Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

… opowie ść Micha ł a. "Najlepsz ą drog ą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie si ę w s ł u ż eniu innym GHANDI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "… opowie ść Micha ł a. "Najlepsz ą drog ą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie si ę w s ł u ż eniu innym GHANDI."— Zapis prezentacji:

1 … opowie ść Micha ł a

2 "Najlepsz ą drog ą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie si ę w s ł u ż eniu innym GHANDI

3 Witam! Jestem Micha ł, ten z wiadrem to Artur (kolega – wolontariusz), a parasol obs ł uguje pan Andrzej (pracownik hospicjum). Wspólnie sadzimy drzewko upami ę tniaj ą ce jednego z wielu pacjentów Hospicjum-Palium w Poznaniu.

4 W parku przy hospicjum jest wiele takich drzew…

5 Wspólnie pomagamy w utrzymaniu ł adu w parku oraz w wykonywaniu ró ż nych prac porz ą dkowych na rzecz hospicjum. Zaczn ę jednak od pocz ą tku…

6 Czterech muszkieterów i pani Kasia, nasza nauczycielka z gimnazjum.

7 Pani Kasia umówi ł a nas na spotkanie z pani ą Basi ą, koordynatork ą wolontariatu w Hospicjum-Palium, która opowiedzia ł a nam o tym czym jest hospicjum i jaka jest idea wolontariatu.

8 Z rozmowy wynikn ęł o, ż e dla wielu chorych brakuje ł ó ż ek. Od tego momentu wiedzieli ś my, ż e jeste ś my potrzebni, od zaraz – zamienili ś my nasze ch ę ci na MOTYLE…

9 ZOSTALI Ś MY WI Ę C WOLONTARIUSZAMI I tak oto zostaliśmy wolontariuszami

10 O naszej pracy w ogrodzie ju ż wiecie. Nast ę pnie zacz ę li ś my pomaga ć w przygotowaniach do koncertu charytatywnego na rzecz rozbudowy hospicjum. Na pocz ą tek rozlepianie plakatów

11 Dalej - przygotowanie ponad 500 motylków z oznaczeniami miejsc na sali koncertowej.

12 W tym celu zorganizowali ś my w szkole dzie ń pod has ł em: Motyle dla Hospicjum oraz…

13 nawi ą zali ś my wspó ł prac ę z uczniami z Gimnazjum nr 14 Specjalnym w Gnie ź nie

14 Efekt ko ń cowy ale zanim by ł o tak pi ę knie…

15 Czeka ł o nas sporo wysi ł ku!!! Lekcewa żą cy stosunek w ł a ś cicieli sali do koncertu charytatywnego spowodowa ł, ż e na chwil ę przed imprez ą musieli ś my na nowo przygotowa ć sal ę.

16 Uff uda ł o si ę !!! MOTYLE znów wzlecia ł y - w pewnym sensie dzi ę ki nam. Ekstra uczucie :) (:

17 Od poniedzia ł ku na nowo dzia ł amy pod okiem Pana Andrzeja. Czekamy te ż na zlecenia w ramach wolontariatu akcyjnego. Jeste ś my dumni, ż e to w ł a ś nie my – CH Ł OPAKI z POPRAWCZAKA zrozumieli ś my na czym polega WOLONTARIAT i to w ł a ś nie my otwieramy oczy innym na cierpienie i potrzebyludzi ci ęż ko chorych. a pani Basia powiedzia ł a, ż e mo ż na na nas liczy ć


Pobierz ppt "… opowie ść Micha ł a. "Najlepsz ą drog ą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie si ę w s ł u ż eniu innym GHANDI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google