Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 1 Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce

2 2 reforma polityki spójności: stare i nowe cele 2000 – 2006 2007 – 2013 F. Spójności CEL 1 CEL 2 CEL 3 EQUAL URBAN II LEADER + INTERREG III KONWERGENCJA KONKURENCYJNOŚĆ I ZATRUDNIENIE W REGIONACH EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

3 3 poniżej 75% w UE-25 efekt statystyczny poniżej 75% w UE-15 powyżej w UE-25 naturalnie powyżej 75% ze względu na wzrost inne regiony Wskaźnik UE-25 = 100 Źródło: Eurostat PKB/ 1 mieszk. 2000-2001 r.- 2002 poniżej 75% w UE-25 efekt statystyczny poniżej 75% w UE-15 powyżej w UE-25 naturalnie powyżej 75% ze względu na wzrost inne regiony Wskaźnik UE-25 = 100 Źródło: Eurostat PKB/ 1 mieszk. 2000-2001 r.- 2002 Koncentracja geograficzna Regiony poniżej lub blisko progu 75%

4 4 reforma polityki spójności: liczba funduszy zawężona do trzech 2000 – 2006 2007 – 2013 4 Fundusze strukturalne: EFRR EFS EFOiGR - Sekcja Gwarancji FIWR 2 Fundusze strukturalne: EFRR EFS Fundusz Spójności Wspólna Polityka Rolna: EFRROW EFR Fundusze przedakcesyjne Współpraca zewnętrzna (Tacis, Meda, Cards...) Polityka zewnętrzna: Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (eng. IPA) Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (eng. ENPI)

5 5 reforma polityki spójności: programy jedno-funduszowe oraz cross-financing 2000-2006: 2000-2006: programy wielo-funduszowe w ramach F. Strukturalnych oddzielna Strategia dla F. Spójności 2007-2013: 2007-2013: programy jedno-funduszowe w ramach funduszy strukturalnych programy dwu-funduszowe: EFRR + Fundusz Spójności cross-financing dopuszczający finansowanie w ramach EFRR oraz EFS do pułapu 10% na działania wspierane przez drugi fundusz

6 6 reforma polityki spójności:

7 7 Środki UE dla Polski w okresie 2004-2006 oraz 2007-2013 67,3 mld euro, w tym: EFRR - 52% EFS: 15% Fundusz Spójności: 33% UE 80,6% Polska 19,4% UE (2007-2013) – 347,4 mld EUR PL (2007-2013) – 67,3 mld EUR 2007-20132004-2006 UE 94% Polska 6% 12,8 mld euro, w tym: 8,6 mld euro na 7 programów operacyjnych i 2 Inicjatywy Wspólnotowe w ramach funduszy strukturalnych 4,2 mld euro w ramach Funduszu Spójności na duże inwestycje z zakresu transportu i środowiska UE (2000-2006) – 213,0 mld EUR PL (2004-2006) – 12,8 mld EUR

8 8 Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Infrastruktura i Środowisko 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc Techniczna Cele szczegółowe: Programy Operacyjne:

9 9 Finansowanie rozwoju Polski Wyzwania - 2007 - 2013 Ceny z 2004 r. Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009) Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro Fundusze UE Budżet UE Współfinansowanie krajowe RAZEM EFRR, EFS, FS 67,3 Środki publiczne 11,9 85,6 Środki prywatne 6,4 EFR - ROW 13,2 x 3,917,1 EF Rybacki 0,7 x 0,1 0,8 Tzw. polityki lizbońskie (7 Program ramowy, wspieranie konkurencyjności, TENs, program edukacyjny i in.) oraz dot. bezpieczeństwa i obywatelstwa UE 4,3* x x RAZEM 85,5108

10 NSRO 2007-2013 - realizacja zadań Strategii Lizbońskiej przedsiębiorczość innowacje, ICT 36% infrastruktura 43% zrównoważone wykorzystanie zasobów 8% zatrudnienie adaptacyjność inwestycje w KL 13% 62% środków na realizację Strategii Lizbońskiej w tym:

11 11 Podział środków unijnych na RPO Podział środków unijnych na RPO 16,6 mld euro = 24% całej alokacji UE dla Polski


Pobierz ppt "1 Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google