Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Radia 1894-2012 By Mateusz Fr ą szczak Mc_Zielony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Radia 1894-2012 By Mateusz Fr ą szczak Mc_Zielony."— Zapis prezentacji:

1 Radia By Mateusz Fr ą szczak Mc_Zielony

2 Guglielmo Marconi Za wynalazc ę pierwszego radia uwa ż any jest Guglielmo Marconi. Syn w ł oskiego kupca z Lombardii rozpocz ął do ś wiadczenia z przesy ł aniem i odbiorem fal radiowych w roku Uzyska ł we wrze ś niu 1895 roku łą czno ść radiow ą na odleg ł o ść 1 kilometra

3 Pierwsze radio wyglądało: Radio by ł o umiejscowione w drewnianej skrzynce. Klawisze zast ę powa ł y litery

4 : lata wzmożonej działalności radia Na pocz ą tku XIX wieku radio sta ł o si ę cz ęś ci ą rodziny. Wi ę kszo ść rodzin u ż ywa ł a radia. Zacz ę to tworzy ć stacje radiowe wysy ł aj ą ce utwory muzyczne na ca ł y kraj

5 I i II wojna światowa Zo ł nierze walcz ą c w obu wojnach cz ę sto u ż ywali radia, aby si ę ze sob ą komunikowa ć. Radia w okresie wojen odgrywa ł y wa ż n ą rol ę w ś wiecie cywilów; oznajmuj ą c, co si ę dzieje na froncie

6 Radio Polskie Pionier Pierwsze radio polskiej konstrukcji pojawi ł o si ę ok. roku By ł o to radio marki Pionier

7 Historia polskiego radia w powojennej Polsce W 1946 r. zapad ł a decyzja o odbudowie radiostacji Warszawa II (moc 10 kW). W 1948 r. Polskie Radio zosta ł o przekszta ł cone w Centralny Urz ą d Radiofonii, a nast ę pnie Komitet ds. Radiofonii "Polskie Radio"; jako centralny organ administracji pa ń stwowej podlega ł o prezesowi Rady Ministrów. Od 3 pa ź dziernika 1949 na antenie nadawane by ł y dwa programy ogólnopolskie. W latach 50. Polskie Radio prze ż ywa ł o okres intensywnego rozwoju programowego i technicznego. 1 listopada 1957 powsta ł o Studio Eksperymentalne – jedna z nielicznych na ś wiecie pracowni d ź wi ę ku, muzyki elektronicznej, pracuj ą ca dla kompozytorów, radia, telewizji i filmu. 1 marca 1958 pojawi ł si ę Program III, odbierany pocz ą tkowo tylko w Warszawie; od 1962 r. sta ł si ę programem ogólnopolskim. "Trójka" zaproponowa ł a nieco inny model radia ni ż dwa dotychczasowe kana ł y, a jej adresatami stali si ę przede wszystkim studenci i m ł oda inteligencja.

8 Pierwsze Poznańskie radio Radio Merkury to pierwsza pozna ń ska stacja radiowa. Z uwagi na publiczny charakter rozg ł o ś ni a tak ż e zawi ł o ś ci w ł asno ś ciowe, przyjmuje si ę, i ż jest ono sukcesorem przedwojennego "Radja Pozna ń skiego". Pierwsze d ź wi ę ki pop ł yn ęł y w wielkopolski eter 24 kwietnia 1927 roku o godz. 17. Przez ponad 6 lat radio by ł o autonomiczn ą jednostk ą stworzon ą i prowadzon ą przez lokalnych spo ł eczników. W pa ź dzierniku 1933 roku wch ł oni ę te zosta ł o w struktury Polskiego Radia w Warszawie. W okresie powojennym dzia ł a ł o jako "Radio Pozna ń " (jednym z d ł ugoletnich wspó ł pracowników by ł Stanis ł aw Strugarek) w willi przy ul. Berwi ń skiego 5. Od roku 1989 gdy oczywistym sta ł o si ę powstanie komercyjnych stacji, tak ż e tych lokalnych, stacja zmieni ł a antenow ą identyfikacj ę na "Radio Merkury Pozna ń ". Oficjalnie pod t ą nazw ą funkcjonuje od 1 pa ź dziernika 1993 roku jako "Radio Merkury S.A. – Rozg ł o ś nia Regionalna Polskiego Radia w Poznaniu".

9 Starcie radia z XXI w. vs radio z XIX w. Stylowy wygl ą d Super ł atwe u ż ycie tego ż urz ą dzenia System wyciszania szumów Mo ż liwo ść ł atwego wybierania stacji Brak mo ż liwo ś ci poruszania si ę z tym urz ą dzeniem Brak wyciszania szumów Brak realistycznego g ł osu Ograniczona łą czno ść

10 Dziękuję za uwagę… Pracę wykonał Mateusz Frąszczak … … … … Strony z których pochodz ą informacje i obrazki: Google.pl, Wikipedia.pl


Pobierz ppt "Radia 1894-2012 By Mateusz Fr ą szczak Mc_Zielony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google