Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIKISZOWIEC. To osiedle o charakterystycznej zabudowie wielorodzinnej, zosta ł o wpisane w rejestr urbanistycznych zabytków. Ma kszta ł t prostok ą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIKISZOWIEC. To osiedle o charakterystycznej zabudowie wielorodzinnej, zosta ł o wpisane w rejestr urbanistycznych zabytków. Ma kszta ł t prostok ą"— Zapis prezentacji:

1 NIKISZOWIEC

2

3 To osiedle o charakterystycznej zabudowie wielorodzinnej, zosta ł o wpisane w rejestr urbanistycznych zabytków. Ma kszta ł t prostok ą ta podzielonego ulicami. W zabudowie mo ż emy wyró ż ni ć ko ś ció ł z zewn ą trz stylizowany na surowy romanizm z renesansow ą wie żą, dwa kominy przemys ł owe oraz szyb kopalni.

4

5 Architektura tego osiedla jest niepowtarzalna. Domy wielorodzinne, to tzw. familoki. Zbudowane s ą z czerwonej, surowej ceg ł y z ma ł ymi czterodzielnymi oknami, których stolarka jest bia ł a a wn ę ki czerwone. Domy s ą do siebie bli ź niaczo podobne i tworz ą 6 kwarta ł ów prostok ą tnych i jeden wi ę kszy trójk ą tny z wydzielonym rynkiem.

6

7 Uliczki s ą w ą skie, s ł abo do ś wietlone s ł o ń cem. Z ulic poprzez ł ukowe bramy mo ż na dosta ć si ę do wn ę trz blokowych czyli podwórek.

8

9

10

11 Podwórka mia ł y charakter gospodarczo - wypoczynkowy. W ś rodku znajdowa ł y si ę komórki gospodarcze. S ł u ż y ł y one hodowli królików i go łę bi. Wokó ł centralnej cz ęś ci sta ł y ł awki. Posadzono te ż drzewa li ś ciaste i gdzie niegdzie posiano kwiaty.

12

13

14

15 Centralnym miejscem tej zabudowy jest rynek z podcieniami arkadowymi, trójdzieln ą bram ą przejazdow ą, ratuszem i ko ś cio ł em. Wszystkie zabudowania zachowuj ą swoisty styl.

16

17

18

19

20

21 Ka ż de miasto ma swoja wie żę wodn ą. Tak wygl ą da wie ż a Nikiszowca.

22

23 Zabudowa Nikiszowca charakteryzuje si ę ciekawymi detalami architektonicznymi. Oto niektóre z nich.

24 Brama przejazdowa z krzy ż owym sklepieniem

25 Arkadowe podcienia o sklepieniu krzy ż owym z gurtami

26 Wysuni ę cia ryzalitowe

27 Wykusze nad oknami o ciekawych, schodkowych podporach

28 Loggia

29 Balkony

30 Okna piwniczne o ł ukowych nadpro ż ach

31


Pobierz ppt "NIKISZOWIEC. To osiedle o charakterystycznej zabudowie wielorodzinnej, zosta ł o wpisane w rejestr urbanistycznych zabytków. Ma kszta ł t prostok ą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google