Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLE KO Ł O CARITAS PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W Z Ą BKACH IM. KS. JERZEGO POPIE Ł USZKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLE KO Ł O CARITAS PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W Z Ą BKACH IM. KS. JERZEGO POPIE Ł USZKI."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLE KO Ł O CARITAS PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W Z Ą BKACH IM. KS. JERZEGO POPIE Ł USZKI.

2

3 Na pierwszym spotkaniu Szkolnego Ko ł a Caritas, razem z naszym opiekunem omówili ś my ca ł oroczny plan dzia ł ania.

4 Na kolejnym spotkaniu drog ą g ł osowania wy ł onili ś my przedstawicieli naszego Szkolnego Ko ł a Caritas. W sk ł ad zarz ą du weszli: Prezes- Natalia Grz ę da Wiceprezes- Sebastian Lubaszka Sekretarz- Aleksandra Cie ś likowska Skarbnik- Rafa ł Mucha

5 Patrona naszego Szkolnego Ko ł a Caritas wybrali ś my równie ż droga g ł osowania. Znacz ą c ą przewag ą g ł osów wygra ł ś w. Franciszek z Asy ż u.

6

7 9 pa ź dziernika 2012 roku uczestniczyli ś my w szkoleniu ABC pomocy ci ęż ko chorym. Dowiedzieli ś my si ę jak zajmowa ć si ę chora osob ą która sama nie radzi sobie z podstawowymi czynno ś ciami.

8

9 16 listopada 2012 roku odby ł a si ę msza ś wi ę ta w Katedrze ś w. Floriana na warszawskiej Pradze, w której uczestniczyli równie ż cz ł onkowie naszego Szkolnego Ko ł a Caritas.

10

11 Nasze Szkolne Ko ł o Caritas zorganizowa ł o zbiórk ę pieni ę dzy na prezent ś wi ą teczny dla naszego kolegi ze szko ł y Adriana który nieszcz ęś liwie z ł ama ł nog ę. Ochotnicy równie ż pomagali mu w lekcjach i odwiedzali go.

12 17 grudnia 2012 w naszej szkole odby ł o si ę uroczyste rozdanie identyfikatorów dla cz ł onków Szkolnego Ko ł a Caritas.

13 Nasze Szkolne Ko ł o Caritas zorganizowa ł o równie ż Wigili ę dla cz ł onków. Wspólnie jedli ś my, rozmawiali ś my, ś piewali ś my kol ę dy i sp ę dzali ś my razem czas.

14 W Grudniu sprzedawali ś my równie ż ś wiece Wigilijne Dzie ł o Pomocy Dzieciom.

15 W grudniu pomagali ś my pakowa ć zakupy:

16 Pakowa ć ż yczenia ś wi ą teczne :

17 I pakowa ć p ł yty:

18

19 Pakowanie listów:

20

21 W ramach zimy w mie ś cie w drugim tygodniu ferii wybrali ś my si ę wspólnie na lodowisko i do kina na film Ż ycie Pi

22 Pakowanie p ł yt:

23

24 Postanowili ś my wzi ąć udzia ł w akcji Ja ł mu ż na Wielkopostna, polegaj ą cej na odmawianiu sobie przyjemno ś ci i wrzucaniu zaoszcz ę dzonych pieni ę dzy do skarbonek specjalnie do tego przeznaczonych które dostali ś my wcze ś niej w szkole.

25 Wspólnie postanowili ś my wybra ć si ę na Drog ę Krzy ż ow ą do najbli ż szego Ko ś cio ł a.

26

27 4 kwietnia 2013 roku odby ł a si ę konferencja prasowa Caritasu z okazji rozpocz ę cia si ę tygodnia Mi ł osierdzia. Go ś cili ś my w programie Mi ę dzy ziemi ą a niebem emitowanym na TVP1.

28 10 Kwietnia 2013 roku odwiedzili ś my Jad ł odajni ę Caritasu. Od pracowników dowiedzieli ś my si ę na czym polega ich praca. Pó ź niej pomagali ś my w sprz ą taniu Sali, roznoszeniu talerzy i chleba. By ł o to dla nas wspania ł e do ś wiadczenie.

29 10 kwietnia 2013 odwiedzili ś my równie ż siedzib ę Caritasu Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Kaw ę czy ń skiej 49. W tym samym budynku mie ś ci si ę placówka dla dziewcz ą t z trudnych rodzin. Razem z ich opiekunkami rozmawiali ś my o trudach ich pracy.

30

31 Przez ca ł y rok zbieramy nakr ę tki na szczytny cel, i spotykamy si ę co tydzie ń.

32

33 Cz ł onkowie Szkolnego Ko ł a Caritas Publicznego gim. nr 2 w Z ą bkach im. Ks. Jerzego Popie ł uszki.


Pobierz ppt "SZKOLE KO Ł O CARITAS PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W Z Ą BKACH IM. KS. JERZEGO POPIE Ł USZKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google