Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Henryk Sucharski urodzi ł si ę w Gr ę boszowie ko ł o Tarnowa 12 listopada 1898. Jego rodzicami byli: Stanis ł aw (szewc) oraz Agnieszka z domu Bojko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Henryk Sucharski urodzi ł si ę w Gr ę boszowie ko ł o Tarnowa 12 listopada 1898. Jego rodzicami byli: Stanis ł aw (szewc) oraz Agnieszka z domu Bojko."— Zapis prezentacji:

1

2 Henryk Sucharski urodzi ł si ę w Gr ę boszowie ko ł o Tarnowa 12 listopada 1898. Jego rodzicami byli: Stanis ł aw (szewc) oraz Agnieszka z domu Bojko. Mia ł pi ę ciu braci i trzy siostry.

3 Nauk ę w szkole powszechnej w Gr ę boszowie rozpocz ął w roku 1904. Trwa ł a ona do 1909 r. Od pocz ą tku Henryk da ł si ę pozna ć jako zdolny i pilny ucze ń.

4 Kolejnym etapem w nauce Henryka by ł o tarnowskie gimnazjum, do którego wst ą pi ł w 1909 roku za namow ą ks. Halaka.

5 Wybuch I wojny ś wiatowej pokrzy ż owa ł ż yciowe plany Henrykowi. 13 lutego 1917 roku zostaje powo ł any do s ł u ż by w wojsku austriackim jako s ł uchacz rezerwowej szko ł y oficerskiej w Opawie.

6 Sucharski zdaje matur ę w dniu 17 pa ź dziernika 1917. Kilka miesi ę cy po tym zostaje oddelegowany na front w ł oski. Tutaj zachorowa ł na malari ę. Do tworz ą cego si ę Wojska Polskiego wst ę puje 7 lutego 1919. W 1920 roku zosta ł mianowany na stopie ń podporucznika.

7 Sucharski w latach 1919- 1920 w szeregach 6 Dywizji Piechoty bra ł udzia ł w wojnie polsko- radzieckiej. To w ł a ś nie po tej wojnie zostaje odznaczony orderem Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzy ż em Walecznych. Po zako ń czeniu wojny pozostaje w Wojsku Polskim jako zawodowy oficer. Po kilku latach zostaje mianowany dowódc ą Wojskowej Sk ł adnicy Tranzytowej na Westerplatte- obszaru który 1 wrze ś nia 1939 roku przechodzi do historii jako pierwsze pole bitwy II wojny ś wiatowej. Do ataku pancernika Schleswig- Holstein dochodzi dok ł adnie o 4.45 rano dnia 1 wrze ś nia 1939. Bohaterska obrona Westerplatte trwa ł a 150 godzin po czym 7 wrze ś nia dowódca podj ął decyzj ę o poddaniu placówki.

8 Od 10 wrze ś nia 1939 roku major przebywa w obozie jenieckim Hostein a pó ź niej w Arnswalde. Po wyzwoleniu z niewoli w 1946 roku uda ł si ę do W ł och gdzie zosta ł dowódc ą 6 batalionu strzelców w II Korpusie Polskim. By ł ju ż wówczas bardzo schorowanym cz ł owiekiem. Skierowano go do brytyjskiego szpitala wojskowego w Neapolu. Tam zmar ł 30 sierpnia 1946 roku.

9 Order Virtuti Militari

10 Dwukrotny Krzy ż Waleczny

11 Zmarł 30 sierpnia 1946 r. o godz. 9 rano na zapalenie otrzewnej po perforacji jelita grubego, pierwszego września pochowany został na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Casamassima (działka D, rząd 5, nr grobu 13) w prowincji Bari we Włoszech. 21 sierpnia 1971 r. zwłoki majora Sucharskiego ekshumowano i urnę złożono w siedzibie Ambasady Polskiej w Rzymie.

12 Miejsce, gdzie pierwszego wrze ś nia 1971 roku z ł o ż ono prochy majora Sucharskiego:

13 Prezentacje wykona ł : Tomasz Flont z klasy VI


Pobierz ppt "Henryk Sucharski urodzi ł si ę w Gr ę boszowie ko ł o Tarnowa 12 listopada 1898. Jego rodzicami byli: Stanis ł aw (szewc) oraz Agnieszka z domu Bojko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google