Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szko ł a Podstawowa im. Kornela Makuszy ń skiego ma do ść d ł uga histori ę. Pierwszy budynek szko ł y postawiony na obecnym miejscu powsta ł w 1936 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szko ł a Podstawowa im. Kornela Makuszy ń skiego ma do ść d ł uga histori ę. Pierwszy budynek szko ł y postawiony na obecnym miejscu powsta ł w 1936 roku."— Zapis prezentacji:

1

2 Szko ł a Podstawowa im. Kornela Makuszy ń skiego ma do ść d ł uga histori ę. Pierwszy budynek szko ł y postawiony na obecnym miejscu powsta ł w 1936 roku. Niewiele by ł o w nim izb lekcyjnych, nie posiada ł równie ż sanitariatów. By ł a to jednak pierwsza siedziba szko ł y. Dzi ę ki zaanga ż owaniu spo ł ecze ń stwa i pomocy w ł adz w 1968 roku rozpocz ę to budow ę, któr ą zako ń czono w 1970 roku. Od roku 2001 szko ł a s ą siaduje z nowym budynkiem gimnazjum i korzysta z nowoczesnej sali gimnastycznej. W roku 2002 nadano szkole imi ę. Obecnie do szko ł y ucz ę szcza 120 dzieci, w tym 17 przedszkolaków. Opiek ę nad nimi sprawuje dyrektor i 10 nauczycieli. Kadr ę pedagogiczn ą stanowi ą wykszta ł ceni nauczyciele posiadaj ą cy kwalifikacje do nauczania wi ę cej ni ż jednego przedmiotu. W ś ród nich jest 1 sta ż ysta, 2 nauczycieli kontraktowych, 3 mianowanych i 4 dyplomowanych. Wszyscy pracuj ą zgodnie z kwalifikacjami.

3

4

5 Debata zorganizowana przez Dyrektora szko ł y

6 Udzia ł w debacie wzi ę li: Cz ł onkowie Rady Pedagogicznej Cz ł onkowie Rady Rodziców Samorz ą d Uczniowski

7 Debata odby ł a si ę w izbie lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Wie ń cu.

8 Debata odby ł a si ę 19 maja 2011 roku.

9 Debat ę rozpocz ął dyrektor szko ł y. Na wst ę pie przywita ł zebranych i przedstawi ł cel debaty, którym by ł o Opracowanie Planu Rozwoju Szko ł y na lata 2011 – 2016 Nast ę pnie: przedstawi ł Plan Rozwoju na lata i stopie ń jego realizacji; przedstawi ł strategie systemu edukacji na lata ; przedstawi ł wnioski po analizie ankiety przeprowadzonej w ś ród uczniów klas IV – VI; zaprezentowa ł sposób pracy metod ą Walta Disneya; dokona ł losowania grup i obszarów pracy zespo ł ów.

10 Praca nad Planem Rozwoju Szko ł y na lata

11

12

13

14

15

16 Materia ł ami wykorzystanymi w debacie by ł y: Plan Rozwoju Szko ł y na lata Strategia edukacji Metoda Walta Disneya Ankiety przeprowadzone w ś ród uczniów

17 Wnioski z debaty zosta ł y zebrane i b ę d ą opracowane przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorz ą du Uczniowskiego.

18 Model absolwenta

19 Zarz ą dzanie i organizacja

20 Kszta ł cenie

21 Opieka i wychowanie

22 Do poprawnej realizacji debaty przygotowane zosta ł y: projektor; ekran; materia ł y papiernicze; flamastry; magnesy; emblematy do przydzia ł u grup.

23 Debata by ł a owocna, przebiega ł a w twórczej i przyjaznej atmosferze.


Pobierz ppt "Szko ł a Podstawowa im. Kornela Makuszy ń skiego ma do ść d ł uga histori ę. Pierwszy budynek szko ł y postawiony na obecnym miejscu powsta ł w 1936 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google