Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mój dziadek: Artur Henryk Munk – urodzony 12 pa ź dziernika 1898 roku w Turce Wo ł oskiej jako syn austriackiego przemys ł owca Józefa Filipa Munka i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mój dziadek: Artur Henryk Munk – urodzony 12 pa ź dziernika 1898 roku w Turce Wo ł oskiej jako syn austriackiego przemys ł owca Józefa Filipa Munka i."— Zapis prezentacji:

1

2 Mój dziadek: Artur Henryk Munk – urodzony 12 pa ź dziernika 1898 roku w Turce Wo ł oskiej jako syn austriackiego przemys ł owca Józefa Filipa Munka i czeskiej szlachcianki, Marii Biciste. Ca ł e zawodowe ż ycie zwi ą zany by ł z miastem Ż ywiec.

3 Studiowa ł w Akademii Handlowej we Wiedniu i równocze ś nie na Politechnice Wiede ń skiej, na wydziale budowy maszyn, a nast ę pnie kontynuowa ł nauk ę na Lwowskiej Politechnice, na wydziale chemii. W ł a ś ciciel prywatnego przedsi ę biorstwa w Ż ywcu oraz wysoki urz ę dnik w ż ywieckiej fabryce Solali. W okresie mi ę dzywojennym by ł oficerem rezerwy oraz pracownikiem kontrwywiadu gospodarczego.

4 Dzia ł alno ść spo ł eczna na terenie miasta Ż ywca: Aktywny dzia ł acz Zwi ą zku Strzeleckiego i Zwi ą zku Oficerów Rezerwy, referent wychowania obywatelskiego w fabryce Solali, prezes Komitetu Budowy Ko ś cio ł a w Ż ywcu, radny a tak ż e zawodnik dru ż yny pi ł karskiej Koszarawa Ż ywiec, cz ł onek Oddzia ł u Babiogórskiego PTT, zapalony narciarz i tenisista.

5 Dzia ł alno ść niepodleg ł o ś ciowa przed pierwsz ą wojn ą ś wiatow ą : Jako ucze ń szko ł y realnej w Ż ywcu wst ą pi ł do tajnej organizacji Szko ł a Polska, która nale ż a ł a do ówczesnego Zarzewia. Organizacja ta przygotowywa ł a kadr ę przysz ł ych legionów. Dzia ł alno ść niepodleg ł o ś ciowa w okresie walk o ustalenie granic: Jako oficer wst ą pi ł bezpo ś rednio po przewrocie, ochotniczo do armii polskiej i bra ł udzia ł w walkach o obron ę Ś l ą ska Cieszy ń skiego. Nast ę pnie uczestniczy ł w walkach na froncie bolszewickim. Odznaczony Srebrnym Krzy ż em Zas ł ugi.

6

7 17 wrze ś nia 1939 roku Artur Munk zosta ł aresztowany wraz z innymi oficerami podzieli ł los tysi ę cy przedstawicieli polskiej inteligencji. Zmar ł z wycie ń czenia w obozie w Kozielsku. Miejsce jego pochówku do dzisiejszego dnia pozostaje nieznane. Symboliczny pomnik ku jego pami ę ci znajduje si ę na cmentarzu Przemienienia Pa ń skiego w Ż ywcu. Tablice memoratywne zobaczy ć mo ż na w Lesie Katy ń skim, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie oraz w Ko ś ciele Garnizonowym pod wezwaniem Ś w. Agnieszki w Krakowie.

8 Z dokumentów obozowych wynika, że Artur Munk zmarł 26 kwietnia 1940 roku. Był on umieszczony na tzw. >liście śmierci<, tj. przesyłanych do Kozielska z centrali NKWD wykazach jeńców, których należało wysłać do dyspozycji szefa Zarządu Obwodowego NKWD w Smoleńsku, czyli na egzekucje w Lesie Katyńskim (...) Można przypuszczać, że por. A. Munk był wówczas już tak chory, że nie nadawał się do transportu. Nie wiemy, gdzie grzebano zmarłych w obozie jeńców Kozielska (...) Dopóki nie uzyskamy bliższych informacji na ten temat, nie jest możliwe podejmowanie jakichkolwiek kroków w tej sprawie fragment listu Andrzeja Przewo ź nika, sekretarza generalnego Rady Ochrony Pami ę ci Walk i M ę cze ń stwa, Warszawa, 17 listopada 2008 roku

9 ..Artur Munk był w drelichowym ubraniu. Cierpiał na sklerozę nerek. (...)Ważył 53 kg, a później jeszcze mniej. Brak odzieży i przykrycia potęgował utratę zdrowia w galopujący sposób (...) Obaj Fucikowie odwiedzali go, gdyż mieszkali obok. Często Artur Munk nie okazywał chęci do pisania mówiąc, że i tak list nie dojdzie (...) a przeważnie machał ręką, przeczuwając swój tragiczny koniec. fragment zachowanego listu jednego ze współwi ęź niów, podpis nieczytelny

10 Artur Munk ż y ł 42 lata – osieroci ł dwóch ma ł oletnich synów.

11 Wraz z Arturem Munkiem w niewoli katy ń skiej zgin ę li inni synowie ziemi ż ywieckiej: Zygfryd Munk, oficer WP, przemys ł owiec, urodzony w Ż ywcu 14 marca 1892 roku, absolwent Wiede ń skiej Akademii Handlowej, Wiktor Fucik, oficer WP, in ż ynier le ś nictwa urodzony 30 pa ź dziernika 1890, absolwent Politechniki Wiede ń skiej, Alfons Micha ł Fucik, oficer WP, urodzony w Ż ywcu 3 czerwca 1897 roku, absolwent Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.

12

13 Kozielsk - miasto w obwodzie ka ł uskim Rosji, 72 km na po ł udniowy zachód od Ka ł ugi. Najbardziej znana budowla Kozielska to XIX-wieczny monastyr Swiato-wiedenskij zwany te ż pustelni ą Opty ń sk ą. Na jego to terenie w latach funkcjonowa ł sowiecki obóz jeniecki dla Polaków, których wi ę kszo ść nast ę pnie zg ł adzono w Katyniu. Osadzonymi w obozie w Kozielsku byli oficerowie (tak ż e podchor ąż owie) s ł u ż by sta ł ej i rezerwy Wojska Polskiego, wzi ę ci do niewoli przez Zwi ą zek Radziecki po zaj ę ciu wschodnich obszarów Polski po 17 wrze ś nia 1939.

14 Katy ń – wie ś w Rosji, 18 km na zachód od Smole ń ska, nad Dnieprem. W pobliskim lesie zwanym Lasem Katy ń skim, w uroczysku Kozie Góry, le żą cym na terenach NKWD, od lat 30. XX wieku dokonywano masowych mordów na ofiarach czystek politycznych Stalina, w tym równie ż zbrodni katy ń skiej na internowanych polskich oficerach. Wed ł ug szacunków historyków stanowi ł o to po ł ow ę korpusu oficerów Wojska Polskiego, stanowi ą c ą jak to okre ś li ł np. dr Andrzej Kunert elit ę narodu i kwiat kultury polskiej. Ofiary dokonanej zbrodni stalinowskiej by ł y pogrzebane w zbiorowych mogi ł ach. Zbrodnia by ł a przeprowadzona w ś cis ł ej tajemnicy, ale ju ż w 1943 r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu. Ł awrientij Beria – Ludowy Komisarz Spraw Wewn ę trznych ZSRR, skierowa ł pismo do Józefa Stalina, w którym opisa ł aresztowanych Polaków jako zdeklarowanych i nie rokuj ą cych nadziei poprawy wrogów w ł adzy radzieckiej". Zbrodnia, ze wzgl ę du na jej ideologiczne umotywowanie wzgl ę dami klasowymi, a faktycznie narodowymi, oraz masowo ść, jest wed ł ug opinii Instytutu Pami ę ci Narodowej uwa ż ana za ludobójstwo.

15 Decyzja o wymordowaniu polskich oficerów

16

17 Odkrycie masowych grobów Cmentarz wojskowy w Lesie Katy ń skim

18

19

20 Pomimo wieloletnich poszukiwa ń nie uda ł o si ę do dzi ś ustali ć, gdzie zosta ł pochowany por. Artur Munk, zmar ł y w obozie Kozielskim z powodu wycie ń czenia. By ć mo ż e chorzy je ń cy byli w tak ż e likwidowani w obozowym szpitalu.

21 Przygotowała Barbara Munk. Wykorzystane zostały materiały archiwalne ze zbiorów rodzinnych oraz materiały z Wikipedii.


Pobierz ppt "Mój dziadek: Artur Henryk Munk – urodzony 12 pa ź dziernika 1898 roku w Turce Wo ł oskiej jako syn austriackiego przemys ł owca Józefa Filipa Munka i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google