Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Przedstawienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Karina Bedrunka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Przedstawienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Karina Bedrunka."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Przedstawienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, 7 listopada 2007 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Zakres prezentacji: 1. Polityka Spójności 2007-2013 2. RPO WO 2007-2013 - Realizacja Strategii Lizbońskiej - Pomoc publiczna w ramach RPO WO 2007-2013 3. Zasady wdrażania RPO WO 2007-2013 - Dokumenty niezbędne do wdrażania - Harmonogram naboru wniosków 2

3 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 3 STRATEGICZNE WYTYCZNE WSPÓLNOTY (SWW ) NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013 KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Polityka Spójności UE/POLSKA 2007-2013 UE Polska

4 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 4 Polityka Spójności 2007-2013 (NSRO + Wspólna Polityka Rolna + Wspólna Polityka Rybacka = 107,9 mld Euro)

5 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSRO w latach 2007-2013 wyniesie około 85,6 mld Euro 5

6 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 6 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Udział środków UE w programach operacyjnych Programy operacyjneUdział programu w całkowitej alokacji środków [%] Alokacja na program [mld Euro] 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 24,916,6 PO Infrastruktura i Środowisko41,927,9 PO Kapitał Ludzki14,69,7 PO Innowacyjna Gospodarka12,48,3 PO Rozwój Polski Wschodniej3,42,3 PO Pomoc Techniczna0,80,5 RAZEM65,3

7 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013)

8 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 8 Prace nad RPO WO 2007-2013 listopad 2004 r. rozpoczęcie prac; 15 listopada 2005 r. Uchwałą ZWO przyjęto I wstępny projekt RPO WO 2007-2013; 20 grudnia 2006 r. ZWO Uchwałą nr 57/2006 przyjął Projekt RPO WO 2007-2013; 29 października 2007 r.- ZWO Uchwałą nr 1070/2007 przyjął RPO WO 2007-2013

9 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 9 Negocjacje RPO WO 2007-2013 22 maja 2007 r. w Warszawie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie negocjacji regionalnych programów operacyjnych z Komisją Europejską; 23 maja 2007 r. w Opolu – I runda negocjacji; 5 września 2007 r. w Brukseli – II runda negocjacji; 1 października 2007 r.- decyzja KE przyjmująca RPO WO 2007-2013

10 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 10 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 Zarząd Województwa Opolskiego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komisja Europejska Negocjacje RPO WO 2007-2013

11 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 11 RPO WO 2007-2013

12 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 12 Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Alokacja na Działanie/ Poddziałanie [mln Euro] 1.1 Rozwój przedsiębiorczości 56,1 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 23,8 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach 32,2 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości 10,0 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny 47,6 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw 9,7 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach 37,8 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej 44,2 1.4.1. Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa 26,9 1.4.2. Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny 17,2

13 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 13 Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne Alokacja na Działanie/ Poddziałanie [mln Euro] 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT17,1 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych8,5 Oś priorytetowa 3 Transport Alokacja na Działanie/ Poddziałanie [mln Euro] 3.1 Infrastruktura drogowa94,4 3.1.1 Drogi regionalne70,8 3.1.2 Drogi lokalne23,6 3.2 Transport publiczny16,6

14 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 14 Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiskowa Alokacja na Działanie/ Poddziałanie [mln Euro] 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami20,5 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe11,5 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii8,5 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny2,1

15 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 15 Oś priorytetowa 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Alokacja na Działanie/ Poddziałanie [mln Euro] 5.1 Wspieranie infrastruktury edukacyjnej17,1 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej14,5 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej2,6 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie12,8 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna10,2 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna2,6 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego12,8 Oś priorytetowa 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Alokacja na Działanie/ Poddziałanie [mln Euro] 6.1 Rewitalizacja obszarów wiejskich20,5 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych13,6

16 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 16 Realizacja Strategii Lizbońskiej w ramach RPO WO 2007-2013

17 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 17 Realizacja przez RPO WO 2007-2013 Strategii Lizbońskiej NrOś Priorytetowa / Działanie / Poddziałanie alokacja [mln EURO] udział % do alokacji Dz. 1.1 Rozwój przedsiębiorczości56,113,1 Dz.1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości 10,02,3 Dz. 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny47,711,2 Dz. 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych świadczonych przez przedsiębiorstwa 27,06,3 OP 2 Społeczeństwo informacyjne25,66,0 Dz. 3.2 Transport publiczny (lotnisko i autobusy)9,22,15 Dz. 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii (odnawialne źródła energii, efektywność) 8,52,0 RAZEM184,143,10

18 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 18 Pomoc publiczna w ramach RPO WO 2007-2013

19 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 19 Pomoc publiczna: art.87 ust.1 Traktatu ustanawiającego WE:  pomoc przekazywana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie,  zakłócająca lub grożąca zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów

20 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 20 Przesłanki występowania:  wsparcie przyznane przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych  wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwo lub grupy przedsiębiorstw bądź produkcję określonych towarów (korzyść ekonomiczna)  wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencyjności  wsparcie wpływa na wymianę handlową Kto podlega przepisom o pomocy publicznej:  wszystkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  podmioty sektora publicznego, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

21 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 21 Rodzaje pomocy publicznej w ramach Osi priorytetowej 1 :  regionalna pomoc inwestycyjna  pomoc de minimis  pomoc na szkolenia

22 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 22 Intensywność pomocy regionalnej dla województwa opolskiego na lata 2007-2013  50 % + 20 % dla małych przedsiębiorstw + 10 % dla średnich przedsiębiorstw  przedsięwzięcie musi spełnić warunek nowej inwestycji Rozporządzenie RM z 13.10.2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej

23 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 23 Dokumenty niezbędne do wdrażania RPO WO 2007-2013

24 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 24 Szczegółowy opis osi priorytetowych zawiera: opisy działań, typy projektów, kwalifikowalność wydatków, poziom dofinansowania projektów, informację na temat pomocy publicznej, rodzaje beneficjentów, kryteria wyboru projektów, warunki szczegółowe, opis demarkacji z innymi programami planowane zatwierdzenie dokumentu: listopad 2007

25 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 25 Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 zawiera: system wdrażania RPO WO 2007-2013, proces naboru wniosków, procedura podpisywania i aneksowania umów oraz ich rozliczania, zasady sprawozdawczości, kwalifikowalność wydatków, zasady promocji projektów, wzory dokumentów dla beneficjentów w opracowaniu - planowany termin opublikowania: listopad 2007 r.

26 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 26 Plan Komunikacji RPO WO 2007-2013 formułuje zadania strategii informacyjnej, jej główne instrumenty, definiuje grupy odbiorców oraz określa sposób finansowania działań informacyjno - promocyjnych. Stanowi podstawę dla prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w obrębie programu w opracowaniu - planowany termin opublikowania: IV kwartał 2007 r.

27 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 27 Harmonogram naboru wniosków do RPO WO 2007-2013

28 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dostępny na stronie internetowej UMWO www.umwo.opole.pl www.ocrg.opolskie.pl

29 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Nabory wniosków i ocena projektów prowadzona będzie przez: W zakresie Osi priorytetowej I (za wyjątkiem Działania 1.4.2) OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Pozostałe Osie priorytetowe DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

30 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 30 Punkty informacyjne dla beneficjentów Informacje ogólne: Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Ostrówek 5-7, Opole tel. 077/ 54 16 200, 201 info@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl

31 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 31 Punkty informacyjne dla beneficjentów Informacje ogólne: Oś priorytetowa I „Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu”, za wyjątkiem Działania 1.4.2 „Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny” Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Punkt informacyjny ul. Spychalskiego 13, Opole tel. 077/ 47-44-774 biuro@ocrg.opolskie.pl www.ocrg.opolskie.pl

32 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Przedstawienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Karina Bedrunka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google