Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Przedstawienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Karina Bedrunka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Przedstawienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Karina Bedrunka."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Przedstawienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, 7 listopada 2007 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Zakres prezentacji: 1. Polityka Spójności RPO WO Realizacja Strategii Lizbońskiej - Pomoc publiczna w ramach RPO WO Zasady wdrażania RPO WO Dokumenty niezbędne do wdrażania - Harmonogram naboru wniosków 2

3 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 3 STRATEGICZNE WYTYCZNE WSPÓLNOTY (SWW ) NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Polityka Spójności UE/POLSKA UE Polska

4 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 4 Polityka Spójności (NSRO + Wspólna Polityka Rolna + Wspólna Polityka Rybacka = 107,9 mld Euro)

5 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSRO w latach wyniesie około 85,6 mld Euro 5

6 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 6 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Udział środków UE w programach operacyjnych Programy operacyjneUdział programu w całkowitej alokacji środków [%] Alokacja na program [mld Euro] 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 24,916,6 PO Infrastruktura i Środowisko41,927,9 PO Kapitał Ludzki14,69,7 PO Innowacyjna Gospodarka12,48,3 PO Rozwój Polski Wschodniej3,42,3 PO Pomoc Techniczna0,80,5 RAZEM65,3

7 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata (RPO WO )

8 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 8 Prace nad RPO WO listopad 2004 r. rozpoczęcie prac; 15 listopada 2005 r. Uchwałą ZWO przyjęto I wstępny projekt RPO WO ; 20 grudnia 2006 r. ZWO Uchwałą nr 57/2006 przyjął Projekt RPO WO ; 29 października 2007 r.- ZWO Uchwałą nr 1070/2007 przyjął RPO WO

9 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 9 Negocjacje RPO WO maja 2007 r. w Warszawie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie negocjacji regionalnych programów operacyjnych z Komisją Europejską; 23 maja 2007 r. w Opolu – I runda negocjacji; 5 września 2007 r. w Brukseli – II runda negocjacji; 1 października 2007 r.- decyzja KE przyjmująca RPO WO

10 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 10 Instytucja Zarządzająca RPO WO Zarząd Województwa Opolskiego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komisja Europejska Negocjacje RPO WO

11 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 11 RPO WO

12 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 12 Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Alokacja na Działanie/ Poddziałanie [mln Euro] 1.1 Rozwój przedsiębiorczości 56, Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 23, Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach 32,2 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości 10,0 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny 47, Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw 9, Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach 37,8 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej 44, Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa 26, Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny 17,2

13 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 13 Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne Alokacja na Działanie/ Poddziałanie [mln Euro] 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT17,1 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych8,5 Oś priorytetowa 3 Transport Alokacja na Działanie/ Poddziałanie [mln Euro] 3.1 Infrastruktura drogowa94, Drogi regionalne70, Drogi lokalne23,6 3.2 Transport publiczny16,6

14 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 14 Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiskowa Alokacja na Działanie/ Poddziałanie [mln Euro] 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami20,5 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe11,5 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii8,5 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny2,1

15 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 15 Oś priorytetowa 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Alokacja na Działanie/ Poddziałanie [mln Euro] 5.1 Wspieranie infrastruktury edukacyjnej17, Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej14, Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej2,6 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie12, Stacjonarna opieka medyczna10, Ambulatoryjna opieka medyczna2,6 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego12,8 Oś priorytetowa 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Alokacja na Działanie/ Poddziałanie [mln Euro] 6.1 Rewitalizacja obszarów wiejskich20,5 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych13,6

16 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 16 Realizacja Strategii Lizbońskiej w ramach RPO WO

17 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 17 Realizacja przez RPO WO Strategii Lizbońskiej NrOś Priorytetowa / Działanie / Poddziałanie alokacja [mln EURO] udział % do alokacji Dz. 1.1 Rozwój przedsiębiorczości56,113,1 Dz.1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości 10,02,3 Dz. 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny47,711,2 Dz Wsparcie usług turystycznych świadczonych przez przedsiębiorstwa 27,06,3 OP 2 Społeczeństwo informacyjne25,66,0 Dz. 3.2 Transport publiczny (lotnisko i autobusy)9,22,15 Dz. 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii (odnawialne źródła energii, efektywność) 8,52,0 RAZEM184,143,10

18 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 18 Pomoc publiczna w ramach RPO WO

19 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 19 Pomoc publiczna: art.87 ust.1 Traktatu ustanawiającego WE:  pomoc przekazywana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie,  zakłócająca lub grożąca zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów

20 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 20 Przesłanki występowania:  wsparcie przyznane przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych  wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwo lub grupy przedsiębiorstw bądź produkcję określonych towarów (korzyść ekonomiczna)  wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencyjności  wsparcie wpływa na wymianę handlową Kto podlega przepisom o pomocy publicznej:  wszystkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  podmioty sektora publicznego, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

21 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 21 Rodzaje pomocy publicznej w ramach Osi priorytetowej 1 :  regionalna pomoc inwestycyjna  pomoc de minimis  pomoc na szkolenia

22 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 22 Intensywność pomocy regionalnej dla województwa opolskiego na lata  50 % + 20 % dla małych przedsiębiorstw + 10 % dla średnich przedsiębiorstw  przedsięwzięcie musi spełnić warunek nowej inwestycji Rozporządzenie RM z r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej

23 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 23 Dokumenty niezbędne do wdrażania RPO WO

24 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 24 Szczegółowy opis osi priorytetowych zawiera: opisy działań, typy projektów, kwalifikowalność wydatków, poziom dofinansowania projektów, informację na temat pomocy publicznej, rodzaje beneficjentów, kryteria wyboru projektów, warunki szczegółowe, opis demarkacji z innymi programami planowane zatwierdzenie dokumentu: listopad 2007

25 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 25 Vademecum dla beneficjentów RPO WO zawiera: system wdrażania RPO WO , proces naboru wniosków, procedura podpisywania i aneksowania umów oraz ich rozliczania, zasady sprawozdawczości, kwalifikowalność wydatków, zasady promocji projektów, wzory dokumentów dla beneficjentów w opracowaniu - planowany termin opublikowania: listopad 2007 r.

26 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 26 Plan Komunikacji RPO WO formułuje zadania strategii informacyjnej, jej główne instrumenty, definiuje grupy odbiorców oraz określa sposób finansowania działań informacyjno - promocyjnych. Stanowi podstawę dla prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w obrębie programu w opracowaniu - planowany termin opublikowania: IV kwartał 2007 r.

27 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 27 Harmonogram naboru wniosków do RPO WO

28 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata dostępny na stronie internetowej UMWO

29 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Nabory wniosków i ocena projektów prowadzona będzie przez: W zakresie Osi priorytetowej I (za wyjątkiem Działania 1.4.2) OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Pozostałe Osie priorytetowe DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

30 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 30 Punkty informacyjne dla beneficjentów Informacje ogólne: Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Ostrówek 5-7, Opole tel. 077/ , 201

31 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 31 Punkty informacyjne dla beneficjentów Informacje ogólne: Oś priorytetowa I „Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu”, za wyjątkiem Działania „Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny” Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Punkt informacyjny ul. Spychalskiego 13, Opole tel. 077/

32 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 Przedstawienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Karina Bedrunka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google