Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ś wiat nie ko ń czy si ę hukiem, ale skomleniem – rozmawiamy o Apokalipsie Ś wiat nie ko ń czy si ę hukiem, ale skomleniem – rozmawiamy o Apokalipsie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ś wiat nie ko ń czy si ę hukiem, ale skomleniem – rozmawiamy o Apokalipsie Ś wiat nie ko ń czy si ę hukiem, ale skomleniem – rozmawiamy o Apokalipsie."— Zapis prezentacji:

1 Ś wiat nie ko ń czy si ę hukiem, ale skomleniem – rozmawiamy o Apokalipsie Ś wiat nie ko ń czy si ę hukiem, ale skomleniem – rozmawiamy o Apokalipsie

2 Apokalipsa – S ł owo to pochodzi z j ę zyka greckiego (apokalipsis ) i oznacza ods ł oni ę cie, objawienie. Nazw ę t ę nosi ostatnia ksi ę ga Nowego Testamentu, która powsta ł a w czasie prze ś ladowa ń pierwszych chrze ś cijan zapocz ą tkowanych w 64 r. n.e. Autorem jej jest ś w. Jan ewangelista, który dozna ł objawienia (wed ł ug tradycji) na wyspie Patmos.

3 Apokalipsa jest pełna symboliki trudnej do zrozumienia, dla przykładu: Alfa i Omega – początek i koniec, Alfa i Omega – początek i koniec, Jeździec na białym koniu – zwycięstwo ewangelii, Jeździec na białym koniu – zwycięstwo ewangelii, Jeździec na czarnym koniu – głód, Jeździec na czarnym koniu – głód, Jeździec na koniu trupio bladym – śmierć, Jeździec na koniu trupio bladym – śmierć, Jeździec na koniu barwy ognia – wojna, Jeździec na koniu barwy ognia – wojna, Babilon – symbol miasta grzechu, Babilon – symbol miasta grzechu, Jezioro ognia – piekło, Jezioro ognia – piekło, 7 pieczęci – symbol wyroków bożych. 7 pieczęci – symbol wyroków bożych.

4 Albrecht Durer Je ź d ź cy Apokalipsy

5 S ą d Ostateczny, gotycka p ł askorze ź ba katedry w Orvieto.

6 Do Apokalipsy nawi ą zywali nie tylko malarze czy rze ź biarze, ale tak ż e pisarze: Mickiewicz Dziady cz. III Kasprowicz Hymny Mi ł osz Piosenka o ko ń cu ś wiata Herbert U wrót doliny S ł owacki Uspokojenie Konwicki Ma ł a Apokalipsa Krasi ń ski Nie-boska Komedia

7 Cechy stylu Apokalipsy: wizyjno ść ; wizja to obraz widziany oczyma duszy, symbolizm; pos ł ugiwanie si ę Obrazami maj ą cymi znaczenia dos ł owne i przeno ś ne, hiperbolizacja – wyolbrzymienie.

8 Praca domowa: Wykonaj prac ę plastyczn ą ( dowoln ą technik ą ) do wybranego fragmentu Apokalipsy ś w. Jana

9 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Ś wiat nie ko ń czy si ę hukiem, ale skomleniem – rozmawiamy o Apokalipsie Ś wiat nie ko ń czy si ę hukiem, ale skomleniem – rozmawiamy o Apokalipsie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google