Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ś wi ę ty Patryk. Ś w. Patryk ż y ł w V w. By ł misjonarzem, który przez 30 lat g ł osi ł S ł owo Bo ż e w Irlandii. Mimo i ż za jego ż ycia chrze ś cija.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ś wi ę ty Patryk. Ś w. Patryk ż y ł w V w. By ł misjonarzem, który przez 30 lat g ł osi ł S ł owo Bo ż e w Irlandii. Mimo i ż za jego ż ycia chrze ś cija."— Zapis prezentacji:

1 Ś wi ę ty Patryk

2 Ś w. Patryk ż y ł w V w. By ł misjonarzem, który przez 30 lat g ł osi ł S ł owo Bo ż e w Irlandii. Mimo i ż za jego ż ycia chrze ś cija ń stwo nie sta ł o si ę jeszcze religi ą panuj ą c ą, uwa ż a si ę, ż e w szczególny sposób przyczyni ł si ę do chrystianizacji tego kraju. Urodzi ł si ę prawdopodobnie ok. 389 r.

3 W wieku lat mniej wi ę cej 16 ch ł opiec zosta ł porwany przez wojowników irlandzkiego króla. Przez kilka lat jako niewolnik pas ł owce i byd ł o i wtedy nauczy ł si ę irlandzkiego j ę zyka i irlandzkich obyczajów. W wieku lat 20 we ś nie Bóg powiedzia ł mu, aby uda ł si ę na wybrze ż e, gdzie mia ł a na niego czeka ć ł ód ź - i faktycznie czeka ł a na niego, gotowa do odp ł yni ę cia wraz z ż eglarzami, którzy odwie ź li go z powrotem do domu

4 Po powrocie studiowa ł kilka lat teologi ę. Pó ź niej, ju ż jako biskup, zosta ł wys ł any z misj ą do Irlandii. Dotar ł tam 25 marca 433 roku. Legenda g ł osi, ż e jeden z przywódców klanu próbowa ł go zabi ć, ale ten sprawi ł, ż e napastnik nie móg ł wykona ć ż adnego ruchu, zanim nie zadeklarowa ł szczerej przyja ź ni wobec Patryka. Patryk nawróci ł na chrze ś cija ń stwo wielu Irlandczyków. Razem z uczniami wybudowa ł wiele ko ś cio ł ów w ca ł ej Irlandii. W ś ród jego uczniów znalaz ł o si ę kilkudziesi ę ciu pó ź niejszych ś wi ę tych.

5 Patryk dzia ł alno ść misyjn ą w Irlandii prowadzi ł przez 40 lat - uczyni ł wiele cudów i napisa ł "Wyznania", w których opisuje swoje po ś wi ę cone Bogu ż ycie. Zmar ł 17 marca 461 roku w osadzie Saul, w której zbudowa ł swój pierwszy ko ś ció ł. Patryk by ł uznawany za ś wi ę tego zanim powsta ł a pierwsza "oficjalna" lista ś wi ę tych. W Irlandii jest wiele miejsc, które zwi ą zanych z kultem ś wi ę tego Patryka - na przyk ł ad góra Croagh Patrick, na którym ś wi ę ty po ś ci ł przez 40 dni, albo miejsce zwane "St. Patrick Purgatory", na jednej z wysp w Donegalu, znane miejsce pielgrzymek nie tylko Irlandczyków. W niemieckim mie ś cie Hohenstade znajduje si ę ko ś ció ł pw. ś w. Patryka, w którym podobno znajduj ą si ę jego relikwie.

6 Legendy Sk ą d wzi ęł a si ę koniczynka? Wed ł ug legendy Patryk u ż y ł trójlistnej koniczyny dla wyja ś nienia Irlandczykom istoty Trójcy Ś wi ę tej - ta ro ś linka do dzi ś jest symbolem zarówno jego jak i ca ł ej Irlandii.

7 Legend ą jest równie ż wyp ę dzenie przez Patryka w ęż ów i innej jadowitej gadziny z Irlandii - przez modlitw ę Patryk zmusi ł je do ucieczki do morza. Nawi ą zuje to w oczywisty sposób do wyplenienia poga ń stwa w ś ród irlandzkiego narodu.

8 Dzi ę kujemy za uwag ę Prace wykonały: Angelika Gondela i Dominika Lewandowicz Kl 5 d

9 Ź ród ł a http://dzieci.wp.pl/ecid,25,eid,1077,title,Legend a-o-sw-Patryku,zabawa.html?ticaid=1f84e http://dzieci.wp.pl/ecid,25,eid,1077,title,Legend a-o-sw-Patryku,zabawa.html?ticaid=1f84e http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.ph p?doc=ed200412&nr=29 http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.ph p?doc=ed200412&nr=29 http://pl.wikipedia.org/wiki/ Ś wi ę ty_Patryk http://pl.wikipedia.org/wiki/ Ś wi ę ty_Patryk http://www.mojairlandia.pl/historia/hist_015. php http://www.mojairlandia.pl/historia/hist_015. php


Pobierz ppt "Ś wi ę ty Patryk. Ś w. Patryk ż y ł w V w. By ł misjonarzem, który przez 30 lat g ł osi ł S ł owo Bo ż e w Irlandii. Mimo i ż za jego ż ycia chrze ś cija."

Podobne prezentacje


Reklamy Google