Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zabytki Wielkiej Brytanii Most Humber Bridge ! Humber Bridge – most wisz ą cy w pó ł nocno-wschodniej Anglii, w pobli ż u miasta Kingston upon Hull.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zabytki Wielkiej Brytanii Most Humber Bridge ! Humber Bridge – most wisz ą cy w pó ł nocno-wschodniej Anglii, w pobli ż u miasta Kingston upon Hull."— Zapis prezentacji:

1

2 Zabytki Wielkiej Brytanii

3 Most Humber Bridge !

4 Humber Bridge – most wisz ą cy w pó ł nocno-wschodniej Anglii, w pobli ż u miasta Kingston upon Hull nad estuarium Humber, b ę d ą cym uj ś ciem rzek Ouse i Trent. Jest pi ą tym na ś wiecie mostem pod wzgl ę dem d ł ugo ś ci pojedynczego prz ę s ł a. Przez most przeje ż d ż a 120 000 pojazdów tygodniowo. W momencie oddania do u ż ytku przecina ł najszersze uj ś cie rzeki bez mo ż liwo ś ci przeprawy mostowej.

5 Buckingham Palace

6 Pa ł ac Buckingham (ang. Buckingham Palace) - oficjalna rezydencja brytyjskich monarchów. Najwi ę kszy na ś wiecie pa ł ac królewski wci ąż pe ł ni ą cy sw ą pierwotn ą funkcj ę. Oficjalna londy ń ska rezydencja królowej. Na placu przed pa ł acem od 1913 roku stoi pomnik królowej Wiktorii.

7 Pa ł ac Westminsterski

8 Pa ł ac Westminsterski (ang. Palace of Westminster, znany tak ż e w tym j ę zyku jako Houses of Parliament) – miejsce posiedze ń obu izb Parlamentu Zjednoczonego Królestwa (Izby Lordów i Izby Gmin). Pa ł ac znajduje si ę w Londynie, w dzielnicy City of Westminster, na lewym brzegu rzeki Tamizy.

9 Big Ben

10 Big Ben – wie ż a zegarowa w Londynie w Wielkiej Brytanii. Nazwa pocz ą tkowo odnosi ł a si ę do dzwonu ze St. Stephen's Tower (z ang. Wie ż a ś w. Szczepana), zwanej równie ż The Clock Tower (ang. "Wie ż a Zegarowa"), nale żą cej do Pa ł acu Westminsterskiego. Obecnie nazwa Big Ben odnosi si ę cz ę sto zarówno do dzwonu, jak i zegara oraz samej wie ż y. 12 wrze ś nia 2012 roku wie ż a zosta ł a oficjalnie nazwana Elizabeth Tower w celu uhonorowania 60-letniego panowania królowej El ż biety II.

11 Zamek w Belfa ś cie

12 Zamek w Belfa ś cie – po ł o ż ony na zboczu góry Cavehill w Belfa ś cie zamek. Zlokalizowany na wysoko ś ci 120 m n.p.m. zapewnia atrakcyjny widok na samo miasto i zatok ę Belfast Lough. Oryginalny zamek zosta ł wzniesiony pod koniec XII wieku przez Normanów. Znajdowa ł si ę w miejscu dzisiejszych ulic High Street, Castle Place i Donegall Place (obecnie stanowi ą one centrum Belfastu). Mieszka ł w nim Sir Arthur Chichester, baron Belfastu. Zamek ten zosta ł jednak zniszczony w 1708 roku.

13 Pa ł ac Holyrood

14 Pa ł ac Holyrood w Edynburgu jest rezydencj ą monarchów brytyjskich w Szkocji. Po ł o ż ony jest na wzniesieniu, na wschodnim ko ń cu Royal Mile, która mi ę dzy innymi prowadzi do zamku.

15 Ibrox Stadium

16 Ibrox Stadium (dawniej Ibrox Park) - stadion pi ł karski po ł o ż ony w Glasgow w Szkocji mieszcz ą cy 50 987 widzów i nale żą cy do klubu Rangers F.C.. Obecnie trzeci pod wzgl ę dem pojemno ś ci obiekt tego typu w kraju i ósmy w Wielkiej Brytanii.

17 Koniec ! Prezentacje przygotowa ł y : Ma ł gorzata Skiba i Julia Kwieci ń ska


Pobierz ppt "Zabytki Wielkiej Brytanii Most Humber Bridge ! Humber Bridge – most wisz ą cy w pó ł nocno-wschodniej Anglii, w pobli ż u miasta Kingston upon Hull."

Podobne prezentacje


Reklamy Google