaj wódki Wyborow ą (1927 r.) oraz Luksusow ą (1928 r.). Takie miano nosi obecnie fabryka przy Z ą bkowskiej 27/31, któr ą prascy rodacy zwykli nazywa ć po prostu Monopolem. Jej budow ę rozpocz ę to w 1897 r. z inicjatywy polsko- rosyjskiego Warszawskiego Towarzystwa Oczyszczania i Sprzeda ż y Spirytusu, które podobny zak ł ad prowadzi ł o ju ż na warszawskim Powi ś lu. Jej za ł o ż yciele zobowi ą zali si ę wobec w ł adz do oczyszczania rocznie miliona wiader spirytusu. Rozwój firmy nast ą pi ł w okresie mi ę dzywojennym. W ś ród wielu gatunków wódek produkowano stworzone w ł a ś nie tutaj wódki Wyborow ą (1927 r.) oraz Luksusow ą (1928 r.).

27 Tak więc dziękuję za uwagę!

28 Bibliografia http://www.warszawskapraga.pl/


Pobierz ppt "Przewodnik po Pradze By Aneta Romanowska 3G. Krótka historia Pragi Praga to prawobrzeżna część Warszawy. Jej nazwa pochodzi od "prażenia", czyli procesu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google