Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wed ł ug popularnej legendy, za ł o ż yciel pa ń stwa Polan, Lech, podczas postoju w okolicach Poznania ujrza ł pod wieczór sporych rozmiarów gniazdo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wed ł ug popularnej legendy, za ł o ż yciel pa ń stwa Polan, Lech, podczas postoju w okolicach Poznania ujrza ł pod wieczór sporych rozmiarów gniazdo."— Zapis prezentacji:

1

2 Wed ł ug popularnej legendy, za ł o ż yciel pa ń stwa Polan, Lech, podczas postoju w okolicach Poznania ujrza ł pod wieczór sporych rozmiarów gniazdo na drzewie. Znajdowa ł si ę w nim bia ł y orze ł z dwoma piskl ę tami. Gdy Lech przygl ą da ł si ę mu, orze ł rozpostar ł skrzyd ł a na tle nieba czerwonego od zachodz ą cego s ł o ń ca. Lech zachwyci ł si ę, postanowi ł tam osi ąść, umie ś ci ł or ł a w swym herbie, a miejsce na pami ą tk ę nazwa ł Gniezdnem (obecnie Gniezno) od s ł owa gniazdo. Historia ta b ę d ą ca cz ęś ci ą legendy o "Lechu, Czechu i Rusie" pierwszy raz spisana zosta ł a w "Kronice Wielkopolskiej" napisanej po ł acinie w 1273 oraz w "Kronic Dalimila" spisanej w j ę zyku czeskim w 1319. W Legendzie tej upatruje si ę aluzj ę do podania o za ł o ż eniu Rzymu przez Romulusa i Remusa. Jej elementem jest auspicjum, staro ż ytny rytua ł wnioskowania z lotu ptaków drapie ż nych (np. or ł a) o aprobacie bogów dla podj ę tych zamierze ń. Mniej romantyczna wersja zak ł ada, ż e Polanie mogli przyj ąć emblemat or ł a jako symbol mocy (orze ł by ł towarzyszem Jowisza i nosicielem jego piorunów) wzoruj ą c si ę na cesarstwie rzymskim, lub po 800 roku jego nast ę pcy, Ś wi ę tym Cesarstwie Rzymskim, od którego symbol or ł a przej ęł o wiele europejskich pa ń stw. Znak by ł znany w ś ród Polan g ł ównie ze zdobnictwa celtyckiego lub rzymskich monet, docieraj ą cych na ich ziemie bursztynowym szlakiem.

3 Jak wygl ą da ł o god ł o Polski kiedy ś 1956 1944-1990 1990

4 Po II wojnie ś wiatowej, w 1945 roku w ł adze Polski Ludowej usun ęł y koron ę z g ł owy or ł a. Usuni ę cie potwierdzono dodatkowo dekretem w roku 1955. Rz ą d RP na uchod ź stwie w odpowiedzi Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 listopada 1956 r. umie ś ci ł na g ł owie or ł a zamkni ę t ą koron ę zwie ń czon ą krzy ż em. Sejm PRL X kadencji przywróci ł or ł owi koron ę wed ł ug wzoru z roku 1927.1955 Wspó ł cze ś nie jest to chroniony prawem symbol pa ń stwa polskiego. Jego wizerunek widnieje na budynkach administracji pa ń stwowej wszystkich szczebli. Jest obecny w szko ł ach oraz s ą dach. Ponadto jest reprezentowany na awersach polskich monet, a tak ż e koszulkach sportowców reprezentuj ą cych Polsk ę. Niemniej jednak w Polsce pojawia si ę wiele pyta ń o granic ę eksponowania oraz dowolnego interpretowania symbolu narodowego, a tak ż e traktowania jako pami ą tkowy gad ż et.

5

6 Dzi ę kuj ę za obejrzenie mojej prezentacji Krzysztof Regu ł a Klasa IVb Szko ł a Podstawowa w Raszówce 2012/2013


Pobierz ppt "Wed ł ug popularnej legendy, za ł o ż yciel pa ń stwa Polan, Lech, podczas postoju w okolicach Poznania ujrza ł pod wieczór sporych rozmiarów gniazdo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google